O knižnici

Akademická knižnica VŠVU je špecializovaným knižnično-informačným, vedecko-výskumným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Postavenie a úlohy knižnice sú upravené Organizačným poriadkom VŠVU a Štatútom AK VŠVU. Knižnica sídli na Hviezdoslavovom nám. 18.

Potreba zriadiť knižnicu ako súčasť vzdelávacieho procesu vyvstala už tretí rok po založení VŠVU. O vznik knižnice sa zaslúžil významný český výtvarný teoretik Jiří Kotalík, ktorý tu začal na jeseň v roku 1952 prednášať dejiny umenia.

Akademická knižnica sa špecializuje na budovanie knižničného fondu zameraného na dokumenty z oblasti výtvarného umenia, architektúry a príbuzných odborov. V súčasnosti sa v knižničnom fonde nachádza takmer 40 000 dokumentov (knihy, zviazané ročníky časopisov, záverečné a kvalifikačné práce, elektronické dokumenty). K dispozícii je viac ako 60 domácich a zahraničných periodík. Knižnica vlastní druhý najväčší fond tohto zamerania na Slovensku. Nové prírastky sa automaticky aktualizujú v on-line katalógu. V priestoroch knižnice je umiestnený aj fotoarchív VŠVU. Zároveň je miestom evidencie umeleckej činnosti, publikačnej činnosti a ohlasov.

Od roku 2023 funguje Akademická knižnica v dvoch priestoroch, na pôvodnom v rámci budovy VŠVU na Hviezdoslavovom námestí 18 a v rámci spoločného projektu Umenovednej knižnice v budove SNG na Vajanského nábreží. Viac o fungovaní knižnice v takomto režime.

ISIL kód Akademickej knižnice VŠVU v Bratislave je
SK-2KADAA03695.

Úradné hodiny:

Akademická knižnica VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18

Umenovedná knižnica v budove SNG

Kontakt

Akademická knižnica

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Mapa
Mapa

Pracovníci