Sylvia Birkušová

Inauguračné riadenie

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul:

 • doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová, Slezáková

2. Rok narodenia:

 • 1974

3. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast:

 • 1997-2001 Bakalárske štúdium na VŠVU, Bratislava
  • Ateliér voľnej textilnej tvorby (Doc. Evy Cisárovej Minárikovej ,akad. mal)
 • 2001- 2003 Magisterské štúdium na VŠVU, Bratislava
  • Ateliér voľnej textilnej tvorby (Doc. Evy Cisárovej Minárikovej, akad. mal)
 • 2002 1-semestrálny študijný pobyt na University of Plymouth, Exeter, Anglicko
 • 2013 habilitačná prednáška a udelenie umelecko-pedagogického titulu docent

4. Ďalšie vzdelávanie:

 • 1992-1994 Höhere Bundeslehranstalt fur Mode und Bekleidungstechnik, Herbststrasse 104, Wien,
  • špecializácia: reštaurovanie textilu, Viedeň

5. Priebeh zamestnaní:

 • 1994- 2016: SNM- Historické múzeum Bratislava: reštaurátorka textilu. členka medzinárodnej organizácie ICCOM
 • Od 1998: členka Komory reštaurátorov Slovenska, spolupráca s múzeami a galériami Slovenska a reštaurovanie ich zbierkových predmetov
 • 2003-2009: VŠVU, Katedra textilnej tvorby odb. asistentka Kurzu reštaurovania historických textílií
 • Od 2009: VŠVU, Katedra reštaurovania, vedúca Ateliéru reštaurovania textilu

6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

 • 2003-2009:  VŠVU, odb. asistentka Kurzu reštaurovania historických textílií, Katedra textilnej tvorby
  • Povinne voliteľné predmety:
   • Základy konzervovania historických textílií- 3tudenti Bc - 3 hod týždenne
   • Kópia historických textílií  - Bc a Mg - 3 hod týždenne
   • Reštaurovanie textilu        - 1.a 2. roč. Mgr. - 5 hodín týždenne
 • Od 2009: VŠVU, vedúca Ateliéru reštaurovania textilu,  Katedra reštaurátorskej tvorby
  • Povinné predmety :
   • Ateliér reštaurovania textilu - 3. a 4. roč. Bc. štúdia - 18 hodín týždenne
   • Ateliér reštaurovania textilu - 1. a 2. roč. Mgr. štúdia
  • Povinne voliteľné predmety:
   • Úvod do reštaurovania- I.  -  štyri prednášky a cvičenia za semester pre 1.roč. Bc
   • Úvod do reštaurovania II.    - štyri prednášky a cvičenia za semester pre 2.  roč. Bc
   • Technologická kópia I. – 2.-roč. Bc – 3 hodiny týždenne
   • Technologická kópia II  – 3. roč. Bc – 3 hod. týždenne
   • Technologická kópia 2. stupeň I. - 1.roč. Mg- 4 hod týždenne
 • Od 2014 vedenie doktorandov, doteraz vypísané témy:
  • 2017 - záverečnú prácu s názvom:Materiálovo-technologické analýzy a spôsoby zhotovenia sakrálnych textílií. Kreovanie referenčnej databázy zo vzoriek. Reštaurovanie pluviálov zo zbierky SNM – HM.”- obhájila Mgr. art. Ľubomíra Abrahámová, ArtD. 
  • 2021- záverečnú prácu s názvom: “Problematika obojstranne maľovaných diel na textilných podložkách.”- obhájila akad. mal. Ľuba Wehlend, ArtD.
  • 2022- záverečnú prácu s názvom: “Reštaurátorský výskum , konzervovanie a reštaurovanie fragmentov paličkovaných čipiek na archeologických textíliách.” - obhájila Mgr. art. Ingrid Ondrejičková Soboslayová, ArtD.
  • Od akademického roka 2021/2022 na tému : “Zhodnotenie historickej technologickej výstavby, stabilizácie a adjustácie diel.”- školiteľ doktorandky Mgr. art. Lucie Šefčíkovej
 • V rámci rozšírenia a obohatenia vyučovacieho procesu: organizovanie a riešenie odborných workshopov, exkurzií, diskusií s odborníkmi.
  • Workshop historických textilných techník 20.-24.10. 2014, Realizovaný v rámci projektu KEGA 001VŠVU-4/2014, Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici.
  • Farbenie prírodnými farbivami pod vedením doc. Mgr.art Sylvie Birkušovej a mgr. Ľubomíry Abrahámovej, Výšivka - gatry pod vedením Mgr. art Ľubomíry Abrahámovej
  • Tkanice zhotovené kartičkovou technikou a šnúrky pod vedením Mgr. art. Anny Blonskej
  • Workshop historických strihov 13.-17.4. 2015, Realizovaný v rámci projektu KEGA 001VŠVU-4/2014, Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici.
  • Konštrukcia historických strihov a realizácia korzetu pod vedením Mgr. art Jany Zaujecovej, ArtD a Dany Fagovej, s prednáškami Mgr. Evy Hasalovej a Mgr. art. Zuzany Šidlíkovej PhD.
  • Workshop historických textilných techník- 2.-6. 11. 2015, Realizovaný v rámci projektu KEGA 001VŠVU-4/2014, Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici.
  • Plstenie pod vedením Mgr.art. Jany Zaujecovej, ArtD.
  • Výšivka kovovými niťami pod vedením doc. Mgr. art Sylvie Birkušovej s prednáškou Vývoj tkanín od stredoveku do pol.19. storočia: Mgr. Eva Hasalová
  • Workshop historických strihov 14.-18.11. 2016, eealizovaný v rámci projektu KEGA 001VŠVU-4/2014, Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici.
  • Realizácia strihovej a technologickej kópie korzetov pod vedením Mgr.art Jany Zaujecovej, ArtD
  • Workshop historických strihov a paličkovanej čipky 20.11. 2017 – 24.11. 2017, Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici.
  • Realizácia strihovej a technologickej kópie pod vedením Mgr.art Jany Zaujecovej, ArtD
  • Paličkovaná čipka pod vedením Mgr. art. Ingrid Soboslayovej- Ondrejičkovej
  • Workshop farbenia prírodnými farbivami 12. – 16. 11. 2018, Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici.
  • Farbenie a morenie pírodnými farbivami pod vedením Mgr. art. Ingrid Soboslayovej- Ondrejičkovej
  • Workshop: Preventívne konzervovanie a historické strihy.  2 - 6.5. 2022, realizovaný v rámci projektu KEGA 013VŠVU-4/2021, Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici.
  • Workshop preventívneho konzervovania prebiehal v anglickom viedla ho MA. Luba Nurse.
  • Historické strihy, konštrukcia a šitie korzetov, spodných sukní a výstuží pod historické odevy z Historického múzea SNM viedla Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD.
  • Workshop zameraný na historické textilné techniky, preventívne konzervovanie a historické spodné prádlo a strihy.  26.9.- 30.9.2022, realizovaný v rámci projektu KEGA 013VŠVU-4/2021, Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici.
  • Workshop textilnej techniky plstenia a preventívneho konzervovania viedla Sylvia Birkušová. Historické strihy, realizáciu spodného odevu viedla Mgr. art. Jana Zaujecová, Art.D.
  • Workshop historickej textilnej techniky - Modrotlače v dielni RABADA v Párnici.  25.10.2022, Realizovaný v rámci projektu KEGA 013VŠVU-4/2021, Viedol Mgr.art. Matej Rabada
 • Odborné exkurzie
  • Česká Skalica, Muzeum textilu, Farbiareň textílií, 10. 11. 2015
  • Brno, Moravská galerie a Uměleckoprůmyslové muzeum, Diecézní muzeum, 29. 4. 2016
  • Valašské Meziříčí, Gobelínová dielňa, Výstava- Umění restaurovat, Tapiserie a liturgický textil ze zbírek Uměleckoprůmyslového musea v Prahe, 21. 10. 2016
  • Múzeum ÚĽUV. 26. 4. 2022  Exkurzia do textilného depozitára a reštaurátorských ateliérov pracoviska  v Stupave,
  • Viedeň Weltmuseum.  27.4. 2022. Exkurzia a konzultácie v depozitároch a reštaurátorských pracoviskách, s odborným výkladom a sprevádzaním Christiane Jordan a Renee Riedler.
  • Oravský hrad. Kaplnka sv. Michala 25.10.2022. Zameraná na archeologické textílie z krypty Oravského hradu - rodiny Thurzovcov a Henkelovcov. S odborným výkladom kunsthistoričky zaoberajúcej sa módou Mgr. Evy Hasalovej, k reštaurovaniu textílií so spoluautorkou reštaurovania textílií z krypty Henkelovcou Sylviou Birkušovou

7. Odborné alebo umelecké zameranie:

 • Reštaurovanie textilu

8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

 1. Slezáková, S.: Ukážky reštaurovania textílií, Ochrana múzejných zbierkových predmetov, Konzervácia textilu, Zborník príspevkov zo seminára Ružomberok 2001 , Slovenské národné múzeum - Národné múzejné centrum, Bratislava 2001
 2. Birkušová, S.: Reštaurovanie textilných fragmentov, Ochrana Kultúrneho dedičstva VIII, Fórum konzervátora, Zborník príspevkov z odborného seminára Marin 2005, Slovenské národné múzeum Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin, Bratislava 2006
 3. Birkušová, S.: Reštaurovanie empírovej štóly. In: Pamiatky a múzeá, 4/2004, Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR v Bratislave, ISSN 13354353, s. 63-64.
 4. Belanová, T. – Birkušová, S. – Zajonc, J.: Dva príklady rekonštrukcie na základe archeologického nálezu: výšivka a paličkovaná čipka. In: Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi, 2005. ISBN 8096935984, s.123-146.
 5. Poórová, S. – Birkušová, S.: Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala archanjela na Oravskom hrade. In: Zborník prednášok VII. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Banská Bystrica 2007, Komora reštaurátorov Slovenska a Obec reštaurátorov Slovenska, 2008, ISBN 9788096977918, s 127-131.
 6. Birkušová, S. - Bolerázsky A. : - Zbierka textílií z pozostalosti gen. M.R. Štefánika v Balneologickom múzeu v Piešťanoch a ich reštaurovanie. In: Zborník Slovenského národného múzea- História 53, Bratislava, ISBN: 978-80-8060-396-0, 2017, s. 61-95.
 7. Francová, Z. - Wehlend, L. - Cuperová Ilavská, S. - Birkušová, S. : Dve devínske zástavy (koruhvy) a ich reštaurovanie. In : Bratislava- Zborník Múzea mesta Bratislavy, ročník 30, Bratislava , ISBN: 978-80-89636-34-1, 2018, s. 143- 159.
 8. Birkušová, S. - Nurse, L. - Hoferka, M. - Wehlend, L. : Zástava tkáčov manufaktúry zo Šaštína z roku 1825. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní, Senica, ISBN 978-80-570-1293-1, 2019, s. 238- 254.
 9. Birkušová, S.- Dušková, J.: Reštaurovanie kresla pre nevestu z Košíc. In: Poklady Židovského múzea v Prešove II, Bratislava, ISBN 978-80-973652-0-2, s. 65-
 10. Poórová, S. – Birkušová, S.: Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala archanjela na Oravskom hrade. In: Sborník Restaurování archeologických památek, Národní muzeum, Praha, 2008 s. 28-31.
 11. Birkušová, S.- Hasalová, E. : Reštaurátorský výskum a reštaurovanie neskorostredovekej kazuly s pašiovými scénami. In: Textil v muzeu. Technické muzeum, Brno, ISBN 978-80-87896-25-9, 2015 s. 27- 34.
 12. ed. Birkušová, S.: Rub i líce liturgických textílií. Pojmy/výskum/reštaurovanie, VŠVU Katedra reštaurovania, 2016, počet strán 222, ISBN: 978-80-8189-008-6

9. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

 • CITÁCIE:
  • 1. HASALOVÁ, Eva. Múzejný predmet prezentovaný ako rekonštrukcia reality. In: Empírové šaty. Bratislava 2022, str.60, 61,62,63, ISBN 978-80-8060-524-7
  • 2. HASALOVÁ, Eva- PIATROVÁ, Alena- KRIVDA, Andrej. Z pokladov chrámových inventárov – medzi výskumom a prezentáciou. Byzantská výšivka sekundárne aplikovaná na kazule z Dómu sv. Alžbety v Košiciach. In: Zborník Slovenského národného múzea História CXX/2019, Bratislava, 2021, str. 78, 85, 86, 87, 88, 91, 101. ISBN: 978-80-8060-501-8
  • 3. RIŠKOVÁ, Mária. Posledné vzorky: Róbert Szemzö—Sylvia Birkušová. In.: Cvernovka. 2014. Str. 243-248. ISBN 978–80–970292–2–7
  • 4. LUKOVÁ, Jana. Soňa Pórová- Mgr. art. Sylvia Birkušová, Textílie z krypty rodiny Henkelovcov. In.: Umenie reštaurovania II. Bratislava 2011. str. 150, 151, 152, 153, 286, 287. ISBN 978- 80- 969779-4-9
  • 5. ZUBERCOVÁ, M.Magdaléna. Ďalšie obohatenie zbierok Oravského múzea o textilné a odevné predmety, ktoré sú na Slovensku unikátne.In:”po slovensky sa o módach nikdy nepísalo…”  Zborník pri príležitosti životného jubilea Márie Magdalény Zubercovej. Slovenské národné múzeum-Historické múzeum, 2013. Str. 111-116. ISBN: 978-8060-312-0
  • 6. LUKOVÁ, Jana. Mgr. art. Sylvia Birkušová, Modrá kazula. In.: Umenie reštaurovania II. Bratislava 2011. str. 154, 155, 288, 289. ISBN 978- 80- 969779-4-9
  • 7. HAJNALOVÁ, Mária. Rozbor venčekov a stružlín z hrobky Henkelovcov na Oravskom hrade. In.: Zborník Oravského múzea, 2008, XXV.: 61-66, Dolný Kubín 2008, str. 61,63. ISBN 978-80--968880-8-5
 • OHLASY:
  • 8.            HASALOVÁ, Eva-PIATROVÁ, Alena. In: Paramenty. Katalóg k výstave.  str.16, 18, 20, 72, 73SNM- Historické múzeum. Bratislava 2015.
  •  9.            BURAN, Dušan. Paramenty liturgické textílie, In: Pamiatky a múzea 3/2016. str. 18.-20
  • 10.         ČAJKA, Michal, Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade. In: Historická revue 5/2009. str. 19-23
  • 11.         ZUBERCOVÁ, M.Magdaléna. Ďalšie obohatenie zbierok Oravského múzea o textilné a odevné predmety, ktoré sú na Slovensku unikátne. In: Zborník Oravského múzea, 2010 roč. 27, str.121- 129
  • 12.         BOLERÁZSKY, Andrej: Japonský záves zo Štefánikovej pozostalosti.In: Revue Piešťany,  2012. str. 21- 23
  • 13.         HAĽKO,Jozef- KRAMPL, Tomáš. Výskumy v krypte Dómu sv. Martina. In: Pamiatky a múzeá, 1/2011. str. 6-12

 


10. Kontaktná adresa

 • Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, birkusova@vsvu.sk

11. Dátum doručenia  žiadosti:

 • 21.11. 2022

12. Názov  odboru: inauguračného konania

 • Reštaurovanie

13. Názov inauguračnej prednášky:

 • Reštaurovanie textilných personálií historických osobností

14. Počet školených a ukončených doktorandov:

 • školení: 4
 • ukončení: 3

15. Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o um. dielach alebo um. výkonoch:

 • rok reštaurovania: 1997, Dámske svadobné šaty – KN 603, koniec 19. stor., SNM- Múzeum Karpatských Nemcov, Bratislava, Empírová štóla – H 41822/2, 1815, SNM- Historické múzeum , Bratislava, Rytierska zástava – K 1473, 1751, NBS- Múzeum mincí a medailí, Kremnica
 • rok reštaurovania: 1999, Rytierska zástava – K 472, 18. storočie, NBS- Múzeum mincí a medailí, Kremnica
 • rok reštaurovania: 1999 – 2000, Biskupská črievica – UH 1584, 18. storočie, SNM- Historické múzeum, Bratislava,
 • rok reštaurovania 2004, Charlestonové šaty- H 41991, z 20. rokov 20: storočia, SNM- Historické múzeum, Bratislava,
 • rok reštaurovania 2005, Košická čipka – 15124a , 1. polovica 16. storočia, Archeologický ústav SAV, Nitra
 • rok reštaurovania 2006, Dámske šaty- E 887, 1850, Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Modrá Kazula 209/04, 18. storočie, NBS- Múzeum mincí a medailí, Kremnica,
 • Orientálna výšivka – UH 32408, 19. storočie, SNM - Historické múzeum, Bratislava
 • rok reštaurovania 2006- 2007, Textilné tapety- Čínsky salón- č.303, okolo 1860, spolupráca S. Poórová a Z. Schreierová, Múzeum vo sv. Antone, Svätý Antol, -
 • rok reštaurovania 2007, Stuha – ND 548/2, koniec 18. storočia, Múzeum Jána thaina v Nových Zámkoch,
 • rok reštaurovania 2007- 2008, Textilné tapety- Spálňa s baldachýnom- č.305, okolo 1860, spolupráca S. Poórová a Z. Schreierová, Múzeum vo sv. Antone, Svätý Antol,
 • rok reštaurovania: 2004-2008, Textílie z Henkelovskej hrobky.2.pol.17.storočia, Oravský hrad, Kaplnka sv. Michala. Spolupráca: Soňa Poórová;
 • rok reštaurovania: 2010, Biret arcibiskupa Pázmaňa- K 573. 2. pol.17.Storočia, Arcibiskupský úrad, Bratislava
 • rok reštaurovania: 2008-2009, Mestská zástava- K 1209. 1896, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava, Dámske večerné šaty z roku 1910, SNG Bratislava,  Dámske svadobné šaty z obdobia turnýry – H 4184, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Čiapka M. R. Štefánika, začiatok 20. storočia, SNM- Múzeum SNR, Myjava Bábka v slávnostnom maďarskom odeve – K1 1277, koniec 19. storočia, NBS- Múzeum mincí a medailí, Kremnica, Prikrývka Karola Francisciho – KH 5483, 1848, SNM - Múzeum SNR, Myjava
 • rok reštaurovania: 2009-2010,Biskupský stolec- 2605/0: baldachýn, kreslo, 4 taburetky. 18.stor Nitra, Katedrála sv. Emeráma. Spolupráca kol. autorov (taburetky); Stuha Maria Ludovica Regina Hungariae F 2035, 19. storočie, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava
 • rok reštaurovania: 2010 Záves M. R. Štefánika- H 131, 19. storočie. Piešťany, Balneologické múzeum, Šperkovnica – U 9665, koniec 18. storočia, Múzeum mesta Bratislavy
 • Rok reštaurovania 2010, Textilných zvyškov renesančných ženských šiat, z archeologického výskumu z Kostola Povýšenia sv.Kríža v obci Ruská; Vlastivedné múzeum  v Trebišove
 • rok reštaurovania: 2011, Fialový kabátik – HN 04348, z 2. Pol. 19. storočia, SNM- Historické múzeum, Bratislava, Šatová sukňa z Kojetíc- E 3877, zo začiatku 20. storočia, SNM- Historické múzeum, Bratislava, Vojenská Uniforma – H 17716, z rokov 1848- 1849, Gemersko- malohontské múzeum, Rimavská Sobota
 • rok reštaurovania: 2011, Univerzitná téza, sv Jozef- UH 2528, okolo 1740, SNM- Historické múzeum, Bratislava,
 • rok reštaurovania: 2011- 2012, Mužský šľachtický odev- Dolomán – UH 06514, z 18. storočia, SNM- Historické múzeum, Bratislava
 • rok reštaurovania: 2012, Zemianske hodvábne svadobné šaty z roku 1871 z rodiny Kisely, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
 • rok reštaurovania: 2012, Univerzitná téza s motívom Madony, UH 2528, okolo 1740,SNM- Historické múzeum, Bratislava,
 • rok reštaurovania 2012: Plášť na Tóru zo židovskej synagógy v Liptovskom Mikuláši, H 2347, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
 • rok reštaurovania 2013, Obrus z hradu Krásna Hôrka, 18.stor. SNM- Múzeum Betliar
 • rok reštaurovania 2013, Reštaurovanie trhlín na obraze Júliusa Kollera: Anti-obraz. Ilúzia I.II.III., 1968, Slovenská národná galéria
 • rok reštaurovania: 2014, Vankúš z pozostalosti gen. M.R.Štefánika, H-132, Balneologické múzeum v Piešťanoch
 • rok reštaurovania: 2014,Hodvábna tkanina z pozostalosti gen. M.R.Štefánika, H-144a, H-144b,  19.stor., Balneologické múzeum v Piešťanoch
 • rok reštaurovania: 2014, Hodvábna textílie z pozostalosti gen. M.R.Štefánika : H-130, 18. stor.,Balneologické múzeum v Piešťanoch
 • rok reštaurovania: 2014- 2015, Neskorostredoveká kazula s pašiovými scénami, 1205, pol. 15.storočia, SNM- Spišské múzeum v Levoči
 • rok reštaurovania: 2015-2016, Tapiséria Dieťa záhradník, 001742, 18.stor., V Majetku MZV SR, Veľvyslanectvo vo Viedni, spolupráca: A. Blonska, S.Poórová
 • rok reštaurovania: 2016- 2017, Textilná časť Zástavy cechu devínskych vinohradníkov, F- 2690, Múzeum mesta Bratislavy, spolupráca Anna Blonska, Soňa Poórová
 • rok reštaurovania: 2016- 2017, Textilná časť Zástavy cechu devínskych lodníkov, F- 2689, 18.stor.? Novšie úpravy 1924, Múzeum mesta Bratislavy, spolupráca A. Blonska, Soňa Poórová
 • rok reštaurovania: 2017, Krstná košieľka Andyho Warhola, 1/1991, 1922, Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach
 • rok reštaurovania: 2016- 2018, Zástava textilnej manufaktúry v Šaštíne, HF-128, Záhorské múzeum v Skalici, spolupráca: Ľuba Wehlend, Luba Nurse
 • rok reštaurovania: 2017-2018, Tapiséria Krajina s volavkou, 001739, 18.stor., V Majetku MZV SR, Veľvyslanectvo vo Viedni, spolupráca: A. Blonska, S.Poórová
 • rok reštaurovania: 2017-2018, Turecký záves, UH 0818, 18. stor.,SNM- Múzeum Bojnice, spolupráca: Anna Blonska, Soňa Poórová
 • rok reštaurovania: 2018 Koberec architekta Artura Szalatnaia- Slatinského, 2018/1148, 1925, Múzeum dizajnu
 • rok reštaurovania: 2018, Kolekcia čiapok gen.M.R.Štefánika, SNM- Múzeá v Martine
 • rok realizácie výskumu: 2018, Výskum byzantskej výšivky sekundárne aplikovanej na kazulu z Dómu sv. Alžbety v Košiciach. ÚZPF č.872/1,1.po. 15.stor.
 • rok reštaurovania: 2017-2019: Kabát maďarskej dôstojníckej uniformy, T-124, SNM- Múzeum Betliar
 • rok reštaurovania: 2017-2019: Súprava omšových šiat, S 41-46, 19.stor., SNM- Múzeum Betliar
 • rok reštaurovania: 2017-2019: Vankúš s reliéfnou kovovou výšivkou, T 130, 18.stor., SNM- Múzeum Betliar
 • rok reštaurovania: 2017-2019: Súprava omšových šiat, S 41-46, 19.stor., SNM- Múzeum Betliar
 • rok reštaurovania: 2017-2019: Vejár zo sivého saténu s maľovanými kvetmi a vtákom a vejár z čierneho hodvábu s oceľovými perlami, T 127-128, 19.stor., SNM- Múzeum Betliar
 • rok reštaurovania: 2019, Gobelínový poťah sedacej garnitúry, H 6091,  okolo roku 1840; Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, spolupráca: Anna Blonska, Soňa Poórová
 • rok reštaurovania: 2019, Ateliérové plátno z ateliéru Matz,a spol. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, spolupráca: Ľuba Wehlend
 • rok reštaurovania: 2019. Čierny súkenný kabát služobníctva uhorskej šľachty s klobúkom,H-12737, klobúk H-12738, po roku 1879,  k,  Novohradské múzeum a galéria Lučenec
 • rok reštaurovania: 2019, Červenáj sakrálna súprava z obdobia, H 2390, H 2370, H2381, zač. 20. storočia, Považské múzeum v Žiline
 • rok reštaurovanie 2020: Zástava Československej národnej rady, Š- 01441, 1916-1918, Múzeá v Martine
 • rok reštaurovanie 2020: Vyšívaný záves zo zbierky M.R.Štefánika, Š 01464, 19.stor. SNM Múzeá v Martine
 • rok reštaurovania: 2020, Zástava Jednoty Orla, 2018/0112, 1922, Pohronské múzeum v Novej Bani, spolupráca: Ľuba Wehlend
 • rok reštaurovania: 2021, Konzervovanie-reštaurovanie textilných fragmentov z archeologického výskumu katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline, Považské múzeum v Žiline
 • rok reštaurovania: 2021, Kolekcia klobúkov, prilby a šiltovky, H 1009, H 1007, H 1008,H 1010, Malokarpatské múzeum v Pezinku

16. Prerušenie vymenúvacieho konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 • Prebiehajúce a zatiaľ neprerušené

17. Meno, tituly a pracovisko oponentov:

 • Oponenti:
  • Prof. Júlia Sabová, akad.mal. – vedúca Katedry textilnej tvorby VŠVU, hlavná zabezpečujúca osoba pre oblasť textilného umenia, textilná výtvarníčka
  • Doc. Mgr. art.  Zuzana Hromadová – Katedra výtvarnej kultúry a textilnej tvorby Univerzita Hradec Králové, textilná výtvarníčka
  • Mgr. Luba Nurse – Academy of Fine Arts Vienna  , reštaurátorka a konzervátorka materiálovej kultúry, vrátane textílií.

18. Meno, tituly a pracovisko členov inaug. komisie:

 • Predseda:
  • Prof. Boris Kvasnica, akad. mal. – člen Katedry reštaurovania, hlavná zabezpečujúca osoba pre študijné programy akreditované pre oblasť reštaurovania, vedúci Ateliéru reštaurovania umeleckých diel realizovaných na papieri.
 • Členovia:
  • Doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. – členka Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK, kurátorka zbierky barokového umenia v SNG.
  • Doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D. – vedúci reštaurátor Národnej galérie v Prahe – reštaurovanie závesných obrazov Zbierky starého umenia, vedúci Ateliéru reštaurovania na AVU v Prahe.
  • Mgr. Eva Hasalová –kurátorka zbierky historického odevu a textilu Slovenské národné múzeum Bratislava

19. Oponentské posudky:


20. Vyjadrenie  inauguračnej komisie  rektorovi a predsedovi UR VŠVU o odporúčaní udeliť /neudeliť / inaugurantovi titul profesor v odbore:

Záznam zo zasadnutia inauguračnej komisie – S. BirkušováPDF, 1.15 MB


21. Rozhodnutie UR VŠVU s uvedením dôvodov:

 • Uznesenie č. 4
  členovia UR VŠVU tajným hlasovaním   ( 11 za, 4 proti, 5 zdržaných)  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „profesorka“ inaugurantke doc. Mgr. art Sylvii Birkušovej v odbore inauguračného konania Umenie so špecializáciou Reštaurovanie. Požiadali rektorku a predsedníčku UR o všetky procesné úkony súvisiace s jej vymenovaním prezidentkou SR.


22. Prezenčná listina členov UR VŠVU, ktorá o žiadosti inauguranta rozhodovala:

Prezenčná listina umelecke rady – inaugurácia S. BirkušovejPDF, 598 KB


23. Dátum a výsledok ukončenia vymenúvacieho  konania:

 • Inauguračné konanie ukončené 10. 5. 2023