Prestup alebo zmena študijného programu

Prestup z inej školy alebo zmena študijného programu na VŠVU s nástupom v roku 2024/2025

 1. Kto si môže podať žiadosť o prestup alebo zmenu študijného programu
 2. Kedy sa podávajú žiadosti o prestup alebo zmenu študijného programu
 3. Dôležité termíny
 4. Ako sa podávajú žiadosti o prestup alebo zmenu študijného programu
 5. Termín a priebeh pohovoru k prestupu alebo zmene študijného programu
 6. Študenti z Ukrajiny

1. Kto si môže podať žiadosť o prestup alebo zmenu študijného programu

VŠVU môže povoliť prestup z inej školy študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom programe alebo príbuznom študijnom programe na inej vysokej škole, ak o to písomne študent požiada rektora VŠVU, a to pri splnení podmienok uvedených v článku 32 Študijného poriadku

Študent VŠVU môže zmeniť študijný program iba v rámci toho istého študijného odboru. Zmenu študijného programu môže povoliť rektor VŠVU, ak sú súčasne splnené podmienky, ktoré sú uvedené v článku 31 Študijného poriadku


2. Kedy sa podávajú žiadosti o prestup alebo zmenu študijného programu

najneskôr do 31. mája bežného roka


3. Dôležité termíny

 • do 31. 5. 2024 – podanie žiadosti
 • v termíne, ktorý bude ešte určený v 2. polovici júna 2024. – vloží žiadateľ súbory na úložisko
 • v dňoch 24. 6. 2024 – pohovor žiadateľa o prestup z inej školy alebo zmenu študijného programu bakalárskeho magisterského stupňa pred prijímacou komisiou.

4. Ako sa podávajú žiadosti o prestup alebo zmenu študijného programu

Prestup z inej školy:

VŠVU môže povoliť zápis študentovi na štúdium na VŠVU, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne študent požiada rektora VŠVU, a to pri splnení týchto podmienok:

 • doručenie žiadosti študenta o prestup najneskôr do 31. mája bežného roka,
  – žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu (prípadne aj korešpondenčnú adresu), e-mailový a telefonický kontakt;
  – presný názov školy, študijný odbor, program a ročník, z ktorého sa žiadateľ hlási na prestup a na ktorý program, prípadne ateliér by chcel prestúpiť
  – prílohou žiadosti študenta inej vysokej školy je:
  a) rozhodnutie o prijatí na inú vysokú školu (úradne overená kópia),
  b) potvrdenie o študijných výsledkoch na vysokej škole, ak už študent na vysokej škole, na ktorú bol pôvodne prijatý, študoval (originál vydaný študijným oddelením príslušnej vysokej školy),
  c) motivačný list, životopis a portfólio študenta s krátkymi anotáciami  k jednotlivým projektom alebo dielam z predchádzajúceho štúdia (v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu) – vkladá sa do v termíne, ktorý bude ešte určený v 2. polovici júna 2024, podľa pokynov, ktoré budú v termíne, ktorý bude ešte určený v 2. polovici júna 2024 zaslané na mailovú adresu študenta, ktorá bude uvedená v žiadosti

Rozhodnutie o prestupe sa doručuje študentovi poštou do vlastných rúk.

Zmena študijného programu:

Študent VŠVU môže zmeniť študijný program, na štúdium ktorého bol prijatý, iba v rámci toho istého študijného programu alebo príbuzného študijného p. Zmenu študijného programu môže povoliť rektor VŠVU, ak sú súčasne splnené tieto štyri podmienky:

 • doručenie žiadosti študenta (v AIS v Dokumentoch) o zmenu študijného programu najneskôr do 31. mája bežného roka,
 • odporučenie vedúceho pedagóga ateliéru a vedúceho katedry uskutočňujúcej študijný program, na štúdium ktorého bol študent prijatý (vyplniť v tlačive),
 • kladné vyjadrenie vedúceho pedagóga ateliéru a vedúceho katedry uskutočňujúcej študijný program, ktorý by chcel študent uplatňujúci právo na zmenu študijného programu študovať (vyplniť v tlačive),
 • vyjadrenie prijímajúcej komisie o tom, do ktorého semestra bude študent po zmene študijného programu zaradený (vyplniť v tlačive),
 • motivačný list, životopis a portfólio študenta s krátkymi anotáciami  k jednotlivým projektom alebo dielam z predchádzajúceho štúdia (v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu) – vkladá sa do v termíne, ktorý bude ešte určený v 2. polovici júna 2024, podľa pokynov, ktoré budú do v termíne, ktorý bude ešte určený v 2. polovici júna 2024  zaslané na mailovú adresu študenta.

Rozhodnutie o zmene študijného programu sa doručuje študentovi osobne alebo poštou do vlastných rúk.


5. Termín a priebeh pohovoru k prestupu alebo zmene študijného programu

Pohovor sa uskutoční v dňoch 24. 6. 2024 pre bakalársky a magisterský stupeň (uskutoční sa prezenčne alebo online pre uchádzačov zo zahraničia, ktorí o to požiadajú). Prijímacia komisia hodnotí okrem pohovoru ďalej aj elektronicky dodané portfóliá s motivačnými listami.


6. Študenti z Ukrajiny

Posielajte údaje a dokumenty, ktoré máte k dispozícii

Kontaktná osoba pre študentov z Ukrajiny: