Prijímacie pohovory - magisterské štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania v akademickom roku 2021/2022 na magisterské štúdium s nástupom v roku 2022/2023

1. Kto si môže podať prihlášku na magisterské štúdium

2. Kedy sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium

3. Ako sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium

4. Poplatok

5. Termín prijímacieho konania

6. Priebeh prijímacieho konania

7. Požiadavky jednotlivých študijných programov


Kto si môže podať prihlášku na magisterské štúdium

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu prvého stupňa, uchádzač je prijatý na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu prvého stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium, t. j. v septembri 2022 musí preukázať absolvovanie prvého stupňa predložením overenej kópie bakalárskeho diplomu a dodatku.

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1. 

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2022)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií:

minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania

slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani


Kedy sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium

V období od 24. 3. 2022 do 24. 5. 2022 uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku. 


Ako sa podávajú prihlášky na magisterské štúdium

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva z nasledujúcich študijných programov (konkretizuje aj ateliér, do ktorého sa hlási!), ktoré sú uvedené aj s predpokladaným počtom prijatých uchádzačov:

Študijný odbor: Umenie

Študijné programy: 

 • Maliarstvo 8
 • Grafika a iné médiá 12
 • Fotografia a nové médiá 10
 • Intermédiá 10
 • Socha, objekt, inštalácia 8
 • Úžitkové umenie 8
 • Dizajn 14
 • Textilná tvorba 10
 • Vizuálna komunikácia 12
 • Architektonická tvorba 12
 • Reštaurátorská tvorba 10

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

 • Dejiny a prax súčasného umenia 9

Uvedené počty uchádzačov nie sú záväzné. 


Postup pri prihlasovaní:

1. krok:

Elektronická prihláška je umiestnená: 

 • pre študentov VŠVU v AIS (vľavo v ponuke – prihlášky uchádzača)
 • pre študentov z iných škôl na webovej stránke VŠVU vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/elektronicka-prihlaska Uchádzač musí priamo do elektronickej prihlášky vložiť profesijný životopis 

2. krok:

Na mailovú adresu kozakova@vsvu.sk odošle nasledovné prílohy:

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 24. 5. 2022, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje
 • elektronická kópia bakalárskeho diplomu, (pokiaľ majú v dobe podania prihlášky ukončené bakalárske štúdium), v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých dokladov)
 • elektronická kópia dodatku k diplomu (pokiaľ majú v dobe podania prihlášky ukončené bakalárske štúdium) alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom (týka sa všetkých uchádzačov okrem študentov VŠVU, o výpis treba požiadať študijné oddelenie vysokej školy kde študujete v bakalárskom programe), v prípade dokladu vydaného v zahraničí (okrem českých vysokých škôl) aj s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo dodatku diplomu v anglickom jazyku
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium

Viac informácií:

minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani  

3. krok: 

V období medzi 1. 6. 2022 od 6.00 hod. do 20. 6. 2022 do 8.00 hod. vloží uchádzač súbory a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú dňa 31. 5. 2022 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.


Poplatok:

vo výške 25 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXXVariabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
 • Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 220345
 • Doplňujúci údaj: meno a priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
 • Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 220345
 • Doplňujúci údaj: meno a priezvisko uchádzača

Termín a spôsob prijímacieho konania

Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 27. 6. – 28. 6. 2022 pohovorom uchádzača s prijímacou komisiou (uskutoční sa prezenčne alebo alebo online pre uchádzačov zo zahraničia, ktorí o to požiadajú). Prijímacia komisia hodnotí okrem pohovoru ďalej aj elektronicky dodané portfóliá s motivačnými listami, na základe ktorého sa preverujú individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky na magisterské štúdium na VŠVU, rozhľad v problematike a dianí, úroveň myslenia a znalosti v danom odbore.


Priebeh prijímacieho konania

V období medzi 1. 6. 2022 od 6.00 hod. do 20. 6. 2022 do 8.00 hod. vloží uchádzač súbory a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/ prístupové údaje a návod budú dňa 31. 5. 2022 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.


Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijné programy: Maliarstvo, Grafika a iné médiá, Fotografia a nové médiá, Intermédiá, Socha, objekt, inštalácia, Úžitkové umenie, Dizajn, Textilná tvorba, Vizuálna komunikácia, Architektonická tvorba, Reštaurátorská tvorba

Prijímacie konanie má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu. Prijímací konanie hodnotí prijímacia komisia menovaná rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne.

Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia.

Prijímacie konanie pozostáva z týchto častí:

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom (portfólio je v elektronickej podobe).
 • motivačný list/písomná esej uchádzača pri niektorých študijných programoch so zverejnenými otázkami pre uchádzača
 • pohovor s uchádzačom – pohovor sa uskutoční prezenčne alebo dištančne/online na základe vývoja pandemickej situácie. Uchádzač bude včas informovaný na mailovú adresu, ktorú uvedie v prihláške.

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio, motivačný list a pohovor (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.


Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijný program: Dejiny a prax súčasného umenia 

Uchádzač o magisterské štúdium v programe Dejiny a prax súčasného umenia sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent či študentka absolvovali bakalárske štúdium, potom sa môžu predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania je pohovor a písomné preverovanie záujmu uchádzačky/uchádzača o študijný program a odbor, na ktorý sa hlási, ďalej preverovanie kultúrnej orientácie  vôbec a všeobecnej rozhľadenosti v teórii a  praxi súčasného umenia, v problematike umenia a kultúry v rozsahu bakalárskeho štúdia. 

Prijímacia komisia je menovaná rektorkou VŠVU. Komisia zohľadňuje výsledky prijímacieho konania ako je pohovor, písomná esej a jej jednotlivé časti, ktoré sa budú hodnotiť a bodovať a súčasne sa zohľadňujú aj študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia.

Prijímacie konanie pozostáva z týchto častí:

 • písomná esej v rozsahu minimálne 3 a maximálne 5 normostrán so zverejnenými otázkami pre uchádzača (esej je v elektronickej podobe).
 • pohovor s uchádzačom – pohovor sa uskutoční prezenčne alebo dištančne/online na základe vývoja pandemickej situácie. Uchádzač bude včas informovaný na mailovú adresu, ktorú uvedie v prihláške.
 • Každý člen prijímacej komisie boduje písomnú esej a pohovor (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Požiadavky jednotlivých študijných programov

Uchádzač vloží portfólio a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu (maliarstvo, grafika, fotografia, intermedia, socha, uzit_umenie, dizajn, textil, viz_komunikacia, architektura, reštaurovanie, dejiny_prax) portfólio s motivačným listom podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov:

Maliarstvo

 • portfólio uchádzača
 • motivačný list uchádzača 
 • životopis

Grafika a iné médiá

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom
 • motivačný list s víziou uchádzača o náplni magisterského štúdia
 • životopis

Fotografia a nové médiá 

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a písomné predstavenie najreprezentatívnejších projektov
 • motivačný list uchádzača musí obsahovať odpovede na tieto otázky:
  – vysvetlite nám, prečo ste sa rozhodli študovať fotografiu na magisterskom stupni štúdia, a čo pre Vás fotografia znamená
  – napíšte nám, čo očakávate od magisterského štúdia na katedre Fotografie a nových médií VŠVU a akým témam, by ste sa chceli venovať počas štúdia
  – napíšte nám, Vašu víziu, čo by ste chceli dosiahnuť po ukončení magisterského štúdia na katedre Fotografie a nových médií VŠVU
 • životopis

Intermédiá 

 • portfólio uchádzača  s anotáciami, poznámkami k dielam a jednotlivým projektom
 • motivačný list uchádzača
 • životopis

Socha, objekt, inštalácia 

 • portfólio uchádzača 
 • motivačný list uchádzača
 • životopis 

Úžitkové umenie 

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom 
 • motivačný list uchádzača, ktorý má obsahovať stručné zhrnutie problematiky, ktorej by sa počas svojho magisterského štúdia chcel uchádzač venovať
 • životopis

Dizajn 

 • portfólio uchádzača  
 • motivačný list uchádzača 
 • životopis

Textilná tvorba 

 • portfólio uchádzača s krátkymi anotáciami k jednotlivým dielam
 • motivačný list uchádzača
 • životopis 

Vizuálna komunikácia 

 • portfólio uchádzača: do výberu prác (cca 15-20 ks), zaraďte len tie práce, ktoré súvisia s vaším predchádzajúcim štúdiom a prácou v grafickom dizajne a vizuálnej komunikácii a vaše práce súvisiace s témou a problematikou, ktorej sa chcete v magisterskom stupni štúdia venovať.
 • motivačný list uchádzača by mal obsahovať zdôvodnenie vašej motivácie pre štúdium v konkrétnom ateliéri (Ateliér Písmo, Ateliér Identita, Ateliér Priestor, Ateliér Multimédií-MediaLab) a popis rámcovej témy alebo problematiky, ktorou by ste sa chceli počas štúdia zaoberať
 • životopis 

Architektonická tvorba 

 • portfólio uchádzača  s krátkymi anotáciami (stručný popis diela maximálne pár viet) 
 • motivačný list uchádzača
 • životopis

Reštaurátorská tvorba 

 • portfólio uchádzača:
  a) Pri fotografických záznamoch jednotlivých diel sa vyžaduje uviesť: názov, techniku, rok vzniku, rozmer, názov školy a meno pedagóga pod ktorého vedením sa dielo realizovalo (ak ide o kópiu alebo vzniklo napr. v rámci prípravky a pod.) alebo či ide o voľnú tvorbu.
  b) Pri fotografickom zázname reštaurátorských realizácií sa vyžaduje uviesť:
  1. základné údaje, ktoré budú obsahovať: názov diela, umiestnenie, materiál, techniku, datovanie, autora, rozmery a meno garanta/zodpovedného reštaurátora; 
  2. krátka anotácia, ktorej obsahom bude: reštaurátorský zámer, stručné zhrnutie výsledkov výskumu a krátka charakteristika reštaurátorskej realizácie. V prípade, že ide o kolektívnu prácu, aj presný rozsah práce uchádzača.
 • motivačný list uchádzača, ktorý má obsahovať stručné zhrnutie problematiky, ktorej by sa počas svojho magisterského štúdia chcel uchádzač venovať.
 • životopis

Dejiny a prax súčasného umenia

 • písomná esej v rozsahu minimálne 3 a maximálne 5 normostrán, ktorej súčasťami bude vyjadrenie ich názoru na tieto okruhy:
  a) aké umelecké diela považujú za blízke ich názoru na umenie
  b) ktoré knihy, vrátane umelecko-historických alebo filmy o umelcoch/umelkyniach čítali alebo videli
  c) ktoré výstavy navštívili alebo si pamätajú, čím ich zaujali po umeleckej a kurátorskej stránke
  d) o ktorých výtvarníčkach a výtvarníkoch, prípadne obdobiach a smeroch by sa radi učili a prečo
  e) aký zmysel vidia v činnosti historika a teoretika  a kurátora súčasného umenia  v dnešnom svete
 • životopis

Odporúčaná literatúra k prijímacím pohovorom

 • CHATELET, Albert. Ed. Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Praha, Ottovo nakladatelství 2004
 • FOSTER, Hal – KRAUS, Rosalind – BOIS, Yves-Alain – BUCHLOH, Benjamin: Umění po 1900. Modernizmus, antimodernizmus, postmodernizmus. Praha: Slovart, 2007.
 • NELSON, Robert, SHIFF, Richard (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava : N-CSU – Slovart, 2004.

Na stiahnutie

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU: