Dodatočné prijímacie pohovory (Mgr.)

DODATOČNÉ  PRIJÍMACIE  POHOVORY sa konajú v študijnom programe Vizuálne umenia - špecializácia: 1) Maliarstvo; 2) Úžitkové umenie – Ateliér kov a šperk; 3) Digitálne umenia. Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium s nástupom v roku 2024/2025

 1. Kto si môže podať prihlášku na magisterské štúdium
 2. Kedy sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium
 3. Dôležité termíny prijímacieho konania
 4. Ako sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium
 5. Poplatok
 6. Termín prijímacieho konania
 7. Priebeh prijímacieho konania
 8. Požiadavky jednotlivých študijných programov

1. Kto si môže podať prihlášku na magisterské štúdium

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu prvého stupňa, úspešný uchádzač je prijatý na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu prvého stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium, t. j. v septembri 2024 musí preukázať absolvovanie prvého stupňa predložením overenej kópie bakalárskeho diplomu a dodatku.

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2024).

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. odporúčame podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani


2. Kedy sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium

V období od 11. 6. 2024 do 6. 8. 2024 uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku (potvrdí ju v systéme).


3. Dôležité termíny prijímacieho konania

 • od 11. 6. 2024 do 6. 8. 2024 – podanie prihlášky
 • do 6. 8. 2024 – zaplatiť poplatok
 • od 20. 8. 2024 od 12.00 hod. do 23. 8. 2024 do 15.00 hod. - vloží uchádzač súbory na úložisko: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • dňa 4. 9. 2024 – pohovor uchádzača pred prijímacou komisiou

4. Ako sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium

Prvý krok

Druhý krok

Na mailovú adresu  odošle nasledovné prílohy:

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 6. 8. 2024, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje
 • elektronická kópia bakalárskeho diplomu (ak ste už ukončili bakalárske štúdium), v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých dokladov)
 • elektronická kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU – žiadajú výpis na študijnom oddelení svojej školy), v prípade dokladu vydaného v zahraničí (okrem českých vysokých škôl) aj s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo dodatku diplomu v anglickom jazyku
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium
 • výsledky štúdia nemusíte vypĺňať v e-prihláške; ak ste z inej školy ako VŠVU, prikladáte ako prílohu výpis štúdia, diplom, dodatok diplomu

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani

Tretí krok:

 • V období od 20. 8. 2024 od 12.00 hod. do 23. 8. 2024 do 15.00 hod. vloží uchádzač súbory a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • prístupové údaje a návod budú dňa 20. 8. 2024 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

5. Poplatok

Uchádzači z Ukrajiny sú oslobodení od platenia poplatkov za prijímacie pohovory.

Poplatok vo výške 25 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 240345
 • Doplňujúci údaj: meno a priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 240345
 • Doplňujúci údaj: meno a priezvisko uchádzača

6. Termín a spôsob prijímacieho konania

Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 4. 9. 2024 pohovorom uchádzača s prijímacou komisiou (uskutoční sa prezenčne alebo online pre uchádzačov zo zahraničia, ktorí o to požiadajú). Prijímacia komisia hodnotí okrem pohovoru ďalej aj elektronicky dodané portfóliá s motivačnými listami, na základe ktorého sa preverujú individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky na magisterské štúdium na VŠVU, rozhľad v problematike a dianí, úroveň myslenia a znalosti v danom odbore.

7. Priebeh prijímacieho konania

 • V období medzi 20. 8. 2024 od 12.00 hod. do 23. 8. 2024 do 15.00 hod. vloží uchádzač súbory a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • prístupové údaje a návod budú dňa 20. 8. 2024 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijné programy:

Prijímacie konanie má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu. Prijímacie konanie hodnotí prijímacia komisia menovaná rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne.
Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia.

Prijímacie konanie pozostáva z týchto častí:

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom (portfólio je v elektronickej podobe).
 • motivačný list uchádzača špecifikovaný podľa študijných programov
 • pohovor s uchádzačom

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio, motivačný list a pohovor (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijný program:


8. Požiadavky jednotlivých študijných programov

Uchádzač vloží portfólio a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu (vizuálne umenia, dizajn, architektura, reštaurovanie, dejiny_prax) portfólio s motivačným listom podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov:

Vizuálne umenia

špecializácie: digitálne umenia fotografia, maliarstvo, kov a šperk

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom
 • motivačný list uchádzača by mal obsahovať zdôvodnenie vašej motivácie pre štúdium v konkrétnom ateliéri a popis rámcovej témy alebo problematiky, ktorou by ste sa chceli počas štúdia zaoberať
 • životopis

Odporúčaná literatúra k prijímacím pohovorom

 • CHATELET, Albert. Ed. Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Praha, Ottovo nakladatelství 2004
 • FOSTER, Hal – KRAUS, Rosalind – BOIS, Yves-Alain – BUCHLOH, Benjamin: Umění po 1900. Modernizmus, antimodernizmus, postmodernizmus. Praha: Slovart, 2007.
 • NELSON, Robert, SHIFF, Richard (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava : N-CSU – Slovart, 2004.

Na stiahnutie

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU: 

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny poskytuje: