Prijímacie pohovory DDŠ

Dvojročné doplnkové štúdium

Prihlášky na pohovory na akademický rok 2024/2025 záujemcovia posielajú do 31. 5. 2024. Prijímacie konanie sa uskutoční 24. 6. 2024 a vyhodnotí elektronicky dodané portfóliá a motivačné listy uchádzačov.

V prípade ďalších otázok kontaktujte študijné oddelenie VŠVU:

Prijímacie konanie

Komisia katedry posúdi na základe pohovoru, portfólia a motivačného listu výtvarnú úroveň a motiváciu uchádzača. Následne navrhne jeho prijatie/neprijatie vedeniu VŠVU na definitívne schválenie. Žiadateľ bude o výsledku vyrozumený písomne.

Prílohy k prihláške na štúdium

Vyplnenú a podpísanú prihlášku uchádzač pošle spolu so životopisom, kópiou diplomu, motivačným listom a portfóliom v pdf. formáte max. do 8 MB elektronicky na študijné oddelenie VŠVU (e-mail: smalova@vsvu.sk). V prihláške v časti „Prihlasujem sa“ označí názov študijného programu, prípadne aj ateliéru/pedagóga.

Ubytovanie

VŠVU neposkytuje ubytovanie na internáte pre študentov doplnkového štúdia.