Študenti so špecifickými potrebami

Zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Zodpovedná osoba za VŠVU pre študentov so špecifickými potrebami:

 

Informácie o tom, ako VŠVU zabezpečuje všeobecne dostupné prostredie pre študentov so špecifickými potrebami, nájdete v Internej smernici 3/2020, ktorú si môžete stiahnuť v sekcii na stiahnutie.

 

Ako postupovať

 • Dohodnite si vstupné stretnutie s koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami, emailom alebo telefonicky.
 • Na základe konzultácie doručte koordinátorovi pre študentov so špecifickými potrebami vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, ktorej formulár nájdete nižšie. Povinnou prílohou (zadefinuje ju koordinátor počas konzultácie) žiadosti môžu byť aj rozličné typy dokumentov, napr. lekárska správa špecifikujúca okruh problémov pri štúdiu, ktoré vyplývajú z Vášho zdravotného stavu.
 • Kópiu Vašej žiadosti (bez lekárskej dokumentácie) koordinátor zašle na študijné oddelenie.
 • Na základe špecifikácie okruhu problémov pri štúdiu, ktoré vyplývajú z Vášho zdravotného stavu, koordinátor s Vami pripraví návrh:
  • a)   podmienok individuálneho študijného plánu
  • b)   inštrukcií pre pedagógov
  • c)   poučenia o podmienkach platnosti potvrdenia o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami
 • Žiadosť o zaradenie do evidenciu študentov so špecifickými potrebami s návrhom podmienok individuálneho študijného plánu schvaľuje prorektor pre štúdium po konzultácii s jednotlivými zainteresovanými pedagogickými pracoviskami VŠVU a dosiahnutom konsenze všetkých dotknutých strán.   
 • Pre podrobnejšie informácie, konzultácie a pokyny, ako postupovať, kontaktujte zodpovednú osobu uvedenú hore.

 

Formuláre