Intermédiá

Príďte! Ochotne Vám posúdime domáce práce a odpovieme na Vaše otázky ohľadom prijímacích pohovorov. Konzultácie bez poplatku, prebiehajú na základe dohody, v priestoroch Katedry intermédií v miestnosti číslo 175, 271, 287 na Drotárskej ceste v Bratislave.

Všetky aktuálne informácie o živote Katedry intermédií nájdete na našom novom webe: http://intermedia.vsvu.sk/

Študijný program Intermédiá je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných/vizuálnych médií (objekt, video, fotografia, text, audio ...), ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy alebo sa vyjadriť k základným otázkam života. Hlavnou základňou pre rozvíjanie tvorivého myslenia sú ateliéry – Ateliér Priestorových komunikácií+, Ateliér „IN“ a Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné) – kde ich vedúci definujú hodnotové a výtvarné zameranie, priority, podľa ktorých sa môžu študenti orientovať a tak profilovať svoj individuálny umelecký prejav. Hlavným nástrojom úspešného štúdia je slobodný výber prostredia (ateliéru) študentom a individuálna konzultácia medzi pedagógom a poslucháčom na základe vzájomnej dôvery. Program Intermédiá výučbou odborných predmetov zabezpečuje potrebné technické a technologické zručnosti a vedomosti nielen pre potreby ateliérov, ale aj pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Súčasťou vzdelávania a spoločného zdieľania prostredia sú aj aktivity, ktoré skvalitňujú ponuku programu Intermédiá:

  • spolupráca s domácimi a zahraničnými pedagógmi a profesionálmi z danej oblasti
  • spolupráce s galériami a kultúrnymi inštitúciami
  • organizovanie odborných platforiem, pracovných dielní za účasti študentov z iných umeleckých škôl zo Slovenska a zahraničia
  • podpora aktivít iniciovaných a formovaných samotnými študentmi pod názvom Impulzy

Cieľom programu Intermédiá je vzdelať a profesionálne pripraviť generáciu mladých ľudí pre kvalitné individuálne odborné pôsobenie v oblasti kultúrneho života a na spoluprácu v tomto prostredí v prospech šírenia vzdelanosti a tolerancie.

Katedrové predmety

Interaktivita výtvarného diela

vyučujúci: MgA. Tomáš Javůrek

1. a 3. ročník

Digitální média stále více opouští svou statickou formu a stávají se ze své podstaty interaktivní. Široká rozšířenost „smart“ zařízení ve společnosti zakládá novou formu socio-technické kultury. Tato kultura je dnes utvářena především finančními zájmy, což přinejmenším devalvuje kulturně-sociální dědictví. Zároveň to však vytváří (a vyžaduje) podmínky pro uměleckou reflexi a vznik nových  uměleckých strategií. V předmětu Interaktivita výtvarného díla se student seznámí s technikami tvorby software, webovými technologiemi, databázemi, počítačovými útoky, deep internetem, programováním mikro kontrolerů a v neposlední řadě s aktuálními tendencemi ve světě on-line umění.

Skladobnosť audiovizuálneho diela

vyučujúca: Mgr. Eva Filová, ArtD.

1. ročník

Predmet Skladobnosť audiovizuálneho diela teoreticky dopĺňa praktické zručnosti, ktoré študenti nadobúdajú pri práci s kamerou alebo v strižni. Audiovizuálne dielo je systémom znakov, výrazových a významových prostriedkov. Každý prvok diela – frame, záber, kompozícia, montáž, zvuk, svetlo a farba, čas a priestor, dekorácie a kostým... – má svoju funkciu a prešiel istým historickým vývinom. Teória je doplnená filmovými ukážkami.

Video, práca s kamerou

vyučujúci: Mgr. art Peter Barényi, ArtD.

1. ročník

Počas jedného semestra sa študenti oboznámia so základnými funkciami kamery, súbežne si osvoja základné technologické znalosti o videoobraze (rozlíšenie, formáty). Teoreticky aj prakticky sa oboznámia so základnou technickou výbavou, ktorá sa pri prezentácii pohyblivého obrazu najčastejšie používajú. Súčasťou predmetu je aj osvojenie si základných znalostí o videoumení. Najdôležitejšou skúsenosťou je privyknutie si na prácu s kamerou. Študenti sa absolvovaním predmetu naučia zvládnuť jednoduchý záznam pomocou kamery.

Základy strihu videa I a II

vyučujúci: Mgr. art Peter Barényi, ArtD.

1. a 2. ročník

Na predmete si študenti osvoja základy spracovania pohyblivého obrazu v programe Adobe Premiere Pro. V prvom semestri sa prostredníctvom jednoduchých úloh oboznámia so strihacím programom. Prehĺbia si znalosti, ktoré už získali na predmete Video, práca s kamerou. Naučia sa natočený materiál stiahnuť do počítača a spracovať ho, používať prelínačky, otitulkovať video, spomaľovať a zrýchľovať obraz... V druhom semestri budú na hodinách pracovať na individuálnych zadaniach pod vedením pedagóga, a takýmto spôsobom budú ďalej prehlbovať svoje znalosti a zlepšovať svoje zručnosti pri spracovávaní pohyblivého obrazu.

Priestor a materiál I. a II.

vyučujúci: doc. Martin Piaček, ArtD.

2. ročník

Ide o jeden z úvodných odborných predmetov . Má prípravný charakter a zameriava sa na prácu s elementárnymi výtvarnými materiálmi. Spája v sebe manuálnu náplň „sochárskej prípravky“ s diskusiou o významotvornej rovine materiálov. Má tiež pomôcť pozdvihnúť úroveň základných remeselných zručností študentov. Výstupom predmetu je tvorba modelov, majstrovanie, kutilstvo, DIY projekty, a podobne.

Phenomenon of Sound/Fenomén zvuku

vyučujúci: Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

3. ročník

Cieľom predmetu je ponúknuť mladým umelcom viacero prístupov k zvuku a hudbe a ukázať im spôsoby, ako môžu tieto postupy a techniky začleniť do vlastnej umeleckej tvorby. Študenti získajú prehľad o rôznych aspektoch produkcie hudobného aj nehudobného zvuku. Okrem prednášok, ktoré objasňujú teoretické pozadie, sú základom k pochopeniu fenoménu zvuku najmä praktické ukážky a cvičenia, ktoré prispievajú k získaniu skúseností s technológiou, nahrávaním a editovaním zvuku. Študenti sa v rámci predmetu naučia základné koncepty hudobného zápisu, napíšu pieseň a zúčastnia sa zborovej performancie. Predmet má ambíciu podnietiť študentov k nachádzaniu nových prístupov k obohateniu vlastnej tvorby (do výučby sú zahrnuté aj príklady využitia zvuku vo vizuálnom umení, netvoria však jej jadro). Výučba predmetu prebieha v angličtine a zúčastňujú sa jej aj stážujúci študenti zo zahraničia.

Znak a príbeh (úvod do semiotiky a naratológie)

vyučujúca: Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.

4. ročník

Cieľom predmetu je prezentovať poslucháčom základný prehľad problematiky, informácie o existujúcich teóriách znaku, o mechanizme signifikácie a tvorby významu, ako aj o teóriách narácie a podobách a štruktúrach rozprávania v literatúre, filme a videoumení. Dôležitou zložkou výučby je aplikácia týchto teórií ako pomocných nástrojov pri analýze a/alebo tvorbe. Študenti si vyskúšajú aplikované použitie nadobudnutej teoretickej terminológie pri analýze vybraného obrazového a textového materiálu alebo pri praktickom cvičení s obrazom, zvukom alebo textom.

Postprodukcia digitálneho obrazu

vyučujúci: MgA. Matěj Smetana, PhD.

4. ročník

Předmět se zabývá tvůrčí činností v rámci již existujícího digitálního, především pohyblivého obrazu, od korekcí v existujícím filmu přes jednoduché skriptování, zacházení s klíčovaným pozadím až k videokoláži, morfingu, atd. Tím představuje určité pojítko mezi předměty interaktivita a střih. Studenti si osvojí základy práce v počítačových programech After Effects a Blender za účelem realizace jejich vlastních uměleckých projektů. Předmět zároveň funguje jako služba k hledání pomoci a možností řešení průběžných ateliérových realizací, které se týkají filmové a obrazové postprodukce.