Michal Murin

Informácie o inauguračnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Michal Murin


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Doc. MgA. Ing. ArtD.


3. Rok narodenia:

1963


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1999 – 2001 Vysoké učení technické, Fakulta umění, študijný program: Výtvarné umenie, študijný odbor: Výtvarné umenie - konceptuálne tendencie, ukončené magisterské štúdium, titul MgA.

2001 – 2003 Vysoká škola výtvarných umení, odbor: Voľná výtvarná tvorba, špecializácia: Voľná výtvarná tvorba, ukončené doktorandské štúdium, titul ArtD.

2012 habilitovaný na docenta v odbore výtvarné umenia na VŠVU v Bratislave

1981 – 1985 Vysoká škola ekonomická, Matematické výpočty


5. Priebeh zamestnaní:

1985 – 1990 pracoval ako programátor v podniku MEOPTA a popri zamestnaní venoval umeleckej tvorbe

1991 – redaktor spravodajstva Slovenskej televízie, oddelenie kultúry

1991 – 1993 Slovenská výtvarná únia, Bratislava, redaktor časopisu Profil súčasného výtvarného umenia, do roku 1995 interne, dodnes zmluvne

1995 – 2003 Galéria Slovenskej sporiteľne v Bratislave a v Banskej Bystrici (1997 – 2001), kustód zbierky umeleckých diel, poverený vedením galérie, organizoval výstavy Dezidera Tótha, Petra Rollera, Petra Rónaia, Miloša Boďu, Mikuláša Palka, Juraja Meliša, Igora Minárika a mnoho iných, celkovo 68 výstav. Kurátorsky pripravil výstavu Stana Filka.

2004/2005 vedecký a pedagogický pracovník na FVU Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici

2005 až dodnes vedúci Ateliéru audiovizuálnej tvorby, FVU AU v Banskej Bystrici, neskôr premenovaný na Ateliér digitálnych médií.

1. 9. 2006 až dodnes vyučuje tiež na Fakulte umení, Technická univerzita, Košice, od roku 2011 vedie Ateliér nových médií


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Pracovisko: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica,Študijný odbor : Výtvarné umenie

Študijný program : Audiovizuálne médiá (1. stupeň) od roku 2005 do roku 2008/2009

Audiovizuálne médiá – intermédiá a digitálne médiá (1. stupeň) 2009/2010 - 2014/2015

Intermédiá – digitálne médiá – audiovizuálne médiá (1. stupeň) 2015/2016 doteraz

Voľné výtvarné umenie (2. stupeň) od r. 2005/2006 doteraz

Voľné výtvarné umenie (3. stupeň) od roku 2006/2007 doteraz

Výučba predmetov :

Prípravný ateliér I, II (1. stupeň) od roku 2005 do roku 2014/2015

Ateliér Digitálne médiá I – VI (1. stupeň) doteraz

Ateliér Digitálne médiá I –III (2. stupeň) doteraz

Interdisciplinárne presahy umenia (2. stupeň) do roku 2012/2013

Intermediálne presahy I, II (3. stupeň) do roku 2014/2015

Interdisciplinárne presahy I, II (3. stupeň) do roku 2014/2015

Interdisciplinarita a intermediálne presahy I, II (3. stupeň) od roku 2015/2016 doteraz

Externý workshop (1. stupeň), kontinuálne

Externý workshop (2. stupeň), kontinuálne


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

Výtvarné umenie,zameranie: Intermédiá a multimédiá


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Publikované odborné práce (výber):

1)AAA Murin, Michal: Performancie Józsefa R. Juhásza:, IN: PARAF : Juhász R. József – Koltészetérol és performanszairól 1983 – 2007. Budapešť: Rácio Kiadó, 2008. – 157 str. (rozsah textu Michal Murina je 3 AH). (Aktuális Avantgárd , 20. zv.). ISBN 978-963-9605-45-9

http://www.racio.hu/h-nagy-peter-michal-murin-jozef-cseres-paraf

2)AEC Murin, Michal: Radioart. In.: SOUND SCRIPTS, Totally Huge New Music Festival Conference 2006, vydavateľ TURA a Edith Cowan University, Perth, editor: Cat Hope, 2006, ISBN 0-7298-0618-9

https://trove.nla.gov.au/work/32436142?selectedversion=NBD41082968

https://www.academia.edu/35016553/Sound_Scripts_journal_vol_1

3)BBA Murin, Michal: L´art de performance en Slovaquie – A partir d´une forme artistique et de sa réflexion vers la coexistence de mondes solitaires / Performance Art in Slovakia – From the Art-Form, and its Reflection Towards the Co-Existence of Solitary Worlds. In.: Art Action 1958-1998. ss. 454-457. Ed.: Richard Martel. Éditions Intervention, Québec, Canada, 2001, ISBN: 292050019-8 http://www.leftmatrix.com/artaction.html

Reedícia v španielskom jazyku:

BBA El art performance en Eslovaquia – De la forma artistica y su reflejo a la coexistenca de mundos solitario, In: ARTE ACTION 1, 2  1958 – 1998, ss. 382-89, ed. Richard Martel, IVAM – Institut Valencia d´Art Modern, Valencia, 2004, Španielsko, ISBN 84-482-3714-5

4) Murin, Michal: Signature Lab(orator)y, Human Affairs, A Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Studies, Slovenská akadémia vied, 15/2005, ISSN: 1210-3055 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=5225

5)BDE Murin, Michal: Nekonvenčná poézia na Slovensku, In: Murin Michal (ed.): Archív II, Milan Adamčiak experimentálna poézia 1964 – 1972, Dive buki, Košice, 2016, (4 AH)

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/milan-adamciak-archiv-ii#.WqlaCKjwaUk

Ďalšie publikácie:

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/milan-adamciak-archiv-iv#.WqlaOajwaUk

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/milan-adamciak-archiv-iii#.WqlaiqjwaUk

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/milan-adamciak-archiv-i#.WqlaVqjwaUk

6)FAI Murin, Michal: Milan Adamčiak. In: Lucia Gregorová Stach a Michal Murin (eds.). Adamciak začni!, Slovenská národná galéria, 2017, ISBN 978-80-8059-203-5

https://www.sng.sk/sk/eshop?ID_entity=114&name_url=adamciak-zacni&type=e-shop_view , publikácia obsahuje aj autorov text 1AH.

7)AFA Murin, Michal: Artruism. In:TRUTH IS CONCRETE : A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics / editor: Florian Malzacher, Anne Faucheret, Veronica Kaup-Hasler, Kira Kirsch, Andreas R. Peternell, Johanna Rainer - [TRUTH IS CONCRETE, artistic strategies in politics and political strategies in art, Graz, 21. 9. – 28. 9. 2012]. 1. vyd. – Berlín : Sternberg Press, 2014. - ISBN 978-3-943365-84-9. (2014), ss. 285-287

http://www.sternberg-press.com/index.php?pageId=1492&l=en&bookId=386&sort=year

Reedícia v poľskom jazyku:

AFA Murin, Michal: Arttruism. Prawda jest konkretna, Artystycznee strategie w polityce, editor: Florian Malzacher, Fundacja Nowej Kultury Bec Zmiana, Varšava, Poľsko, ss. 225-227, ISBN978-83-62418-74-9, 2018

https://issuu.com/beczmiana/docs/prawda_jest_konkretna-sample

8)BBA Murin, Michal (spoluautor Kitta, Richard): DIG Gallery. In: Gerfried Stocker, Andrea J. Hirsch (eds.): The Practice of Art and Science, European Digital Art and Science Network, ss. 180 – 187, Hatje Cantz Verlag, Berlin, 2017, ISBN 978-3-7757-4341-9

http://archive.aec.at/media/assets/f16e81c18a70e4259f9fde18c2a59528.pdf

9) BBB Murin, Michal: Stano Filko. In: Katarína Trnovská, Nina Vrbanová (eds.), LAB 2014 – 2011, Slovenské centrum vizuálnych umení, Kunsthalle Bratislava, Bratislava 2017, ISBN 978 - 80 - 972754 - 2 – 6http://www.kunsthallebratislava.sk/khb/lab-2014-2017

Publikované učebnice

FAI CSERES, Jozef – MURIN, Michal (eds). Od analógového k digitálnemu... Nové pohľady na nové médiá v audiovizuálnom veku. Banská Bystrica : Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, 2010. 218 s. edícia DigiVAF(ex) Press 015, náklad 500 ks, ISBN 80-89078-78-3, publikácia obsahuje aj autorov text

http://idm.aku.sk/images/vafex/od_analogoveho_k_digitalnemu_preview.pdf

FAI IDM +15/ENTER+ – Reloaded: introspektívny diverzný manuál, 15 rokov katedry intermédií a digitálnych médií na FVU, AU v Banskej Bystrici, zostavil Michal Murin, ISBN 978-80-89555-46-8, AU FVU IDM & vydavateľ Dive buki, Košice, 2014 / 2015 http://www.divebuki.sk/sk/knihy/idm-15-enter-reloaded#.WuQ6XYhuaUk

Edukačné multimediálne DVD výstupy, registrované ISBN.Zostavovateľ Michal Murin:

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 004

Lukáš Matejka a Michal Murin: Videoart match vol. 1, Banská Bystrica vs. Trnava, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 004, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-38-7, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_2.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 005

Michal Murin a Lukáš Matejka: Videoart match vol. 2, Bratislava vs. Košice, DVD, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 005, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-58-5, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_2.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 006

Lukáš Matejka a Michal Murin: Videoart match vol. 3, Banská Bystrica vs. Ostrava, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 006, náklad 100 ks, ISBN nepridelené, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_2.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 007

Michal Murin: Festival nových médií VAF(ex) 2004 – 2007, DVD-ROM, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 007, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-57-8, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_3.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 008

Michal Murin a Marián Balko: IDM in COOP project, DVD z projektu COOP a DigiVAFex, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, DigiVAF(ex) Press 008, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-60-8, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_4.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 009

Michal Murin: PERFORMACTION I. – miniFest akčného umenia a performancie, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 009, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-60-8, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_5.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 012

Stephen Scott: The Bowed Piano, zostavil Michal Murin, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, spolupráca Filmová a televízna fakulta, VŠMU, Bratislava, edícia DigiVAF(ex) Press 012, náklad 200 ks, 2010

http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_7.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 013

Michal Murin: PERFORMACTION II. / DoubleFest akčného umenia a performancie, FU TU Košice a IDM FVU AU, Banská Bystrica, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 013, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-76-9, 2010http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_9.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 014

Murin, Michal: DigiVAF ex 2008 – 2010, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 014, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-75-2, 2010

http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_3.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 016

Michal Murin a Tomáš Marušiak: New Media Point volume 1, DVD, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 016, ISBN 978-80-98078-82-0, náklad 100 ks, 2010 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_10.jpg

Edukačné špecializované publikácie – monotematické čísla časopisu ENTER koncipované ako učebné materiály:

FAI ENTER 14+15 - Kreatívny manuál pre súčasný japonský media art, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2013

http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-14-15#.WuQ6LIhuaUk

FAI ENTER 16 - Súčasný (new) media art nielen z východného (o)kraja, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2013 – 2014

http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-16#.WuQ6RIhuaUk

FAI ENTER 22 - Kreatívny manuál pre súčasné nemecké umenie, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2015 – 2016

http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-22#.WuQ6DIhuaUk

FAI ENTER 24 - Kreatívny manuál pre slovenskú nekonvenčnú poéziu, zostavil Michal Murin, ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2015 – 2016

http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-24#.WuQ59YhuaUk

FAI ENTER 32 - Umenie a veda / ART& SCI, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2015 – 2016 http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-32-#.WuQ53YhuaUk

FAI ENTER+, Highly reactive manual, Art &Science platform, jazyk anglický, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISBN 978-80-89677-22-1, Dive buki, Košice, 2015 – 2016

Publikované učebné texty (výber)

evidované v systéme CREPČ

1)BBB Murin, Michal: VAF(ex) > DigiVAF(ex), In: IDM+15 / ENTER+ = 15 rokov katedry intermédií a digitálnych médií. 1. vyd. (zostavil Michal Murin) – Banská Bystrica : Akadémia umení Fakulta výtvarných umení, 2014. – 83 str., ISBN 978-80-89555-46-8

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/idm-15-enter-reloaded#.WuQ6XYhuaUk

Reprint:

AFD Murin, Michal: Tečúce festivaly VAF (ex) & DigiVAF (ex) 2004 – 2011 = Flowing Festivals VAF (ex) & DigiVAF (ex) 2004 – 2011 [recenzované] In: Horizonty umenia 2 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie [CD-ROM]; Oľha, Matúš (redaktor, editor), Didi, Vojtech, Sapara, Juraj, Sládeček, Ján, Škvarková, Jana (recenzenti), Strenáčiková, Mária (redaktor, editor); Horizonty umenia 2, webová konferencia, Banská Bystrica, 1. – 31. 10. 2014. 1. vyd. – Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2014, ISBN 978-80-89555-40-6. - (2014), s. 304-323

2) AEC Murin, Michal: PerformAction [recenzované] In: Akce a reakce : Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově / Vladimír Havlík (autor, editor), Emilie Petříková (redaktor), Jana Kreiselová (redaktor), Radek Horáček (recenzent), Petra Šobáňová (recenzent). 1. vyd. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-244-4619-6. - (2015), s. 172-182http://kvv.upol.cz/images/upload/files/Akce%20a%20reakce_Havl%C3%ADk_ed.pdf

3) AED Murin, Michal: Ars Electronica Monogatari. In: Zborník Akadémie umení v Banskej Bystrici /4 : Vedecké a umelecké štúdie pedagógov a doktorandov Akadémie umení – Oľha, Matúš (redaktor, editor), Strenáčiková, Mária (redaktor, editor), Hološka, Ľudovít, Kolodziejski, Maciej, Váradi, Judit, Benca, Igor, Štric, Vladimír, Maťašík, Andrej (recenzenti). 1. vyd. – Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2015, ISBN 978-80-89555-56-7. - (2015), ss. 87-105

4) AED Murin, Michal: Koncept ticha v akusticky orientovaných dielach: 4´33´´ opery o hudbe v mysli. In.: Intermedialita: Slovo – Obraz – Zvuk: Sborník příspěvků z mezinárodního sympózia Olomouc: Univerzita Palackého, zostavili: PhDr. Jan Schneider, PhD., Mgr. Lenka Krausová (eds.), 2008, ISBN 978 244 2054 7, ss. 239-248http://www.old.kb.upol.cz/fileadmin/kbh/eknihovna/publikace/Schneider_Krausova_intermedialita_sbornik.pdf

5)BDF Michal Murin: Media Art Tour Japan 2013. In: Enter 14 + 15 / Kreatívny manuál pre súčasný japonský media art, Dive buki, Košice, 2013

6)BDF Michal Murin: Kontexty ateliéru Digitálne médiá. In: ALF 2/14, zostavil Ľubomír Stacho, VŠVU, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-89259-83-0


9. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

Ohlasy o autorovi, zmienky a citácie autora v encyklopédiách, lexikálnych publikáciách, monografiách / včítane digitálnych

1/Rusinová, Zora: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia, str. 232, 271, 273, samostatná štúdia 327-329, vydavateľ: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-224-1075-5

2/ Rusinová, Zora: Michal Murin, Umenie akcie 1965 – 89, ed. Zora Rusinová, str. 20, 197-204, SNG, Bratislava, 2001, ISBN 80-8059-054-0

3/ Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, ed. Alena Malá, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 2002, ISBN 80-86171-14-0

reprodukcie, citácie a zmienky o autorovi v texte

Zahraničné:

1/ Stocker, Gerfried and Hirsch, J. Andreas (eds.): Art & SCIENCE, The European Digital Art and Science Network, s. 186, Ars Electronica, Linz, Rakúsko, vydavateľ Hatje Cantz Verlag, Berlin, Nemecko, 2017, ISBN 978-3-7757-4341-9

2/ Gábor Hushegyi: Importance. Place et rôle du Studio erté (1987 – 1997) dans l´art de la (Tchéco)Slovaquie. / The Importance. Position and Role of Studio erté (1987 – 1997) in the Art of (Czécho)Slovakia. U.o., ss. 458-467; In.: Art Action 1958 – 1998. Ed. Richard Martel. Éditions Intervention, Québec, Canada, 2001, ISBN 2-920500-19-8

3/ Marcus Gammel: Black Holes and White Spots. Visiting the Experimental Studio at Slovakian Radio. In conversation with Milan Adamčiak, Juraj Ďuriš, Michal Murin. In n.b.k. Sounds: Radio – Kunst – Neue Musik edited by Marius Babias and Katrin Klingan, Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2010, ss. 93-111. (English, German)

4/ Gerhard Dirmoser, Boris Nieslony:  Performance-Art Kontext: Performative Ansaetze in Kunst und Wissenschaft am Beispiel der 'performance art', visualisation, Linz/Cologne, 2001.

https://monoskop.org/images/5/5d/Performance-Art_Kontext_A0.pdf

http://www.veniceperformanceart.org/index.php?page=189&lang=en

5/ Gábor Hushegyi: La Importancia, posición y papel de Studio Erté (1987 – 1997) en el arte de (Checo) Eslovaquia, In: ARTE ACTION 1, 2  1958 – 1998, ss. 382-389, ed. Richard Martel, IVAM – Institut Valencia d´Art Modern, Valencia, 2004, ss. 390-404, ISBN 84-482-3714-5

6/ Radislav Matuštík: The incredible Miracle of Being. In: Body and the East, First MIT Press editon, Moderna galerija, ed. Zdenka Badovinac, 1998, Ľubľana, Slovinsko, ISBN 0262522649

7/ Zora Rusinová: Discourse of the Self. Self-portret in the Milieu of Gender Visuals. In: Bojana Pejič: Gender Check, Vydavateľ: Museum Modern Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2009, ISBN 978-3-902490-57-5 (MUMOK), 978-3-86560-783-6 (Verlag der Buchhandlung Walter Konig)

8/ Zdeněk K. Slabý, Petr Slabý: Svět jiné hudby – průhled do hudby alternativní, avantgardní, improvizované, nové, opoziční, progresivní, experimentální, postmoderní, aktuální, free, klezmer atd., ss. 761-762, Volvox Globator, 2002, ISBN 80-7207-494-6

Domáce:

1/ Hushegyi Gábor: 20 years of Studio erté / 20 rokov Štúdia erté / A Stúdió erté 20 éve, Zsolt Sőés: Noise (&) Musica Perennis Rinforzando! ss. 14, 21, 28, 32, 33, 34, 44, 46, 52, 53, 62, 88, 90, 93, 97, 105, 108, 111, 120, 121, 143, 149, 153, 159, 164, 168, 169, 178, 186, 187, 208, 234, 285 (M. Murin), 21, 28, 46, 93, 99, 159, 165 (ako Balvan), 187, 168 (ako Lengow), spolu 13 reprodukcií a 32 citácií. In: Transart Communication – Performance and Multimedia Art, Studio erté 1987 – 2007, editori: Gábor Hushegyi, Jószef R. Juhász, Ilona Németh, vydal Kalligram, 2008, Bratislava, ISBN 978-80-7149-975-6

2/ Miloš Štofko: Od abstrakcie po živé umenie, Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia, s. 123, 197, vydal: Slovart, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-8085-108-8

3/ Zuzana Bartošová: Od alternatívnej k neoficiálnej výtvarnej scéne. In.: Stručné dejiny obrazov na Slovensku, s. 221, Slovart, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-8085-435-5

4/ Zuzana Martináková: Slovak Composer After 1900: Formation and Styles, s. 62, 64, Akadémia umení, Banská Bystrica, 2002, ISBN 80-967894-9-X

5/ Zora Rusinová: Interpretačné a kontextuálne aspekty umenia akcie na Slovensku. In: Umenie akcie 1965 – 89, ed. Rusinová, Zora, s. 20, SNG, Bratislava, 2001, ISBN 80-8059-054-0

6/ Zora Rusinová: Umenie akcie. In: Aurel Hrabušický: Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985, SNG, 2002, Bratislava, ISBN 80 – 8059-073-7

7/ Zora Rusinová: Od zlyhania utópie k veku simulakrá, s. 59. In: 20 storočie, Dejiny slovenského výtvarného umenia, Rusinová, Zora a kol., SNG, Bratislava, 2000, ISBN 808059-031-1

8/ Katarína Rusnáková: V toku pohyblivých obrazov, Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry, AFAD Press, Bratislava, 2005, ss. 63-64  ISBN 8-88675-97-9

9/ Ivan Jančár: Performancia, In.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, s. 216, ed. J. Geržová, Kruh súčasného umenia PROFIL, 1999, Bratislava, ISBN 80-968283-0-4

10/ Jana Geržová: Umenie verejných priestranstiev. In: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, s. 281, ed. J. Geržová, Kruh súčasného umenia PROFIL, 1999, Bratislava, ISBN 80-968283-0-4

Recenzie v odborných časopisoch, alebo odborných publikáciách

domáce

1/ Rusnáková, Katarína: Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia, ss. 12, 123,131-133, 167, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, 2011, ISBN 978-80-89078-92-9

2/ Rusnáková, Katarína: Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku, ss. 66-67, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica, 2009, ISBN978-80-89078-55-4

3/ Kráľovič, Ján: Teritórium ulica – Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku, ss. 229-230, 251. Vydal Slovart, VŠVU, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-89259-85-4

4/ Katarína Rusnáková: História a teória mediálneho umenia na Slovensku, s. 17, 25, 78, 84, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 217, 218, 242, 243, 249, 250, 251, 252, 263, 264, 265, 268-270, 271, 276, 278, 285, 286, AFAD Press, Bratislava, 2006, ISBN 80-89259-04-9

Štúdie o autorovi v odborných časopisoch a publikáciách

zahraničné

1/ Jozef Cseres: O potrebe možných a nepravdepodobných architektúr, ERA21, 2/05, ISSN 1801-089X, Brno, Česká republika

2/ Jozef Cseres: Murin Muzej, Arhitektov bilten 167/168, Ľubľana, str. 96 – 99, angl. 112- 114, ISSN 0352-1982, 35. ročník, Slovinsko

3/ Zha Changping: Works of Michal Murin. In: Humanities @ art, Peoples Publishing House, Guiyhou, Čína, ed. Zha Changping, ISNB 7-221-07534-4 / I-1526

4/ Bartošová, Zuzana: Michal Murin. In: Barbara Novakovic (eds.): Continental Breakfast – Memory (W)hole, ss. 173, Museum, Ľubľana, Slovinsko, ISBN 961-90830-3-2

domáce

1/ Kapsová, Eva: Pozícia (exponovaného) umelca v umení spolupráce. In:

Art Communication & Popculture, Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru, ss. 7-20, vol. 2, No 1, 2016, ISSB 1339 – 9284

2/ Michalovič, Peter: O Signatúre, signovaní a jazyku. In: Michalovič, Peter a hostia: De disciplina at arte, ss. 90-97, Fragment, Bratislava, 2006

Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch, zborníkoch alebo odborných publikáciách (reprodukcia alebo text)

zahraničné

Rusinová, Zora: Výtvarné umenie na Slovensku po roku 1945. In: Kazo-ya Akiko and Iguchi Toshino (eds.): Chuo-no Gendai-bijutsu (Central European Contemporary Art: Poland /Czech /Slovakia /Hungary). Autori textov: Kazo-ya Akiko, Iguchi Toshino, Miyazaki Atsushi, Zora Rusinová, vydavateľ: Sairyusha, Co, Ltd., Japonsko, 2014, ISBN978-4-7791-2066-4

Husárová, Zuzana: A Kaleidoscope of Slovak and Czech Electronic Literature. In: WomenTechLit. Ed. María Mencía. 2017. West Virginia University Press. Book series Computing Literature. Morgantown, WV/Rochester,NY. ss. 73-95.

Florian Malzacher: Putting the Urinal back in the Restroom.

The Symbolic and the Direct Power of Art and Activism Murin, Michal: Artruism. In: TRUTH IS CONCRETE : A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics / editor: Florian Malzacher, Anne Faucheret, Veronica Kaup-Hasler, Kira Kirsch, Andreas R. Peternell, Johanna Rainer. 1. vyd. – Berlín : Sternberg Press, 2014. ISBN 978-3-943365-84-9. - (2014), ss.285-287 http://www.sternberg-press.com/?pageId=1492http://www.truthisconcrete.org/Handbook/handbook.php

REPRINT:

Florian Malzacher: Pisuar wraca do ubikacji. Prawda jest konkretna, Artystycznee strategie w polityce, editor: Florian Malzacher, Fundacja Nowej Kultury Bec Zmiana, Varšava, Poľsko, ss. 225 -227, ISBN 978-83-62418-74-9, 2018

https://issuu.com/beczmiana/docs/prawda_jest_konkretna-sample

Jozef Cseres: In Between as a Permanent Status: Milan Adamčiak´s Version of Intermedia. In: Leonardo Music Journal, Volume 19, ss. 31-34, The MIT Press, Cambridga, USA

https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/lmj.2009.19.31

domáce

Barok, Dušan. 2012. Monoskop talks: Michal Murin. Monoskop 1, https://monoskop.org/Talks/Michal_Murin/sk

mmmmm web_reprint Dušan Barok: Rozhovor s Michalom Murinom, Trištvrte revue, ss. 27-28, 2012 (reprodukcie) https://34.sk/archiv/text.php?text=3-230

Husárová Zuzana: Slovenská elektronická literatúra, Bratislava, Publisher: Institute of World Literature, Slovak Academy of Sciences, karentovaný časopis World Literature Studies 3/2016, Vol. 8, ISSN 1335-0544, 2016

Bartošová, Zuzana: Napriek totalite. Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia, ss. 256, 264-266, 277-281, 316, vydal Kaligram, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-8101-57-0

Kráľovič, Ján: Prekročiť prah privátneho (vybrané umelecké akcie v mestskom prostredí v 90. rokoch 20. storočia na Slovensku). In: Vadelová, Lucia (ed.): Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení II. so zameraním na politické a angažované umenie, ss. 10-37, Nitrianska galéria v Nitre, Nitra, 2012, ISBN 978-80-85746-69-3

Mária Rišková: Mikro a makrokozmy vedy a digitálneho umenia. Interview / Michal Murin, Richard Kitta, Flash Art, No 47, 2018, Bratislava

Mária Rišková: O nových médiách po roku 2000, ENTER 16 – Súčasný (new) media art nielen z východného (o)kraja, ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2013 – 2014 http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-16#.WuQ6RIhuaUk

Mária Rišková: Agónia a extáza umenia nových médií. In: Flash Art Vl. II No.9, 2008, Bratislava

DianaOlčáková: Interview/ Michal Murin, Vlna, Bratislava, 2008

Recenzie, alebo rozhovory v dennej tlači

domáce

1/ Tina Čorná: Hippies museli bojovať, denník SME 29. 9. 2007, ss. 34-35, https://www.sme.sk/c/3510246/performer-michal-murin-hippies-museli-bojovat-preto-umoznuju-rozbeh-noveho.html

2/ Andrea Kopernická: Podpis ako pohybové predstavenie, denník SME, 19. 5. 2005, https://www.sme.sk/c/2224146/podpis-ako-pohybove-predstavenie.html

3/ Andrea Kopernická: Súčasné umenie už aj pre bezdomovcov, SME, 22. 7. 2004, https://www.sme.sk/c/1686991/sucasne-vytvarne-umenie-uz-aj-pre-bezdomovcov.html

4/ Andrea Kopernická: Slovenskí autori na pulte v Centre Pompidou, SME, 22. 6. 2004, https://www.sme.sk/c/1650491/slovenski-autori-na-pulte-v-centre-pompidou.html

5/ Ľudo Petranský: Výtvarné hry so zvukom Michala Murina, SME, 10. 5. 2001, https://www.sme.sk/c/47357/vytvarne-hry-so-zvukom-michala-murina.html


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Počet doktorandov

a) školených : 8

b) ukončených : 6

c) aktuálne po dizertačnej skúške : 1


11. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:

15. 5. 2018


12. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie


13. Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:

A) Múzeum súčasného umenia v signatúre - Museum of Contemporary Art  in my Signature – 3D animácia – dielo

1. Zéró évek - Nulté roky, MODEM, Debrecin. Vystavené dielo Múzeum súčasného umenia v signatúre – objekt, digitálna animácia;kurátori : Čarný, Gregor, Sikorová-Putišová, Garlatyová; 24.3. - 24.6.2012; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu:pozvánka; Odkaz na internetový zdroj: http://en1.artclue.net/modem-debrecen-zero-years/;

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

2. "ZERO YEARS - NULLER JAHRE", in der Slowakei 1999 – 2011, Freies Museum, Berlín); prehliadka diel Nulté roky v kurátorskej koncepcii Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová-Putišová; 7.12.2013 - 31.1.2014; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka; http://www.freies-museum.com/zeroyears.html 

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

3. Autopoesis, medzinárodná výstava, kurátorka: Zora Rusinová, 21. 6. - 3. 9. 2006, Slovenská národná galéria, Bratislava, pozvánka, publikácia 

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

4. NIVAF 06 – Nippon International Video Art Festival - medzinárodný festival multimediálnej tvorby, 23. – 25. 11. 2006, plagát, kurátor: Seiji Shimoda, Nagano, Japonsko

5. Katalóg: Miroslava Putišová: Videosekcia. Nulté roky/zero years, texty: J. Čarný, G. Garlatyová, R. Gregor, M. Sikorová – Putišová, vydal: Považská galéria umenia v Žiline, graf. úprava S. Masár, 2012,  ISBN: 678-80-88730-77-4

6. Rusinová, Zora: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia+, str. 232, 271, 273, samostatná štúdia 327 - 329, vydalo: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-224-1075-5

Publikácia má zahraničné ohlasy

7. Cseres, Jozef: Murin Muzej, Arhitektov bilten 167/168, slovinský, karentovaný architektonicky časopis,  2006, Ljubljana, str. 96 – 99, angl. 112- 114, ISSN 0352-1982, 35. ročník, Slovinsko

8.  Jozef Cseres: O potrebe možných a nepravdepodobných architektúr, ERA21, 2/2005, karentovaný časopis, ISSN 1801-089X, Brno, Česká republika 

9.  Cseres, Jozef: Czar wahania się pomiędzy tym, co wirtualne, a tym, co możliwe. Sztuka efemeryczna we współczesnej estetyce i myśli o sztuce na przykładzie wybranych prac współczesnych artystów słowackich. / The Attraction of Hesitating Between the Virtual and the Possible. Ephemeral Art in Contemporary Aesthetics and Thoughts on Art with the Example of Selected Artworks by Contemporary Slovakian Artists.

IN:  7 Sztuka i dokumentacja, ss  46 – 50. Łukasz Guzek (ed.), vydal: Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja (SiD), Art & Documentation Association, Łódź / Poľsko,  ISSN 2080-413x, 2012, http://www.journal.doc.art.pl/pdfsid7/sid7.pdf

10.  Agency of Unrealised Projects (AUP), projekt e-flux a Serpentine Gallery London, autori projektu: Hans Ulrich Obrist, Julieta Aranda, Anton Vidokle a Julia Peyton-Jones. http://e-flux.com/aup/ ,  2011

autorská participácia na projekte: http://e-flux.com/aup/project/michal-murin/

Vystavené v DAAD Gallery Berlin, Kurátor: Hans Ulrich Obrist a iní. http://e-flux.com/aup/exhibitions/?img=0&rnd=0

B) Altruism as Arttruism, 2011, digitálna tlač

1. Beyond the art,  Prague Biennale 6, Praha; medzinárodné renomované Pražské bienále 6., riaditeľka bienále Helena Kontová; Kurátorka: Miroslava Putišová Sikorová, 6.6. - 15.9.2013; http://www.praguebiennale.net/cz/beyond-the-art/ Prague Biennale 6, 2013, ISBN: 9788878161719

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

2. Truth is Concrete, medzinárodný konferencia na špičkovom medzinárodnom festivale Steirischerherbst. Kurátor Florian Malzacher. 21.9. - 28.9.2012;  Graz, Rakúsko, http://www.truthisconcrete.org/

3. 10x10, Altruism as Arttruism, BWA Wroclaw, Európsky kultúrny kongres, inštalácia, grafika, živá perfomancia, 8.-11.9. 2011; Slovensko na výstave bolo zastúpené Romanom Ondákom, Michalom Murinom a Milanom Adamčiakom,; spolukurátori Chiara Parisi,  Hans Ulrich Obrist, Adam Budak,Marta Kuzma, Karel Císař, Ivana Komanická etc.  Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: katalóg, pozvánka, plagát; http://www.culturecongress.eu/ http://www.culturecongress.eu/en/event/10x10_ivana_komanicka

http://bwa.wroc.pl/index.php?b=5&w=2&id=561&l=pl&dodaj_komentarz=1

http://www.culturecongress.eu/en/event/exhibition_10x10

4. Publikácia: Ivana Komanická: See You there. s. 180 - 181In: European Culture Conferences 2011. Ss 320. Vydal: ECC Wroclaw, Vroclav, Poľsko, 2011, , ISBN 978-83-928205-1-2. 

5. Miroslava Putišova: Beyond the art, s. 126 – 135, 144 – 145, In: Helena Kontova, Giancarlo Politi (ed.): Prague Biennale 6, Giancarlo Politi Editore, Nadace Prague Biennale, ss 205, Praha, 2013, ISBN 9788878161719

6. Publikácia: Truth is concrete – A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics, Florian Malzacher (ed.), Sternberg Press, London, 2013, ISBN 978-3-943365-84-9

Viac informácii o publikácii:

http://truthisconcrete.org/Handbook/handbook.php

http://www.sternbergpress.com/index.php?pageId=1492&l=en&bookId=386&sort=year%20DESC,month%20DESC

http://florianmalzacher.tumblr.com/books

7. Lenka Kukurová: See you there, Areál storočnej haly Vroclav In: Flasch Art december  2011 - marec 2012, str. 52, Česká republika

8. Copy & Taste, Silberkuppe Berlin, 7.10. 30.11.2011 http://www.silberkuppe.org/  

http://www.contemporaryartdaily.com/2011/11/copy-taste-at-silberkuppe/

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

9. Dorota Jarecka: Konzumenti anarchii, 9.9. 2011, Gazeta Wyborcza, Polsko

http://wyborcza.pl/1,75475,10263227,Konsumenci_anarchii.html

B) Meno v mojej signatúre / Text v signatúre, instalácia, performancia

1. Continental Breakfast - Memory (W)hole, kurátori: Barbara Novakovič a Emil Aleksiev, 12. 4. – 30. 4. 2006, kurátor za SR Zuzana Bartošová, Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedónsko, katalóg, pozvánka, skladačka - malý katalóg

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

2. Continental Breakfast – Memory (W)hole, Kolektív kurátorov: Jara Bubnova,  Anda Rottenberg, Maria Anna Potocka, Barbara Novakovic, za SR Zuzana Bartošová a iní, 10. 8 – 15. 9. 2006, Museum of Contemporary Art of Srbska, spolupráca Radenko Milak, riaditeľ PROTOK Association, Banja Luka, Bosna a Herzegovina, pozvánka, plagát, katalóg

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

3. Continental Breakfast – Memory (W)hole, Kolektív kurátorov: Jara Bubnova,  Ami Barak, Anda Rottenberg, Jerzy Onuch, Maria Anna Potocka, Zuzana Bartošová a iní, 5. – 25. 9. 2005, Ljubljana Castle, Museum, Ljubljana, Slovinsko, pozvánka, plagát, katalóg

4. Transart Communication - 15. anniversary, kurátor: József Juhász, 10. – 12. 10. 2002, Studio erté, Nové Zámky

5. The 10th Nippon Performance Art Festival, kurátor: Seiji Shimoda, 10.3. - 24. 3. 2003, Die Platze Tokyo, Arts Gallery of Nagoya University - Aichi, Art Complex Kyoto, Art Theatre Osaka, Neon Hall Nagano, Japonsko, pozvánka, katalóg, plagát

6. Sakkhúzás – Schachzug, Nemzetközi Performance Találkozó, kurátor: Mathias Jackisch, 6. – 7. 12. 2002,  Ernst Museum, Budapešť, Maďarsko, pozvánka, plagát

7.  Nový Zlínsky salón, prehliadka súčasného českého a slovenského výtvarného umenia, kolektív kurátorov, 26.5. – 18. 9. 2005, Krajská galerie výtvarního umění, Dům umění, Zlín, pozvánka, katalóg.

8.  Zuzana Bartošová: Michal Murin. In: Continental Breakfast – Memory (W)hole, Museum, Ljubljana Castle, Ljubljana, Slovinsko, 2005, ISBN 961-90830-3-2

9.  Continental Breakfast –Memory (W)hole, s. 44 – 45, ed: Barbara Novakovic – Kolenc, Museum of Contemporary Art of Rebublica Srbska, Banja Luka, 2006, ISBN – 99938-45-19-

10. The Ruined Pianos Convergence (s Ross Bolleter, Annea Lockwood), samostatná výstava, performancia, kurátor: Belinda Cobby, 30. 9. – 10. 10. 2005, Perth Institut of Contemporary Art, PICA, Perth, Austrália, pozvánka, skladačka, brožúra, 

http://www.pica.org.au/view/The+First+Ever+Ruined+Piano+Convergence/201/

D) Tanec  hypochondra, performancia, 

1. Tanz des Hypochonder, BALVAN, výstava Die Trotzigen – Slowakische Kunst, Städtische Museen Heilbronn, 17. 11. 1991, Heilbronn, Nemecko

2. The 14th Nippon International Performance Art Festival, Die Platze, 26. – 28. 2. 2007, Tokyo, Pottery Centre Hall, Nagoya,  Neon Hall, Nagano, 26.2. – 9. 3. 2007,  Japonsko, plagát, katalóg

3. Grenzenlos / Kulturelle Begegnung: Prag  Berlin,  koncepcia: Hartmut Faustmann, Die Leichtigkeit des Klanges, kurátor: Mathias Ostervold, Berliner Gesellschaft für Musik, Institut Unzeit, Podewil, 1. 10. – 4. 10. 1992, Berlín, Nemecko, katalóg

4. Radislav Matuštík: The incredible Miracle of Being, In: Body and the East, First MIT Press editon, Moderna galerija, ed. Zdenka Badovinac, 1998, Ľubľana, Slovinsko, ISBN 0262522649

5. Michal Murin: El art performance en Eslovaquia – De la forma artistica y su reflejo a la coexistenca de mundos solitario,reprodukcia, In: ARTE ACTION 1, 2  1958 - 1998, str.: 382 - 89, ed. Richard Martel, IVAM – Institut Valencia d´Art Modern, Valencia, 2004, Španielsko, ISBN 84-482-3714-5

6.  Michal Murin: L´art de performance en Slovaquie - A partir d´une forme artistique et de sa réflexion vers la coexistence de mondes solitaires / Performance Art in Slovakia - From the Art-Form, and its Reflection Towards the Co-Existence of Solitary Worlds, reprodukcia.In.: Art Action 1958-1998. s. 454-457. Ed.: Richard Martel. Éditions Intervention, Québec, Canada, 2001, ISBN: 292050019-8

7. Rusinová, Zora a kol.: 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava, 2000, repro str. 279, ISBN 80-8059-031-1

8. Lucia Gregorová - Stachová: Umelci, ich telá a performance v rokoch 1985 – 1992 In: Osemdesiate - Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 -1992, s. 200 - 214, 7 reprodukcií, ed. Beata Jablonská, Slovenská národná galéria, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-8059-140-3

9. Dimenzie teatrality, 28.11. 2012 – 21.1. 2013, kurátorka: Vendula Fremmlová, Galerie Emila Filly, Ústi nad Labem, 2013, katalóg k výstave ISBN: 97880740145407

Dokumentácia z performancie Tanec hypochondra, realizácia na: Hammerschlag, medzinárodné intermediálne sympózium, 1991, kurátor: Jozef Cseres a Heimo Walner, Schrattenberg, Rakúsko, katalóg.

10. Anna Vartecká: Tanec hypochondra, s. 20- 25. In: Vendula Fremlova (ed.) Dimenze teatrality, ss. 56, vyd. Fakulta umění a dizajnu, Univerzity J. E. Pukryně, Ústi nad Labem, Česká republika, 2013, ISBN 978-80-7414-540-7

E) Adamčiak, začni!, kurátorský projekt

Adamčiak, začni !; (23. 3. – 4. 6. 2017, predĺžená do 2. 7. 2017); Slovenská národná galéria; Bratislava, Slovensko; kurátorský projekt reprospektívnej výstavy intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 - 2017, spolukurátorka Lucia Gregorová Stach. Ďalšie údaje: k výstave prebiehali diskusie - okrúhle stoly v dňoch 11.5., 25.5. a 1.6.2017; https://www.sng.sk/en/exhibitions/1049_adamciak-begin-retrospective-exhibition-of-intermedia-work-by-milan-adamciak-1964-2017

Súčasťou výstavy boli dve publikácie: 

Adamčiak, začni!, zostavovatelia: Lucia Gregorová Stach & Michal Murin, vydavateľ: Slovenská národná galéria, Bratislava 2017, ISBN 978-80-8059-203-5

Milan Adamčiak – Concept & Music, zostavovatelia: Michal Murin & Lucia Gregorová Stach, vydavateľ: Slovenská národná galéria, Bratislava 2017, ISBN 978-80-8059-201-1

F) Play a Music, koncept, 1989-1990

1. The Freedom of Sound - JOHN CAGE behind the Iron Curtain 

Kurátorka: Székely Katalin; 23.12.2012 - 17.2.2013; Ludwig muzeum, Budapešť, Maďarsko,http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=805&menuId=44

2.  Cseres, Jozef: John Cage in Us, On John Cage´s Influece among Czecho-Slovakian Artists, s. 76 – 83, 240. In. Katalin Székely (ed.): The Freedom of Sound: John Cage behind the Iron Curtain, ss. 264, Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapešť, Maďarsko, 2013, ISBN 9789639-537385


14. Téma inauguračnej prednášky:

Interdisciplinarita – vedy v kontexte umenia


15. Prerušenie vymenúvacieho konania, lehota na odstránenie nedostatkov:


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov, pričom sa vyznačí, ktorý z nich: a/ je zamestnancom VŠVU, b/ je zahraničným odborníkom, c/ pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore:

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.,
Katedra dejín a teórie umenia
Fakulta umění a designu
Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

prof. Ilona Németh, DLA,
garantka študijného programu
vedúca Ateliéru IN
Katedra intermédií
VŠVU v Bratislave 

Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD.
teoretička a kritička výtvarného umenia
vedúca kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia
Slovenská národná galéria, Bratislava


17. Údaje o členoch inauguračnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov inauguračnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich

a/ je zamestnancom VŠVU; b/ je zahraničným odborníkom; c/ pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore:

Predseda:

prof. akad. mal. Ladislav Čarný
Katedra teórie a dejín umenia
VŠVU v Bratislave

Členovia:

prof. Tomáš Ruller
vedúci Ateliéru performancie
Vysoké učení technické v Brne

prof. akad. mal. Jiří David
profesor pôsobiaci v študijnom odbore
vdúci Ateliéru intermediálnej konfrontácie
VŠUP Praha

doc. Richard Fajnor
významný odborník z praxe a odboru
pedagóg
JAMU, Brno


18. Oponentské posudky:

Na stiahnutie

I. Németh – Posudok na inauguračné konanie M. MurínaPDF, 840 KB

Na stiahnutie

L. Gregorová Stach – Posudok na inauguračné konanie M. MurínaPDF, 703 KB

Na stiahnutie

M. Koleček – Posudok na inauguračné konanie M. MurínaPDF, 882 KB

19. Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia inauguračnej komisie – M. MurínPDF, 2.00 MB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

(Ak uchádzač neuspeje v konaní na vymenovanie za profesora, t. j. ak podľa rozhodnutia UR VŠVU podmienky na vymenovanie za profesora nespĺňa a UR VŠVU návrh na vymenovanie uchádzača za profesora neschváli (§ 5 ods. 2 vyhlášky), môže na VŠVU opätovne predložiť žiadosť o vymenovanie za profesora najskôr po uplynutí dvoch kalendárnych rokov odo dňa rozhodnutia UR VŠVU o neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora).


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesora, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Predseda:
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Interní členovia:
prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
doc. Pavel Choma, akad. mal.
prof. Róbert Jančovič, akad. mal.
Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
prof. Ilona Németh, DLA
prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
prof. Júlia Sabová, akad. mal.
prof. Ing. Mgr. Ľubo Stacho
prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

Externí členovia:
prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch.
– renomovaný architekt
– bývalý vysokoškolský učiteľ VŠVU

prof. Peter Čanecký
– vysokoškolský učiteľ VŠMU Bratislava
– scénograf, kostýmový výtvarník

prof. Daniel Fischer, akad. mal.,
– bývalý vysokoškolský učiteľ VŠVU a renomovaný výtvarník

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
– riaditeľ Ústavu dejín umenia SAV Bratislava

prof. Mgr. Milota Havránková
– renomovaná fotografka
– bývalá vysokoškolská učiteľka VŠVU

Mgr. Gabriel Hushegyi
– riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti                                    

prof. Petr Siegl
– vysokoškolský učiteľ AVU Praha


22. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej rady – inaugurácia M. MurínPDF, 608 KB


23. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení konania na vymenúvanie profesora:

Uznesenie č. 3 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 17. 10. 2018

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním /14 hlasov za, nik proti ,nik zdržaný) odsúhlasila, aby rektor a predseda UR VŠVU prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. zaslal  MŠVVaŠ SR  návrh na menovanie doc. MgA. Michala Murina, ArtD. profesorom v Študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.


24. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania:

Vymenúvacie konanie riadne ukončené 17. 10. 2018


25. Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:


26. Kontaktná adresa:

michal.murin@gmail.com

 

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Michal Murin

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Doc. MgA. Ing. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1963

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1999 – 2001 Vysoké učení technické, Fakulta umění, študijný program: Výtvarné umenie, študijný odbor: Výtvarné umenie - konceptuálne tendencie, ukončené magisterské štúdium, titul MgA.

2001 – 2003 Vysoká škola výtvarných umení, odbor: Voľná výtvarná tvorba, špecializácia: Voľná výtvarná tvorba, ukončené doktorandské štúdium, titul ArtD.

2012 habilitovaný na docenta v odbore výtvarné umenia na VŠVU v Bratislave

1981 – 1985 Vysoká škola ekonomická, Matematické výpočty

5.

Priebeh zamestnaní:

1985-1990 pracoval ako programátor v podniku MEOPTA a popri zamestnaní venoval umeleckej tvorbe

1991 – redaktor spravodajstva Slovenskej televízie, oddelenie kultúry

1991 – 1993 Slovenská výtvarná únia, Bratislava, redaktor časopisu Profil súčasného výtvarného umenia, do roku 1995 interne, dodnes zmluvne

1995 – 2003 Galéria Slovenskej sporiteľne v Bratislave a v Banskej Bystrici (1997 – 2001), kustód zbierky umeleckých diel, poverený vedením galérie, organizoval výstavy Dezidera Tótha, Petra Rollera, Petra Rónaia, Miloša Boďu, Mikuláša Palka, Juraja Meliša, Igora Minárika a mnoho iných, celkovo 68 výstav. Kurátorsky pripravil výstavu Stana Filka.

2004/2005 vedecký a pedagogický pracovník na FVU Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici

2005 až dodnes vedúci Ateliéru audiovizuálnej tvorby, FVU AU v Banskej Bystrici, neskôr premenovaný na Ateliér digitálnych médií.

1.9.2006 až dodnes vyučuje tiež na Fakulte umení, Technická univerzita, Košice, od roku 2011 vedie Ateliér nových médií

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Pracovisko: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica,Študijný odbor : Výtvarné umenie

Študijný program : Audiovizuálne médiá (1. stupeň) od roku 2005 do roku 2008/2009

Audiovizuálne médiá – intermédiá a digitálne médiá (1. stupeň) 2009/2010 - 2014/2015

Intermédiá – digitálne médiá – audiovizuálne médiá (1. stupeň) 2015/2016 doteraz

Voľné výtvarné umenie (2. stupeň) od r. 2005/2006 doteraz

Voľné výtvarné umenie (3. stupeň) od roku 2006/2007 doteraz

Výučba predmetov :

Prípravný ateliér I, II (1. stupeň) od roku 2005 do roku 2014/2015

Ateliér Digitálne médiá I – VI (1. stupeň) doteraz

Ateliér Digitálne médiá I –III (2. stupeň) doteraz

Interdisciplinárne presahy umenia (2. stupeň) do roku 2012/2013

Intermediálne presahy I, II (3. stupeň) do roku 2014/2015

Interdisciplinárne presahy I, II (3. stupeň) do roku 2014/2015

Interdisciplinarita a intermediálne presahy I, II (3. stupeň) od roku 2015/2016 doteraz

Externý workshop (1. stupeň), kontinuálne

Externý workshop (2. stupeň), kontinuálne

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Výtvarné umenie,zameranie: Intermédiá a multimédiá

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

 1. Publikované odborné práce (výber)

1)AAA Murin, Michal: Performancie Józsefa R. Juhásza:, IN: PARAF : Juhász R. József – Koltészetérol és performanszairól 1983 – 2007. Budapešť: Rácio Kiadó, 2008. – 157 str. (rozsah textu Michal Murina je 3 AH). (Aktuális Avantgárd , 20. zv.). ISBN 978-963-9605-45-9

http://www.racio.hu/h-nagy-peter-michal-murin-jozef-cseres-paraf

2)AEC Murin, Michal: Radioart. In.: SOUND SCRIPTS, Totally Huge New Music Festival Conference 2006, vydavateľ TURA a Edith Cowan University, Perth, editor: Cat Hope, 2006, ISBN 0-7298-0618-9

https://trove.nla.gov.au/work/32436142?selectedversion=NBD41082968

https://www.academia.edu/35016553/Sound_Scripts_journal_vol_1

3)BBA Murin, Michal: L´art de performance en Slovaquie – A partir d´une forme artistique et de sa réflexion vers la coexistence de mondes solitaires / Performance Art in Slovakia – From the Art-Form, and its Reflection Towards the Co-Existence of Solitary Worlds. In.: Art Action 1958-1998. ss. 454-457. Ed.: Richard Martel. Éditions Intervention, Québec, Canada, 2001, ISBN: 292050019-8 http://www.leftmatrix.com/artaction.html

Reedícia v španielskom jazyku:

BBA El art performance en Eslovaquia – De la forma artistica y su reflejo a la coexistenca de mundos solitario, In: ARTE ACTION 1, 2  1958 – 1998, ss. 382-89, ed. Richard Martel, IVAM – Institut Valencia d´Art Modern, Valencia, 2004, Španielsko, ISBN 84-482-3714-5

4) Murin, Michal: Signature Lab(orator)y, Human Affairs, A Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Studies, Slovenská akadémia vied, 15/2005, ISSN: 1210-3055 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=5225

5)BDE Murin, Michal: Nekonvenčná poézia na Slovensku, In: Murin Michal (ed.): Archív II, Milan Adamčiak experimentálna poézia 1964 – 1972, Dive buki, Košice, 2016, (4 AH)

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/milan-adamciak-archiv-ii#.WqlaCKjwaUk

Ďalšie publikácie:

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/milan-adamciak-archiv-iv#.WqlaOajwaUk

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/milan-adamciak-archiv-iii#.WqlaiqjwaUk

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/milan-adamciak-archiv-i#.WqlaVqjwaUk

6)FAI Murin, Michal: Milan Adamčiak. In: Lucia Gregorová Stach a Michal Murin (eds.). Adamciak začni!, Slovenská národná galéria, 2017, ISBN 978-80-8059-203-5

https://www.sng.sk/sk/eshop?ID_entity=114&name_url=adamciak-zacni&type=e-shop_view , publikácia obsahuje aj autorov text 1AH.

7)AFA Murin, Michal: Artruism. In:TRUTH IS CONCRETE : A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics / editor: Florian Malzacher, Anne Faucheret, Veronica Kaup-Hasler, Kira Kirsch, Andreas R. Peternell, Johanna Rainer - [TRUTH IS CONCRETE, artistic strategies in politics and political strategies in art, Graz, 21. 9. – 28. 9. 2012]. 1. vyd. – Berlín : Sternberg Press, 2014. - ISBN 978-3-943365-84-9. (2014), ss. 285-287

http://www.sternberg-press.com/index.php?pageId=1492&l=en&bookId=386&sort=year

Reedícia v poľskom jazyku:

AFA Murin, Michal: Arttruism. Prawda jest konkretna, Artystycznee strategie w polityce, editor: Florian Malzacher, Fundacja Nowej Kultury Bec Zmiana, Varšava, Poľsko, ss. 225-227, ISBN978-83-62418-74-9, 2018

https://issuu.com/beczmiana/docs/prawda_jest_konkretna-sample

8)BBA Murin, Michal (spoluautor Kitta, Richard): DIG Gallery. In: Gerfried Stocker, Andrea J. Hirsch (eds.): The Practice of Art and Science, European Digital Art and Science Network, ss. 180 – 187, Hatje Cantz Verlag, Berlin, 2017, ISBN 978-3-7757-4341-9

http://archive.aec.at/media/assets/f16e81c18a70e4259f9fde18c2a59528.pdf

9) BBB Murin, Michal: Stano Filko. In: Katarína Trnovská, Nina Vrbanová (eds.), LAB 2014 – 2011, Slovenské centrum vizuálnych umení, Kunsthalle Bratislava, Bratislava 2017, ISBN 978 - 80 - 972754 - 2 – 6http://www.kunsthallebratislava.sk/khb/lab-2014-2017

 1. Publikované učebnice

 1. FAI CSERES, Jozef – MURIN, Michal (eds). Od analógového k digitálnemu... Nové pohľady na nové médiá v audiovizuálnom veku. Banská Bystrica : Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, 2010. 218 s. edícia DigiVAF(ex) Press 015, náklad 500 ks, ISBN 80-89078-78-3, publikácia obsahuje aj autorov text

 2. http://idm.aku.sk/images/vafex/od_analogoveho_k_digitalnemu_preview.pdf

 1. FAI IDM +15/ENTER+ – Reloaded: introspektívny diverzný manuál, 15 rokov katedry intermédií a digitálnych médií na FVU, AU v Banskej Bystrici, zostavil Michal Murin, ISBN 978-80-89555-46-8, AU FVU IDM & vydavateľ Dive buki, Košice, 2014 / 2015 http://www.divebuki.sk/sk/knihy/idm-15-enter-reloaded#.WuQ6XYhuaUk

 1. Edukačné multimediálne DVD výstupy, registrované ISBN.Zostavovateľ Michal Murin:

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 004

Lukáš Matejka a Michal Murin: Videoart match vol. 1, Banská Bystrica vs. Trnava, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 004, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-38-7, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_2.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 005

Michal Murin a Lukáš Matejka: Videoart match vol. 2, Bratislava vs. Košice, DVD, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 005, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-58-5, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_2.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 006

Lukáš Matejka a Michal Murin: Videoart match vol. 3, Banská Bystrica vs. Ostrava, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 006, náklad 100 ks, ISBN nepridelené, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_2.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 007

Michal Murin: Festival nových médií VAF(ex) 2004 – 2007, DVD-ROM, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 007, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-57-8, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_3.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 008

Michal Murin a Marián Balko: IDM in COOP project, DVD z projektu COOP a DigiVAFex, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, DigiVAF(ex) Press 008, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-60-8, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_4.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 009

Michal Murin: PERFORMACTION I. – miniFest akčného umenia a performancie, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 009, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-60-8, 2009 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_5.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 012

Stephen Scott: The Bowed Piano, zostavil Michal Murin, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, spolupráca Filmová a televízna fakulta, VŠMU, Bratislava, edícia DigiVAF(ex) Press 012, náklad 200 ks, 2010

http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_7.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 013

Michal Murin: PERFORMACTION II. / DoubleFest akčného umenia a performancie, FU TU Košice a IDM FVU AU, Banská Bystrica, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 013, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-76-9, 2010http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_9.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 014

Murin, Michal: DigiVAF ex 2008 – 2010, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 014, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-75-2, 2010

http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_3.jpg

FAI edícia DigiVAF(ex) Press 016

Michal Murin a Tomáš Marušiak: New Media Point volume 1, DVD, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 016, ISBN 978-80-98078-82-0, náklad 100 ks, 2010 http://idm.aku.sk/images/vafex/1024/4_dvd_10.jpg

 1. Edukačné špecializované publikácie – monotematické čísla časopisu ENTER koncipované ako učebné materiály:

FAI ENTER 14+15 - Kreatívny manuál pre súčasný japonský media art, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2013

http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-14-15#.WuQ6LIhuaUk

FAI ENTER 16 - Súčasný (new) media art nielen z východného (o)kraja, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2013 – 2014

http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-16#.WuQ6RIhuaUk

FAI ENTER 22 - Kreatívny manuál pre súčasné nemecké umenie, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2015 – 2016

http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-22#.WuQ6DIhuaUk

FAI ENTER 24 - Kreatívny manuál pre slovenskú nekonvenčnú poéziu, zostavil Michal Murin, ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2015 – 2016

http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-24#.WuQ59YhuaUk

FAI ENTER 32 - Umenie a veda / ART& SCI, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2015 – 2016 http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-32-#.WuQ53YhuaUk

FAI ENTER+, Highly reactive manual, Art &Science platform, jazyk anglický, zostavil Michal Murin (spolupráca Richard Kitta), ISBN 978-80-89677-22-1, Dive buki, Košice, 2015 – 2016

 1. Publikované učebné texty (výber)

evidované v systéme CREPČ

1)BBB Murin, Michal: VAF(ex) > DigiVAF(ex), In: IDM+15 / ENTER+ = 15 rokov katedry intermédií a digitálnych médií. 1. vyd. (zostavil Michal Murin) – Banská Bystrica : Akadémia umení Fakulta výtvarných umení, 2014. – 83 str., ISBN 978-80-89555-46-8

http://www.divebuki.sk/sk/knihy/idm-15-enter-reloaded#.WuQ6XYhuaUk

Reprint:

AFD Murin, Michal: Tečúce festivaly VAF (ex) & DigiVAF (ex) 2004 – 2011 = Flowing Festivals VAF (ex) & DigiVAF (ex) 2004 – 2011 [recenzované] In: Horizonty umenia 2 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie [CD-ROM]; Oľha, Matúš (redaktor, editor), Didi, Vojtech, Sapara, Juraj, Sládeček, Ján, Škvarková, Jana (recenzenti), Strenáčiková, Mária (redaktor, editor); Horizonty umenia 2, webová konferencia, Banská Bystrica, 1. – 31. 10. 2014. 1. vyd. – Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2014, ISBN 978-80-89555-40-6. - (2014), s. 304-323

2) AEC Murin, Michal: PerformAction [recenzované] In: Akce a reakce : Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově / Vladimír Havlík (autor, editor), Emilie Petříková (redaktor), Jana Kreiselová (redaktor), Radek Horáček (recenzent), Petra Šobáňová (recenzent). 1. vyd. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-244-4619-6. - (2015), s. 172-182http://kvv.upol.cz/images/upload/files/Akce%20a%20reakce_Havl%C3%ADk_ed.pdf

3) AED Murin, Michal: Ars Electronica Monogatari. In: Zborník Akadémie umení v Banskej Bystrici /4 : Vedecké a umelecké štúdie pedagógov a doktorandov Akadémie umení – Oľha, Matúš (redaktor, editor), Strenáčiková, Mária (redaktor, editor), Hološka, Ľudovít, Kolodziejski, Maciej, Váradi, Judit, Benca, Igor, Štric, Vladimír, Maťašík, Andrej (recenzenti). 1. vyd. – Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2015, ISBN 978-80-89555-56-7. - (2015), ss. 87-105

4) AED Murin, Michal: Koncept ticha v akusticky orientovaných dielach: 4´33´´ opery o hudbe v mysli. In.: Intermedialita: Slovo – Obraz – Zvuk: Sborník příspěvků z mezinárodního sympózia Olomouc: Univerzita Palackého, zostavili: PhDr. Jan Schneider, PhD., Mgr. Lenka Krausová (eds.), 2008, ISBN 978 244 2054 7, ss. 239-248http://www.old.kb.upol.cz/fileadmin/kbh/eknihovna/publikace/Schneider_Krausova_intermedialita_sbornik.pdf

5)BDF Michal Murin: Media Art Tour Japan 2013. In: Enter 14 + 15 / Kreatívny manuál pre súčasný japonský media art, Dive buki, Košice, 2013

6)BDF Michal Murin: Kontexty ateliéru Digitálne médiá. In: ALF 2/14, zostavil Ľubomír Stacho, VŠVU, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-89259-83-0

9.

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

Ohlasy o autorovi, zmienky a citácie autora v encyklopédiách, lexikálnych publikáciách, monografiách / včítane digitálnych

1/Rusinová, Zora: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia, str. 232, 271, 273, samostatná štúdia 327-329, vydavateľ: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-224-1075-5

2/ Rusinová, Zora: Michal Murin, Umenie akcie 1965 – 89, ed. Zora Rusinová, str. 20, 197-204, SNG, Bratislava, 2001, ISBN 80-8059-054-0

3/ Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, ed. Alena Malá, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 2002, ISBN 80-86171-14-0

reprodukcie, citácie a zmienky o autorovi v texte

Zahraničné:

1/ Stocker, Gerfried and Hirsch, J. Andreas (eds.): Art & SCIENCE, The European Digital Art and Science Network, s. 186, Ars Electronica, Linz, Rakúsko, vydavateľ Hatje Cantz Verlag, Berlin, Nemecko, 2017, ISBN 978-3-7757-4341-9

2/ Gábor Hushegyi: Importance. Place et rôle du Studio erté (1987 – 1997) dans l´art de la (Tchéco)Slovaquie. / The Importance. Position and Role of Studio erté (1987 – 1997) in the Art of (Czécho)Slovakia. U.o., ss. 458-467; In.: Art Action 1958 – 1998. Ed. Richard Martel. Éditions Intervention, Québec, Canada, 2001, ISBN 2-920500-19-8

3/ Marcus Gammel: Black Holes and White Spots. Visiting the Experimental Studio at Slovakian Radio. In conversation with Milan Adamčiak, Juraj Ďuriš, Michal Murin. In n.b.k. Sounds: Radio – Kunst – Neue Musik edited by Marius Babias and Katrin Klingan, Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2010, ss. 93-111. (English, German)

4/ Gerhard Dirmoser, Boris Nieslony:  Performance-Art Kontext: Performative Ansaetze in Kunst und Wissenschaft am Beispiel der 'performance art', visualisation, Linz/Cologne, 2001.

https://monoskop.org/images/5/5d/Performance-Art_Kontext_A0.pdf

http://www.veniceperformanceart.org/index.php?page=189&lang=en

5/ Gábor Hushegyi: La Importancia, posición y papel de Studio Erté (1987 – 1997) en el arte de (Checo) Eslovaquia, In: ARTE ACTION 1, 2  1958 – 1998, ss. 382-389, ed. Richard Martel, IVAM – Institut Valencia d´Art Modern, Valencia, 2004, ss. 390-404, ISBN 84-482-3714-5

6/ Radislav Matuštík: The incredible Miracle of Being. In: Body and the East, First MIT Press editon, Moderna galerija, ed. Zdenka Badovinac, 1998, Ľubľana, Slovinsko, ISBN 0262522649

7/ Zora Rusinová: Discourse of the Self. Self-portret in the Milieu of Gender Visuals. In: Bojana Pejič: Gender Check, Vydavateľ: Museum Modern Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2009, ISBN 978-3-902490-57-5 (MUMOK), 978-3-86560-783-6 (Verlag der Buchhandlung Walter Konig)

8/ Zdeněk K. Slabý, Petr Slabý: Svět jiné hudby – průhled do hudby alternativní, avantgardní, improvizované, nové, opoziční, progresivní, experimentální, postmoderní, aktuální, free, klezmer atd., ss. 761-762, Volvox Globator, 2002, ISBN 80-7207-494-6

Domáce:

1/ Hushegyi Gábor: 20 years of Studio erté / 20 rokov Štúdia erté / A Stúdió erté 20 éve, Zsolt Sőés: Noise (&) Musica Perennis Rinforzando! ss. 14, 21, 28, 32, 33, 34, 44, 46, 52, 53, 62, 88, 90, 93, 97, 105, 108, 111, 120, 121, 143, 149, 153, 159, 164, 168, 169, 178, 186, 187, 208, 234, 285 (M. Murin), 21, 28, 46, 93, 99, 159, 165 (ako Balvan), 187, 168 (ako Lengow), spolu 13 reprodukcií a 32 citácií. In: Transart Communication – Performance and Multimedia Art, Studio erté 1987 – 2007, editori: Gábor Hushegyi, Jószef R. Juhász, Ilona Németh, vydal Kalligram, 2008, Bratislava, ISBN 978-80-7149-975-6

2/ Miloš Štofko: Od abstrakcie po živé umenie, Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia, s. 123, 197, vydal: Slovart, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-8085-108-8

3/ Zuzana Bartošová: Od alternatívnej k neoficiálnej výtvarnej scéne. In.: Stručné dejiny obrazov na Slovensku, s. 221, Slovart, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-8085-435-5

4/ Zuzana Martináková: Slovak Composer After 1900: Formation and Styles, s. 62, 64, Akadémia umení, Banská Bystrica, 2002, ISBN 80-967894-9-X

5/ Zora Rusinová: Interpretačné a kontextuálne aspekty umenia akcie na Slovensku. In: Umenie akcie 1965 – 89, ed. Rusinová, Zora, s. 20, SNG, Bratislava, 2001, ISBN 80-8059-054-0

6/ Zora Rusinová: Umenie akcie. In: Aurel Hrabušický: Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985, SNG, 2002, Bratislava, ISBN 80 – 8059-073-7

7/ Zora Rusinová: Od zlyhania utópie k veku simulakrá, s. 59. In: 20 storočie, Dejiny slovenského výtvarného umenia, Rusinová, Zora a kol., SNG, Bratislava, 2000, ISBN 808059-031-1

8/ Katarína Rusnáková: V toku pohyblivých obrazov, Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry, AFAD Press, Bratislava, 2005, ss. 63-64  ISBN 8-88675-97-9

9/ Ivan Jančár: Performancia, In.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, s. 216, ed. J. Geržová, Kruh súčasného umenia PROFIL, 1999, Bratislava, ISBN 80-968283-0-4

10/ Jana Geržová: Umenie verejných priestranstiev. In: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, s. 281, ed. J. Geržová, Kruh súčasného umenia PROFIL, 1999, Bratislava, ISBN 80-968283-0-4

Recenzie v odborných časopisoch, alebo odborných publikáciách

domáce

1/ Rusnáková, Katarína: Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia, ss. 12, 123,131-133, 167, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, 2011, ISBN 978-80-89078-92-9

2/ Rusnáková, Katarína: Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku, ss. 66-67, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica, 2009, ISBN978-80-89078-55-4

3/ Kráľovič, Ján: Teritórium ulica – Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku, ss. 229-230, 251. Vydal Slovart, VŠVU, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-89259-85-4

4/ Katarína Rusnáková: História a teória mediálneho umenia na Slovensku, s. 17, 25, 78, 84, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 217, 218, 242, 243, 249, 250, 251, 252, 263, 264, 265, 268-270, 271, 276, 278, 285, 286, AFAD Press, Bratislava, 2006, ISBN 80-89259-04-9

Štúdie o autorovi v odborných časopisoch a publikáciách

zahraničné

1/ Jozef Cseres: O potrebe možných a nepravdepodobných architektúr, ERA21, 2/05, ISSN 1801-089X, Brno, Česká republika

2/ Jozef Cseres: Murin Muzej, Arhitektov bilten 167/168, Ľubľana, str. 96 – 99, angl. 112- 114, ISSN 0352-1982, 35. ročník, Slovinsko

3/ Zha Changping: Works of Michal Murin. In: Humanities @ art, Peoples Publishing House, Guiyhou, Čína, ed. Zha Changping, ISNB 7-221-07534-4 / I-1526

4/ Bartošová, Zuzana: Michal Murin. In: Barbara Novakovic (eds.): Continental Breakfast – Memory (W)hole, ss. 173, Museum, Ľubľana, Slovinsko, ISBN 961-90830-3-2

domáce

1/ Kapsová, Eva: Pozícia (exponovaného) umelca v umení spolupráce. In:

Art Communication & Popculture, Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru, ss. 7-20, vol. 2, No 1, 2016, ISSB 1339 – 9284

2/ Michalovič, Peter: O Signatúre, signovaní a jazyku. In: Michalovič, Peter a hostia: De disciplina at arte, ss. 90-97, Fragment, Bratislava, 2006

Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch, zborníkoch alebo odborných publikáciách (reprodukcia alebo text)

zahraničné

 1. Rusinová, Zora: Výtvarné umenie na Slovensku po roku 1945. In: Kazo-ya Akiko and Iguchi Toshino (eds.): Chuo-no Gendai-bijutsu (Central European Contemporary Art: Poland /Czech /Slovakia /Hungary). Autori textov: Kazo-ya Akiko, Iguchi Toshino, Miyazaki Atsushi, Zora Rusinová, vydavateľ: Sairyusha, Co, Ltd., Japonsko, 2014, ISBN978-4-7791-2066-4

 2. Husárová, Zuzana: A Kaleidoscope of Slovak and Czech Electronic Literature. In: WomenTechLit. Ed. María Mencía. 2017. West Virginia University Press. Book series Computing Literature. Morgantown, WV/Rochester,NY. ss. 73-95.

 3. Florian Malzacher: Putting the Urinal back in the Restroom.

The Symbolic and the Direct Power of Art and Activism Murin, Michal: Artruism. In: TRUTH IS CONCRETE : A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics / editor: Florian Malzacher, Anne Faucheret, Veronica Kaup-Hasler, Kira Kirsch, Andreas R. Peternell, Johanna Rainer. 1. vyd. – Berlín : Sternberg Press, 2014. ISBN 978-3-943365-84-9. - (2014), ss.285-287 http://www.sternberg-press.com/?pageId=1492http://www.truthisconcrete.org/Handbook/handbook.php

REPRINT:

Florian Malzacher: Pisuar wraca do ubikacji. Prawda jest konkretna, Artystycznee strategie w polityce, editor: Florian Malzacher, Fundacja Nowej Kultury Bec Zmiana, Varšava, Poľsko, ss. 225 -227, ISBN 978-83-62418-74-9, 2018

https://issuu.com/beczmiana/docs/prawda_jest_konkretna-sample

 1. Jozef Cseres: In Between as a Permanent Status: Milan Adamčiak´s Version of Intermedia. In: Leonardo Music Journal, Volume 19, ss. 31-34, The MIT Press, Cambridga, USA

https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/lmj.2009.19.31

domáce

 1. Barok, Dušan. 2012. Monoskop talks: Michal Murin. Monoskop 1, https://monoskop.org/Talks/Michal_Murin/sk

 2. mmmmm web_reprint Dušan Barok: Rozhovor s Michalom Murinom, Trištvrte revue, ss. 27-28, 2012 (reprodukcie) https://34.sk/archiv/text.php?text=3-230

 3. Husárová Zuzana: Slovenská elektronická literatúra, Bratislava, Publisher: Institute of World Literature, Slovak Academy of Sciences, karentovaný časopis World Literature Studies 3/2016, Vol. 8, ISSN 1335-0544, 2016

 4. Bartošová, Zuzana: Napriek totalite. Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia, ss. 256, 264-266, 277-281, 316, vydal Kaligram, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-8101-57-0

 5. Kráľovič, Ján: Prekročiť prah privátneho (vybrané umelecké akcie v mestskom prostredí v 90. rokoch 20. storočia na Slovensku). In: Vadelová, Lucia (ed.): Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení II. so zameraním na politické a angažované umenie, ss. 10-37, Nitrianska galéria v Nitre, Nitra, 2012, ISBN 978-80-85746-69-3

 6. Mária Rišková: Mikro a makrokozmy vedy a digitálneho umenia. Interview / Michal Murin, Richard Kitta, Flash Art, No 47, 2018, Bratislava

 7. Mária Rišková: O nových médiách po roku 2000, ENTER 16 – Súčasný (new) media art nielen z východného (o)kraja, ISSN 1338-1946, Dive buki, Košice, 2013 – 2014 http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-16#.WuQ6RIhuaUk

 8. Mária Rišková: Agónia a extáza umenia nových médií. In: Flash Art Vl. II No.9, 2008, Bratislava

 9. DianaOlčáková: Interview/ Michal Murin, Vlna, Bratislava, 2008

Recenzie, alebo rozhovory v dennej tlači

domáce

1/ Tina Čorná: Hippies museli bojovať, denník SME 29. 9. 2007, ss. 34-35,https://www.sme.sk/c/3510246/performer-michal-murin-hippies-museli-bojovat-preto-umoznuju-rozbeh-noveho.html

2/ Andrea Kopernická: Podpis ako pohybové predstavenie, denník SME, 19. 5. 2005,https://www.sme.sk/c/2224146/podpis-ako-pohybove-predstavenie.html

3/ Andrea Kopernická: Súčasné umenie už aj pre bezdomovcov, SME, 22. 7. 2004,https://www.sme.sk/c/1686991/sucasne-vytvarne-umenie-uz-aj-pre-bezdomovcov.html

4/ Andrea Kopernická: Slovenskí autori na pulte v Centre Pompidou, SME, 22. 6. 2004,https://www.sme.sk/c/1650491/slovenski-autori-na-pulte-v-centre-pompidou.html

5/ Ľudo Petranský: Výtvarné hry so zvukom Michala Murina, SME, 10. 5. 2001,https://www.sme.sk/c/47357/vytvarne-hry-so-zvukom-michala-murina.html

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Počet doktorandov

a) školených : 8

b) ukončených : 6

c) aktuálne po dizertačnej skúške : 1

11.

Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:

15. 5. 2018

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:

A) Múzeum súčasného umenia v signatúre - Museum of Contemporary Art  in my Signature – 3D animácia – dielo

1. Zéró évek - Nulté roky, MODEM, Debrecin. Vystavené dielo Múzeum súčasného umenia v signatúre – objekt, digitálna animácia;kurátori : Čarný, Gregor, Sikorová-Putišová, Garlatyová; 24.3. - 24.6.2012; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu:pozvánka; Odkaz na internetový zdroj: http://en1.artclue.net/modem-debrecen-zero-years/;

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

2. "ZERO YEARS - NULLER JAHRE", in der Slowakei 1999 – 2011, Freies Museum, Berlín); prehliadka diel Nulté roky v kurátorskej koncepcii Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová-Putišová; 7.12.2013 - 31.1.2014; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka; http://www.freies-museum.com/zeroyears.html 

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

3. Autopoesis, medzinárodná výstava, kurátorka: Zora Rusinová, 21. 6. - 3. 9. 2006, Slovenská národná galéria, Bratislava, pozvánka, publikácia 

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

4. NIVAF 06 – Nippon International Video Art Festival - medzinárodný festival multimediálnej tvorby, 23. – 25. 11. 2006, plagát, kurátor: Seiji Shimoda, Nagano, Japonsko

5. Katalóg: Miroslava Putišová: Videosekcia. Nulté roky/zero years, texty: J. Čarný, G. Garlatyová, R. Gregor, M. Sikorová – Putišová, vydal: Považská galéria umenia v Žiline, graf. úprava S. Masár, 2012,  ISBN: 678-80-88730-77-4

6. Rusinová, Zora: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia+, str. 232, 271, 273, samostatná štúdia 327 - 329, vydalo: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-224-1075-5

Publikácia má zahraničné ohlasy

7. Cseres, Jozef: Murin Muzej, Arhitektov bilten 167/168, slovinský, karentovaný architektonicky časopis,  2006, Ljubljana, str. 96 – 99, angl. 112- 114, ISSN 0352-1982, 35. ročník, Slovinsko

8.  Jozef Cseres: O potrebe možných a nepravdepodobných architektúr, ERA21, 2/2005, karentovaný časopis, ISSN 1801-089X, Brno, Česká republika 

9.  Cseres, Jozef: Czar wahania się pomiędzy tym, co wirtualne, a tym, co możliwe. Sztuka efemeryczna we współczesnej estetyce i myśli o sztuce na przykładzie wybranych prac współczesnych artystów słowackich. / The Attraction of Hesitating Between the Virtual and the Possible. Ephemeral Art in Contemporary Aesthetics and Thoughts on Art with the Example of Selected Artworks by Contemporary Slovakian Artists.

IN:  7 Sztuka i dokumentacja, ss  46 – 50. Łukasz Guzek (ed.), vydal: Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja (SiD), Art & Documentation Association, Łódź / Poľsko,  ISSN 2080-413x, 2012, http://www.journal.doc.art.pl/pdfsid7/sid7.pdf

10.  Agency of Unrealised Projects (AUP), projekt e-flux a Serpentine Gallery London, autori projektu: Hans Ulrich Obrist, Julieta Aranda, Anton Vidokle a Julia Peyton-Jones. http://e-flux.com/aup/ ,  2011

autorská participácia na projekte: http://e-flux.com/aup/project/michal-murin/

Vystavené v DAAD Gallery Berlin, Kurátor: Hans Ulrich Obrist a iní. http://e-flux.com/aup/exhibitions/?img=0&rnd=0

B) Altruism as Arttruism, 2011, digitálna tlač

1. Beyond the art,  Prague Biennale 6, Praha; medzinárodné renomované Pražské bienále 6., riaditeľka bienále Helena Kontová; Kurátorka: Miroslava Putišová Sikorová, 6.6. - 15.9.2013; http://www.praguebiennale.net/cz/beyond-the-art/ Prague Biennale 6, 2013, ISBN: 9788878161719

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

2. Truth is Concrete, medzinárodný konferencia na špičkovom medzinárodnom festivale Steirischerherbst. Kurátor Florian Malzacher. 21.9. - 28.9.2012;  Graz, Rakúsko, http://www.truthisconcrete.org/

3. 10x10, Altruism as Arttruism, BWA Wroclaw, Európsky kultúrny kongres, inštalácia, grafika, živá perfomancia, 8.-11.9. 2011; Slovensko na výstave bolo zastúpené Romanom Ondákom, Michalom Murinom a Milanom Adamčiakom,; spolukurátori Chiara Parisi,  Hans Ulrich Obrist, Adam Budak,Marta Kuzma, Karel Císař, Ivana Komanická etc.  Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: katalóg, pozvánka, plagát; http://www.culturecongress.eu/ http://www.culturecongress.eu/en/event/10x10_ivana_komanicka

http://bwa.wroc.pl/index.php?b=5&w=2&id=561&l=pl&dodaj_komentarz=1

http://www.culturecongress.eu/en/event/exhibition_10x10

4. Publikácia: Ivana Komanická: See You there. s. 180 - 181In: European Culture Conferences 2011. Ss 320. Vydal: ECC Wroclaw, Vroclav, Poľsko, 2011, , ISBN 978-83-928205-1-2. 

5. Miroslava Putišova: Beyond the art, s. 126 – 135, 144 – 145, In: Helena Kontova, Giancarlo Politi (ed.): Prague Biennale 6, Giancarlo Politi Editore, Nadace Prague Biennale, ss 205, Praha, 2013, ISBN 9788878161719

6. Publikácia: Truth is concrete – A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics, Florian Malzacher (ed.), Sternberg Press, London, 2013, ISBN 978-3-943365-84-9

Viac informácii o publikácii:

http://truthisconcrete.org/Handbook/handbook.php

http://www.sternbergpress.com/index.php?pageId=1492&l=en&bookId=386&sort=year%20DESC,month%20DESC

http://florianmalzacher.tumblr.com/books

7. Lenka Kukurová: See you there, Areál storočnej haly Vroclav In: Flasch Art december  2011 - marec 2012, str. 52, Česká republika

8. Copy & Taste, Silberkuppe Berlin, 7.10. 30.11.2011 http://www.silberkuppe.org/  

http://www.contemporaryartdaily.com/2011/11/copy-taste-at-silberkuppe/

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

9. Dorota Jarecka: Konzumenti anarchii, 9.9. 2011, Gazeta Wyborcza, Polsko

http://wyborcza.pl/1,75475,10263227,Konsumenci_anarchii.html

B) Meno v mojej signatúre / Text v signatúre, instalácia, performancia

1. Continental Breakfast - Memory (W)hole, kurátori: Barbara Novakovič a Emil Aleksiev, 12. 4. – 30. 4. 2006, kurátor za SR Zuzana Bartošová, Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedónsko, katalóg, pozvánka, skladačka - malý katalóg

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

2. Continental Breakfast – Memory (W)hole, Kolektív kurátorov: Jara Bubnova,  Anda Rottenberg, Maria Anna Potocka, Barbara Novakovic, za SR Zuzana Bartošová a iní, 10. 8 – 15. 9. 2006, Museum of Contemporary Art of Srbska, spolupráca Radenko Milak, riaditeľ PROTOK Association, Banja Luka, Bosna a Herzegovina, pozvánka, plagát, katalóg

Evidované v databázach: http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html

3. Continental Breakfast – Memory (W)hole, Kolektív kurátorov: Jara Bubnova,  Ami Barak, Anda Rottenberg, Jerzy Onuch, Maria Anna Potocka, Zuzana Bartošová a iní, 5. – 25. 9. 2005, Ljubljana Castle, Museum, Ljubljana, Slovinsko, pozvánka, plagát, katalóg

4. Transart Communication - 15. anniversary, kurátor: József Juhász, 10. – 12. 10. 2002, Studio erté, Nové Zámky

5. The 10th Nippon Performance Art Festival, kurátor: Seiji Shimoda, 10.3. - 24. 3. 2003, Die Platze Tokyo, Arts Gallery of Nagoya University - Aichi, Art Complex Kyoto, Art Theatre Osaka, Neon Hall Nagano, Japonsko, pozvánka, katalóg, plagát

6. Sakkhúzás – Schachzug, Nemzetközi Performance Találkozó, kurátor: Mathias Jackisch, 6. – 7. 12. 2002,  Ernst Museum, Budapešť, Maďarsko, pozvánka, plagát

7.  Nový Zlínsky salón, prehliadka súčasného českého a slovenského výtvarného umenia, kolektív kurátorov, 26.5. – 18. 9. 2005, Krajská galerie výtvarního umění, Dům umění, Zlín, pozvánka, katalóg.

8.  Zuzana Bartošová: Michal Murin. In: Continental Breakfast – Memory (W)hole, Museum, Ljubljana Castle, Ljubljana, Slovinsko, 2005, ISBN 961-90830-3-2

9.  Continental Breakfast –Memory (W)hole, s. 44 – 45, ed: Barbara Novakovic – Kolenc, Museum of Contemporary Art of Rebublica Srbska, Banja Luka, 2006, ISBN – 99938-45-19-

10. The Ruined Pianos Convergence (s Ross Bolleter, Annea Lockwood), samostatná výstava, performancia, kurátor: Belinda Cobby, 30. 9. – 10. 10. 2005, Perth Institut of Contemporary Art, PICA, Perth, Austrália, pozvánka, skladačka, brožúra, 

http://www.pica.org.au/view/The+First+Ever+Ruined+Piano+Convergence/201/

D) Tanec  hypochondra, performancia, 

1. Tanz des Hypochonder, BALVAN, výstava Die Trotzigen – Slowakische Kunst, Städtische Museen Heilbronn, 17. 11. 1991, Heilbronn, Nemecko

2. The 14th Nippon International Performance Art Festival, Die Platze, 26. – 28. 2. 2007, Tokyo, Pottery Centre Hall, Nagoya,  Neon Hall, Nagano, 26.2. – 9. 3. 2007,  Japonsko, plagát, katalóg

3. Grenzenlos / Kulturelle Begegnung: Prag  Berlin,  koncepcia: Hartmut Faustmann, Die Leichtigkeit des Klanges, kurátor: Mathias Ostervold, Berliner Gesellschaft für Musik, Institut Unzeit, Podewil, 1. 10. – 4. 10. 1992, Berlín, Nemecko, katalóg

4. Radislav Matuštík: The incredible Miracle of Being, In: Body and the East, First MIT Press editon, Moderna galerija, ed. Zdenka Badovinac, 1998, Ľubľana, Slovinsko, ISBN 0262522649

5. Michal Murin: El art performance en Eslovaquia – De la forma artistica y su reflejo a la coexistenca de mundos solitario,reprodukcia, In: ARTE ACTION 1, 2  1958 - 1998, str.: 382 - 89, ed. Richard Martel, IVAM – Institut Valencia d´Art Modern, Valencia, 2004, Španielsko, ISBN 84-482-3714-5

6.  Michal Murin: L´art de performance en Slovaquie - A partir d´une forme artistique et de sa réflexion vers la coexistence de mondes solitaires / Performance Art in Slovakia - From the Art-Form, and its Reflection Towards the Co-Existence of Solitary Worlds, reprodukcia.In.: Art Action 1958-1998. s. 454-457. Ed.: Richard Martel. Éditions Intervention, Québec, Canada, 2001, ISBN: 292050019-8

7. Rusinová, Zora a kol.: 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava, 2000, repro str. 279, ISBN 80-8059-031-1

8. Lucia Gregorová - Stachová: Umelci, ich telá a performance v rokoch 1985 – 1992 In: Osemdesiate - Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 -1992, s. 200 - 214, 7 reprodukcií, ed. Beata Jablonská, Slovenská národná galéria, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-8059-140-3

9. Dimenzie teatrality, 28.11. 2012 – 21.1. 2013, kurátorka: Vendula Fremmlová, Galerie Emila Filly, Ústi nad Labem, 2013, katalóg k výstave ISBN: 97880740145407

Dokumentácia z performancie Tanec hypochondra, realizácia na: Hammerschlag, medzinárodné intermediálne sympózium, 1991, kurátor: Jozef Cseres a Heimo Walner, Schrattenberg, Rakúsko, katalóg.

10. Anna Vartecká: Tanec hypochondra, s. 20- 25. In: Vendula Fremlova (ed.) Dimenze teatrality, ss. 56, vyd. Fakulta umění a dizajnu, Univerzity J. E. Pukryně, Ústi nad Labem, Česká republika, 2013, ISBN 978-80-7414-540-7

E) Adamčiak, začni!, kurátorský projekt

Adamčiak, začni !; (23. 3. – 4. 6. 2017, predĺžená do 2. 7. 2017); Slovenská národná galéria; Bratislava, Slovensko; kurátorský projekt reprospektívnej výstavy intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 - 2017, spolukurátorka Lucia Gregorová Stach. Ďalšie údaje: k výstave prebiehali diskusie - okrúhle stoly v dňoch 11.5., 25.5. a 1.6.2017; https://www.sng.sk/en/exhibitions/1049_adamciak-begin-retrospective-exhibition-of-intermedia-work-by-milan-adamciak-1964-2017

Súčasťou výstavy boli dve publikácie: 

Adamčiak, začni!, zostavovatelia: Lucia Gregorová Stach & Michal Murin, vydavateľ: Slovenská národná galéria, Bratislava 2017, ISBN 978-80-8059-203-5

Milan Adamčiak – Concept & Music, zostavovatelia: Michal Murin & Lucia Gregorová Stach, vydavateľ: Slovenská národná galéria, Bratislava 2017, ISBN 978-80-8059-201-1

F) Play a Music, koncept, 1989-1990

1. The Freedom of Sound - JOHN CAGE behind the Iron Curtain 

Kurátorka: Székely Katalin; 23.12.2012 - 17.2.2013; Ludwig muzeum, Budapešť, Maďarsko,http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=805&menuId=44

2.  Cseres, Jozef: John Cage in Us, On John Cage´s Influece among Czecho-Slovakian Artists, s. 76 – 83, 240. In. Katalin Székely (ed.): The Freedom of Sound: John Cage behind the Iron Curtain, ss. 264, Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapešť, Maďarsko, 2013, ISBN 9789639-537385

14.

Téma inauguračnej prednášky:

Interdisciplinarita – vedy v kontexte umenia

15.

Prerušenie vymenúvacieho konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov, pričom sa vyznačí, ktorý z nich

a/ je zamestnancom VŠVU

b/ je zahraničným odborníkom,

c/ pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore:

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.,
Katedra dejín a teórie umenia
Fakulta umění a designu
Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

prof. Ilona Németh, DLA,
garantka študijného programu
vedúca Ateliéru IN
Katedra intermédií
VŠVU v Bratislave 

Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD.
teoretička a kritička výtvarného umenia
vedúca kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia
Slovenská národná galéria, Bratislava

17.

Údaje o členoch inauguračnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov inauguračnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich

 1. a/ je zamestnancom VŠVU,

 2. b/ je zahraničným odborníkom,

 3. c/ pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore:

Predseda:

prof. akad. mal. Ladislav Čarný
Katedra teórie a dejín umenia
VŠVU v Bratislave

Členovia:

prof. Tomáš Ruller
vedúci Ateliéru performancie
Vysoké učení technické v Brne

prof. akad. mal. Jiří David
profesor pôsobiaci v študijnom odbore
vdúci Ateliéru intermediálnej konfrontácie
VŠUP Praha

doc. Richard Fajnor
významný odborník z praxe a odboru
pedagóg
JAMU, Brno

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

I. Németh – Posudok na inauguračné konanie M. MurínaPDF, 840 KB

Na stiahnutie

L. Gregorová Stach – Posudok na inauguračné konanie M. MurínaPDF, 703 KB

Na stiahnutie

M. Koleček – Posudok na inauguračné konanie M. MurínaPDF, 882 KB

19.

Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia inauguračnej komisie – M. MurínPDF, 2.00 MB

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

(Ak uchádzač neuspeje v konaní na vymenovanie za profesora, t. j. ak podľa rozhodnutia UR VŠVU podmienky na vymenovanie za profesora nespĺňa a UR VŠVU návrh na vymenovanie uchádzača za profesora neschváli (§ 5 ods. 2 vyhlášky), môže na VŠVU opätovne predložiť žiadosť o vymenovanie za profesora najskôr po uplynutí dvoch kalendárnych rokov odo dňa rozhodnutia UR VŠVU o neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora(.

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesora, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Predseda:
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Interní členovia:
prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
doc. Pavel Choma, akad. mal.
prof. Róbert Jančovič, akad. mal.
Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
prof. Ilona Németh, DLA
prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
prof. Júlia Sabová, akad. mal.
prof. Ing. Mgr. Ľubo Stacho
prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

Externí členovia:
prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch.
– renomovaný architekt
– bývalý vysokoškolský učiteľ VŠVU

prof. Peter Čanecký
– vysokoškolský učiteľ VŠMU Bratislava
– scénograf, kostýmový výtvarník

prof. Daniel Fischer, akad. mal.,
– bývalý vysokoškolský učiteľ VŠVU a renomovaný výtvarník

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
– riaditeľ Ústavu dejín umenia SAV Bratislava

prof. Mgr. Milota Havránková
– renomovaná fotografka
– bývalá vysokoškolská učiteľka VŠVU

Mgr. Gabriel Hushegyi
– riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti                                    

prof. Petr Siegl
– vysokoškolský učiteľ AVU Praha

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej rady – inaugurácia M. MurínPDF, 608 KB

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení konania na vymenúvanie profesora:

Uznesenie č. 3 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 17. 10. 2018

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním /14 hlasov za, nik proti ,nik zdržaný) odsúhlasila, aby rektor a predseda UR VŠVU prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. zaslal  MŠVVaŠ SR  návrh na menovanie doc. MgA. Michala Murina, ArtD. profesorom v Študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

24.

Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania:

Vymenúvacie konanie riadne ukončené 17. 10. 2018

25.

Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:

 

26.

Kontaktná adresa:

michal.murin@gmail.com