Prijímacie pohovory DDŠ

Dvojročné doplnkové štúdium

Prihlášky na pohovory na akademický rok 2023/2024 záujemcovia posielajú do 1. 6. 2023. Prijímacie konanie sa uskutoční 26. 6. 2023 a vyhodnotí elektronicky dodané portfóliá a motivačné listy uchádzačov.

V prípade ďalších otázok kontaktujte e-mailom študijné oddelenie VŠVU:

Prijímacie konanie

Komisia katedry posúdi na základe portfóliá a motivačného listu výtvarnú úroveň, motiváciu. Následne navrhne prijatie/neprijatie študenta vedeniu VŠVU na definitívne schválenie. Žiadateľ bude o výsledku vyrozumený písomne.

Prílohy k prihláške na štúdium

Uchádzač prihlášku (ktorá bude neskôr umiestnená na tomto mieste), vypíše a podpíše ju a spolu so životopisom, notárom overenou kópiou diplomu, kópiou vysvedčenia o štátnej skúške, motivačným listom, portfóliom v pdf. formáte max. do 8 MB elektronicky pošle na študijné oddelenie VŠVU. V prihláške v časti „Prihlasujem sa“ uvedie názov katedry, ateliéru/pedagóga (viď zoznam KATEDRY).

Ubytovanie

VŠVU neposkytuje ubytovanie na internáte pre študentov doplnkového štúdia.