Hodnotenie predmetov

Informácie o hodnotení študijných výsledkov študenta. Popis a numerické hodnoty stupňov hodnotenia

Hodnotenie študijných výsledkov študenta VŠVU v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti, alebo skúškou za dané obdobie štúdia. Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou podľa klasifikačnej stupnice, ktorá má šesť klasifikačných stupňov:  

Hodnotenie – Popis hodnotenia – Numerická hodnota

A – výborne (vynikajúce výsledky) – 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) – 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) – 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) – 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) – 3

Fx – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) – 4

Študent získava kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E. Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX má právo na dva opravné termíny, pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo za rovnakých podmienok len na jeden opravný termín. Na celkové hodnotenie študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že sa pre všetky študentom absolvované predmety za hodnotené obdobie spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie. Do priemeru sa rátajú známkou „4“ aj predmety, ktoré si študent zapísal a boli hodnotené známkou FX.  

Viac informácií v časti "Študijný poriadok"