Študijný poriadok

Týmto študijným poriadkom sa riadi štúdium študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prijatých na štúdium študijných programov akreditovaných v zmysle zákona vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Študijný poriadok VŠVU je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov, ako aj pre všetky ďalšie osoby, ktoré štúdium na VŠVU absolvujú, zabezpečujú a organizujú.