Prijímacie konanie v riadnom termíne (Mgr.)

DO PRIJÍMACIEHO KONANIA UŽ NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ

 1. Kto si môže podať prihlášku na magisterské štúdium
 2. Kedy sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium
 3. Dôležité termíny prijímacieho konania
 4. Ako sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium
 5. Poplatok
 6. Termín prijímacieho konania
 7. Priebeh prijímacieho konania
 8. Požiadavky jednotlivých študijných programov

1. Kto si môže podať prihlášku na magisterské štúdium

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Uchádzači o študijné programy Reštaurátorská tvorba a Architektonická tvorba musia byť absolventmi bakalárskeho študijného programu so zameraním na reštaurátorskú a architektonickú tvorbu nakoľko sú to študijné programy s regulovaným povolaním.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu prvého stupňa, úspešný uchádzač je prijatý na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu prvého stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium, t. j. v septembri 2024 musí preukázať absolvovanie prvého stupňa predložením overenej kópie bakalárskeho diplomu a dodatku.

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2024).

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. odporúčame podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani


2. Kedy sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium

V období od 22. 3. 2024 do 22. 5. 2024 uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku (potvrdí ju v systéme).


3. Dôležité termíny prijímacieho konania

 • od 22. 3. 2024 do 22. 5. 2024 – podanie prihlášky
 • do 22. 5. 2024 – zaplatiť poplatok
 • od 31. 5. 2024 od 12.00 hod. do 17. 6. 2024 do 15.00 hod. - vloží uchádzač súbory na úložisko: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • dňa 24. 6. 2024 – pohovor uchádzača pred prijímacou komisiou

4. Ako sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva z nasledujúcich študijných programov (konkretizuje aj ateliér, do ktorého sa hlási!) - uchádzač zaplatí poplatok dvakrát – absolvuje pohovor 2 krát. Uchádzač sa tiež môže prihlásiť do dvoch ateliérov v rámci jedného študijného programu – uchádzač platí poplatok len raz.

Študijné programy a ateliéry s predpokladaným počtom prijatých uchádzačov:

Študijný odbor: Umenie

Študijný program Vizuálne umenia – 61

 • špecializácia maliarstvo – 10
  – Ateliér 3EAM
  – Ateliér MAL+BY
  – Štvrtý ateliér
 • špecializácia grafika – 12
  – Ateliér ilustrácie a grafiky
  – Ateliér voľnej a farebnej grafiky
  – Ateliér voľnej grafiky
 • špecializácia fotografia – 10
  – Ateliér fotografia, realita, konštrukcia
  – Ateliér fotografie
  – Ateliér fotografia a kritická prax
 • špecializácia digitálne umenia – 3
  – Ateliér – Sprievodca Galaxiou
 • špecializácia intermédiá – 10
  – Ateliér intermédií
  – Ateliér priestorových komunikácií +
  – Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)
 • špecializácia sochárstvo – 6
  – Socha v architektúre a vo virtuálnom priestore 
  – Ateliér volného sochárstva
 • špecializácia sklo, keramika, šperk – 10
  – Ateliér keramiky
  – Ateliér skla
  – Ateliér S+M+L+XL – kov a šperk

Študijný program Dizajn – 36

 • špecializácia dizajn – 14
  – Ateliér experimentálneho dizajnu
  – Ateliér industrial dizajn
  – Ateliér interiérového dizajnu
  – Ateliér transport dizajn
 • špecializácia textilná tvorba – 10
  – Ateliér odevného dizajnu
  – Ateliér textilného dizajnu
  – Ateliér textilnej tvorby v priestore
 • špecializácia vizuálna komunikácia – 12
  – Ateliér TypoLab
  – Ateliér Identita
  – Ateliér Priestor
  – Ateliér Multimédiá

Študijný program architektonická tvorba – 12
– Ateliér architektúry II.
– Ateliér architektúry III.  
– Ateliér Architextúry: telo a priestor
– Ateliér Virtuálne štúdio

Študijný program reštaurátorská tvorba – 15
– Ateliér reštaurovania drevenej sochy
– Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry
– Ateliér reštaurovania textilu
– Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a iné médiá
– Ateliér reštaurovania fotografie
– Ateliér reštaurovania malieb

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

 • Dejiny a prax súčasného umenia – 9

Uvedené počty uchádzačov nie sú záväzné.

Postup pri prihlasovaní:

Prvý krok

Druhý krok

Na mailovú adresu  odošle nasledovné prílohy:

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 22. 5. 2024, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje
 • elektronická kópia bakalárskeho diplomu (ak ste už ukončili bakalárske štúdium), v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých dokladov)
 • elektronická kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU – žiadajú výpis na študijnom oddelení svojej školy), v prípade dokladu vydaného v zahraničí (okrem českých vysokých škôl) aj s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo dodatku diplomu v anglickom jazyku
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium
 • výsledky štúdia nemusíte vypĺňať v e-prihláške; ak ste z inej školy ako VŠVU, prikladáte ako prílohu výpis štúdia, diplom, dodatok diplomu

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani

Tretí krok:

 • V období od 31. 5. 2024 od 12.00 hod. do 17. 6. 2024 do 15.00 hod. vloží uchádzač súbory a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • prístupové údaje a návod budú dňa 30. 5. 2024 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

5. Poplatok

Uchádzač, ktorý si podá 2 prihlášky na rôzne študijné programy, zaplatí poplatok dvakrát – absolvuje pohovor 2 krát. Uchádzač sa tiež môže prihlásiť do dvoch ateliérov v rámci jedného študijného programu – uchádzač platí poplatok len raz.

Uchádzači z Ukrajiny sú oslobodení od platenia poplatkov za prijímacie pohovory.

Poplatok vo výške 25 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 240345
 • Doplňujúci údaj: meno a priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 240345
 • Doplňujúci údaj: meno a priezvisko uchádzača

6. Termín a spôsob prijímacieho konania

Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 24. 6. 2024 pohovorom uchádzača s prijímacou komisiou (uskutoční sa prezenčne alebo online pre uchádzačov zo zahraničia, ktorí o to požiadajú). Prijímacia komisia hodnotí okrem pohovoru ďalej aj elektronicky dodané portfóliá s motivačnými listami, na základe ktorého sa preverujú individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky na magisterské štúdium na VŠVU, rozhľad v problematike a dianí, úroveň myslenia a znalosti v danom odbore.

7. Priebeh prijímacieho konania

 • V období medzi 31. 5. 2024 od 12.00 hod. do 17. 6. 2024 do 15.00 hod. vloží uchádzač súbory a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • prístupové údaje a návod budú dňa 30. 5. 2024 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijné programy:

Vizuálne umenia, Dizajn, Architektonická tvorba, Reštaurátorská tvorba

Prijímacie konanie má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu. Prijímacie konanie hodnotí prijímacia komisia menovaná rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne.
Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia.

Prijímacie konanie pozostáva z týchto častí:

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom (portfólio je v elektronickej podobe).
 • motivačný list uchádzača špecifikovaný podľa študijných programov
 • pohovor s uchádzačom

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio, motivačný list a pohovor (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijný program:

Dejiny a prax súčasného umenia

Uchádzač o magisterské štúdium v programe Dejiny a prax súčasného umenia sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent či študentka absolvovali bakalárske štúdium, potom sa môžu predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania je pohovor a písomné preverovanie záujmu uchádzačky/uchádzača o študijný program a odbor, na ktorý sa hlási, ďalej preverovanie kultúrnej orientácie  vôbec a všeobecnej rozhľadenosti v teórii a  praxi súčasného umenia, v problematike umenia a kultúry v rozsahu bakalárskeho štúdia.

Prijímacia komisia je menovaná rektorkou VŠVU. Komisia zohľadňuje výsledky prijímacieho konania ako je pohovor, písomná esej a jej jednotlivé časti, ktoré sa budú hodnotiť a bodovať a súčasne sa zohľadňujú aj študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia.

Prijímacie konanie pozostáva z týchto častí:

 • písomná esej v rozsahu minimálne 3 a maximálne 5 normostrán so zverejnenými otázkami pre uchádzača (esej je v elektronickej podobe).
 • pohovor s uchádzačom – pohovor sa uskutoční prezenčne alebo online pre uchádzačov zo zahraničia, ktorí o to požiadajú. Uchádzač bude včas informovaný na mailovú adresu, ktorú uvedie v prihláške.
 • Každý člen prijímacej komisie boduje písomnú esej a pohovor (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

8. Požiadavky jednotlivých študijných programov

Uchádzač vloží portfólio a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu (vizuálne umenia, dizajn, architektura, reštaurovanie, dejiny_prax) portfólio s motivačným listom podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov:

Vizuálne umenia

špecializácie: digitálne umenia fotografia, grafika, intermédiá, maliarstvo, sochárstvo, sklo, keramika, šperk

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom
 • motivačný list uchádzača by mal obsahovať zdôvodnenie vašej motivácie pre štúdium v konkrétnom ateliéri a popis rámcovej témy alebo problematiky, ktorou by ste sa chceli počas štúdia zaoberať
 • životopis

Dizajn

špecializácie: dizajn, textilná tvorba, vizuálne komunikácia

 • portfólio uchádzača s krátkymi anotáciami k jednotlivým dielam a vaše práce súvisiace s témou a problematikou, ktorej sa chcete v magisterskom stupni štúdia venovať
 • motivačný list uchádzača by mal obsahovať zdôvodnenie vašej motivácie pre štúdium v konkrétnom ateliéri a popis rámcovej témy alebo problematiky, ktorou by ste sa chceli počas štúdia zaoberať
 • životopis

Architektonická tvorba

 • portfólio uchádzača  s krátkymi anotáciami (stručný popis diela maximálne pár viet)
 • motivačný list uchádzača, ktorý má obsahovať stručné zhrnutie problematiky, ktorej by sa počas svojho magisterského štúdia chcel uchádzač venovať.
 • životopis

Reštaurátorská tvorba

 • portfólio uchádzača:
  a) Pri fotografických záznamoch jednotlivých diel sa vyžaduje uviesť: názov, techniku, rok vzniku, rozmer, názov školy a meno pedagóga pod ktorého vedením sa dielo realizovalo (ak ide o kópiu alebo vzniklo napr. v rámci prípravky a pod.) alebo či ide o voľnú tvorbu.
  b) Pri fotografickom zázname reštaurátorských realizácií sa vyžaduje uviesť:
  1. základné údaje, ktoré budú obsahovať: názov diela, umiestnenie, materiál, techniku, datovanie, autora, rozmery a meno garanta/zodpovedného reštaurátora;
  2. krátka anotácia, ktorej obsahom bude: reštaurátorský zámer, stručné zhrnutie výsledkov výskumu a krátka charakteristika reštaurátorskej realizácie. V prípade, že ide o kolektívnu prácu, aj presný rozsah práce uchádzača.
 • motivačný list uchádzača, ktorý má obsahovať stručné zhrnutie problematiky, ktorej by sa počas svojho magisterského štúdia chcel uchádzač venovať.
 • životopis

Dejiny a prax súčasného umenia

 • písomná esej v rozsahu minimálne 3 a maximálne 5 normostrán, ktorej súčasťami bude vyjadrenie ich názoru na tieto okruhy:
  a) aké umelecké diela považujú za blízke ich názoru na umenie
  b) ktoré knihy, vrátane umelecko-historických alebo filmy o umelcoch/umelkyniach čítali alebo videli
  c) ktoré výstavy navštívili alebo si pamätajú, čím ich zaujali po umeleckej a kurátorskej stránke
  d) o ktorých výtvarníčkach a výtvarníkoch, prípadne obdobiach a smeroch by sa radi učili a prečo
  e) aký zmysel vidia v činnosti historika a teoretika  a kurátora súčasného umenia  v dnešnom svete
 • životopis

Odporúčaná literatúra k prijímacím pohovorom

 • CHATELET, Albert. Ed. Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Praha, Ottovo nakladatelství 2004
 • FOSTER, Hal – KRAUS, Rosalind – BOIS, Yves-Alain – BUCHLOH, Benjamin: Umění po 1900. Modernizmus, antimodernizmus, postmodernizmus. Praha: Slovart, 2007.
 • NELSON, Robert, SHIFF, Richard (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava : N-CSU – Slovart, 2004.

Na stiahnutie

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU: 

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny poskytuje: