Prerušenie štúdia

Informácie o možnostiach prerušenia štúdia

Študent môže požiadať o prerušenie štúdia najmenej na jeden semester a najviac na dva roky, najmä zo zdravotných dôvodov či z iných vážnych osobných dôvodov, pričom za dôvod prerušenia štúdia nemožno pokladať neplnenie alebo nedostatočné plnenie študijných povinností. Študent žiada o prerušenie štúdia spravidla pred začiatkom akademického roka alebo letného semestra. Len vo výnimočných a jednoznačne odôvodnených prípadoch je povolené prerušenie štúdia v priebehu semestra.

Prerušenie štúdia povoľuje rektor, ktorý zároveň určí jeho začiatok a koniec. Ak ide o prerušenie štúdia z dôvodu materskej a následne rodičovskej dovolenky, je maximálna dĺžka prerušenia tri roky, inak celková dĺžka prerušenia štúdia počas celého bakalárskeho a magisterského štúdia nesmie presiahnuť dva roky.

Študent, ktorý preruší štúdium, prestáva byť študentom VŠVU dňom prerušenia. V čase prerušenia štúdia študent nemá práva ani povinnosti študenta a nemôže vykonávať skúšky. Doba prerušenia štúdia sa nezapočítava do celkovej dĺžky štúdia. Študentom sa opäť stáva dňom zápisu po prerušení.

Viac informácií v časti "Študijný poriadok"