Školné a poplatky

Zoznam poplatkov spojených so štúdiom na VŠVU.

Školné

Štúdium na VŠVU je bezplatné, no v špecifických prípadoch určených zákonom požaduje od študenta platenie školného. Ide o prípady, keď študent bez závažných dôvodov prekročil štandardnú dĺžku štúdia na prvom (bakalárske štúdium), druhom (magisterské štúdium) alebo treťom stupni (doktorandské štúdium) štúdia v dennej forme; ak študuje súbežne na dvoch vysokých školách; alebo ak študent študuje študijný program tretieho stupňa (doktorandské štúdium) v externej forme.

V podmienkach VŠVU sa pre akademický rok 2022/2023 určujú nasledovné výšky školného za každý ďalší akademický rok*:  

Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia a pri súbežnom štúdiu na dvoch vysokých školách  

— bakalárske štúdium: 900 eur
— magisterské štúdium: 1000 eur
— doktorandské štúdium: 1000 eur

Doktorandské štúdium v externej forme  

 • 700 eur

Študent je povinný uhradiť školné do mesiaca od prevzatia výzvy o úhrade školného. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže na písomnú žiadosť študenta rektor VŠVU školné znížiť alebo odpustiť. O zníženie alebo odpustenie platenia školného možno požiadať najneskôr do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Do stanoveného termínu musia byť spolu so žiadosťou predložené aj všetky prílohy potvrdzujúce predmet žiadosti.* Výšku školného a všetkých poplatkov upravuje Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.  

Školné a poplatky spojené so štúdiom na VŠVU 

Viac informácií v priloženom Vnútornom predpise o školnom a poplatkoch v aktálnom akademickom roku.

Poplatky

Za vybrané služby sú študenti VŠVU povinní platiť poplatky, ktorých výška je odvodená od skutočných nákladov spojených s týmito úkonmi. Detailné informácie o spôsobe platby, príslušné čísla účtu a variabilné symboly nájdete v dokumente Vnútorny predpis o školnom a poplatkoch.

Poplatok za prijímaciu skúšku  

 • bakalárske štúdium: 50 eur
 • magisterské štúdium: 25 eur
 • doktorandské štúdium: 40 eur

Vydanie potvrdení a materiálov spojených so zápisom do nového akademického roka

 • bakalárske štúdium: 10 eur
 • magisterské štúdium: 10 eur
 • doktorandské štúdium: 10 eur

Preukaz študenta ISIC

 • vyhotovenie preukazu: 11 eur
 • vyhotovenie preukazu v prípade straty: 16 eur
 • prolongačná známka: 16 eur

Výpis výsledkov štúdia

 • originál: 5 eur (za každý ročník)

Poplatky za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia (§ 92 ods.15 zákona o VŠ)

 • vysokoškolský diplom v akad. roku skončenia štúdia: 30 eur
 • vysokoškolský diplom viac ako 1 rok po ukončení štúdia: 50 eur
 • vysvedčenie o štátnej skúške v akad. roku ukončenia štúdia: 30 eur
 • vysvedčenie o štátnej skúške viac ako 1 rok po ukončení štúdia: 50 eur
 • dodatok k diplomu viac ako 1 rok po ukončení štúdia: 50 eur

Vydanie potvrdenia o štúdiu absolventov (štúdium od – do) (zo spisovne)

 • viac ako 1 rok po ukončení štúdia: 10 eur

Uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu (zák. č. 422/2015. Z.z.)

 • posúdenie dokladov o vzdelaní a vydanie rozhodnutia o vzdelaní na akademické účely: 100 eur
 • dopracovanie a obhajoba záverečnej práce, alebo vykonanie štátnej skúšky: 120 eur
 • vykonanie doplňujúcej skúšky: 20 eur

Poplatok za konzultácie pred prijímacím konaním

 • uchádzači o štúdium na VŠVU: 10 eur (vrátane platnej DPH za jednu konzultáciu v trvaní 30 minút)