Prijímacie pohovory DPŠ

Doplňujúce pedagogické štúdium

VŠVU poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), aby umožnila získať predovšetkým absolventom VŠVU pedagogickú spôsobilosť na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa umeleckých resp. umenovedných predmetov na výtvarných odboroch základných umeleckých škôl a na stredných odborných školách. DPŠ nadväzuje na odbornú umeleckú prípravu v študijnom odbore Umenie – vo výtvarnom umení, dizajne, reštaurovaní, architektonickej tvorbe alebo teoretickú odbornú prípravu v študijnom odbore Vedy o umení a kultúre.

DPŠ je samostatným študijným modulom (za predmety DPŠ sa neudeľujú kredity a ani si ich nemožno zvoliť v rámci študijných programov ako výberové predmety). Štúdium je rozložené do štyroch semestrov.

Uskutočňuje sa v dvoch formách:

1. v dennej forme štúdia pre študentov VŠVU súbežne so štúdiom. Možno ho absolvovať v rámci magisterského štúdia; končí sa záverečnou skúškou. Študent, ktorý nedokončí DPŠ v rámci dennej formy magisterského štúdia, môže podať prihlášku na externú formu štúdia a štúdium dokončiť. Denná forma štúdia je spoplatnená podľa vnútorného predpisu VŠVU jednorazovou platbou 100 € za záverečnú skúšku. Študent získava prístup k študijným materiálom na školskej sieti a k špecializovanej študijnej literatúre. Prednášky, cvičenia a konzultácie prebiehajú prezenčnou aj dištančnou formou.

2. v externej forme štúdia pre absolventov magisterských študijných programov na VŠVU, resp. pre študentov a absolventov z magisterských študijných programov z iných škôl, zo študijných programov zodpovedajúcich tým, ktoré má VŠVU akreditované. Externá forma štúdia je spoplatnená podľa vnútorného predpisu VŠVU sumou 150 € za semester. Študent získava prístup k študijným materiálom na školskej sieti a k špecializovanej študijnej literatúre. Prednášky a cvičenia prebiehajú prezenčnou formou spolu s dennými študentmi alebo vo forme blokového vyučovania. Konzultácie prebiehajú dištančnou formou.

Podmienkou ukončenia DPŠ a pristúpenia k záverečnej skúške pred skúšobnou komisiou, je absolvovanie všetkých skúšok, pedagogickej praxe a odovzdanie písomnej teoretickej práce z didaktiky. Vysvedčenie o ukončení štúdia sa študentom v dennej forme štúdia vydáva po ukončení magisterského štúdia.

Výučbu organizuje prof. Ladislav Čarný, akad. mal., ktorý je spolu s prof. PaedDr. Dušanom Kostrubom, PhD. aj odborným garantom.

Prihlásiť sa na DPŠ je možné na študijnom odd. VŠVU.

Študijný plán doplňujúceho pedagogického štúdiana VŠVU:

1. semester

Všeobecná pedagogika

 • Vyučujúci: Mgr. Peter Ostradický, PhD.
 • 2 hod./týžd.

Vývinová psychológia

 • Vyučujúca: Mgr. Barbora Malik
 • 1 hod./týžd.

2. semester

Všeobecná didaktika

 • Vyučujúci: doc. PeadDr. Dušan Kostrub, PhD.
 • 2 hod./týžd.

Pedagogická psychológia

 • Vyučujúca: PhDr. Mária Dědová, PhD.
 • 3 hod./týžd.

Metodika výtvarných predmetov

 • Vyučujúci: Mgr. Stanislav Masár, ArtD.
 • 2 hod./týžd.

3. semester

Didaktika výtvarnej výchovy (ZUŠ)

 • Vyučujúci: prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
 • 2 hod./týžd.

Galerijná edukácia 

 • Vyučujúca: Mgr. Daniela Čarná, PhD.
 • 2 hod./týžd.

Učiteľská prax I

 • Vyučujúca: PaedDr. Monika Dobrovičová, PhD.
 • 2 hod./týžd.

4. semester

Didaktika umeleckých predmetov

 • Vyučujúci: prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
 • 2 hod./týžd.

Učiteľská prax II

 • Vyučujúca: PaedDr. Monika Dobrovičová, PhD.
 • 2 hod./týžd.

Seminár k záverečnej práci z didaktiky

 • Vyučujúci: prof. Ladislav Čarný, akad. mal., PaedDr. Monika Dobrovičová, PhD.
 • 1 hod./týžd.

Predmety záverečnej skúšky a obhajoba záverečnej práce z doplňujúceho pedagogického štúdia (po ukončení 4. semestra štúdia) pozostáva z:

 • Obhajoba písomnej práce z didaktiky
 • Ústna skúška z pedagogiky a metodiky
 • Ústna skúška z učiteľskej psychológie

Po ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia majú absolventi DPŠ oprávnenie vyučovať predmety z oblasti výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, reštaurovania a teórie, dejín výtvarného umenia, dizajnu, architektúry vo (vo vzťahu k absolvovanému študijnému odboru) na základných umeleckých školách, na odborných učňovských školách, na stredných odborných školách a stredných umeleckých školách.