Zuzana Panák Husárová

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Zuzana Panák Husárová


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr, PhD.


3. Rok narodenia:

1983


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

 • 2009: Obhajoba dizertačnej práce „Písanie v interaktívnych médiách. Digitálna fikcia“
 • 2006 – 2009: Doktorandské štúdium v Ústave svetovej literatúry SAV
 • 2006 – 2007: Študijný pobyt na University of Bedfordshire: Research Institute of Media Arts and Design (Národný štipendijný program)
  • 2001 – 2006: Filozofická fakulta UCM, Trnava odbor: Moderné jazyky a literatúra špecializácia: Anglický jazyk a literatúra (Červený diplom, Cena rektora za vynikajúce študijné výsledky, Cena dekana za diplomovú prácu, Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti)
 • 2005 – Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka

 


5. Priebeh zamestnaní:

 • Vysoká škola výtvarných umení, Platforma digitálne umenia, Bratislava;
  • funkčné docentské miesto od 1.12.2023
  • odborná asistentka od 12.9.2022
 • Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Brno (odbor Teória interaktívnych médií),
  • externá pedagogička. od februára 2010 –
 • Universität fűr angewandte Kunst, Institut fűr Sprachkunst, Viede&
  • externá pedagogička. september 2015 – august 2020
 • Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, Bratislava,
  • výskumná pracovníčka. september 2010 – august 2022
 • Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín
  • externá pedagogička. február 2010 – január 2011
 • Časopis Glosolália,
  • zodpovedná redaktorka od 1.1.2020

 


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Vysoká škola výtvarných umení, Katedra teórie a dejín umenia a Platforma digitálne umenia, Bratislava  :

 • Predmety Analýza obrazu (digitálne umenia) I a II, Problematika výtvarných médií (digitálne umenia) I a II, Výtvarné umenie v kultúrnych kontextoch I-IV, ateliérová výuka

Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Brno (odbor Teória interaktívnych médií).

 • Predmety Sound poetry, Digitálna fikcia, Jazyk a digitál, Úvod do štúdia interaktívnych médií 2

Universität fűr angewandte Kunst, Institut fűr Sprachkunst, Viedeň

 • Predmet Mediale, experimentelle und interdisziplinäre Formen der Sprachkunst

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, Bratislava.

 • Predmety Angl. literatúra 20. storočia, Mediálna kultúra, Literatúra 20. storočia, Interkultúrna komunikácia, Angloamerická krátka próza, Elektronická literatúra

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín

 • Predmet Teorie vizuální kultury 1

7. Odborné alebo umelecké zameranie:

 • Digitálne umenie, performatívna poézia, intermediálne zameraná literárna veda

8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Výber publikácií z celkového množstva 74:

Vedecká monografia:

Publikácie v časopisoch vedených vo Web of Science alebo Scopus:

 • HUSÁROVÁ, Z. – PIORECKÝ, K. (2023), Technological Imagination as a Source of the Culture of Neural Networks . In: Ars Aeterna. Roč. 15, č. 2, pp. 1-21.
 • HUSÁROVÁ, Z. – PIORECKÝ, K. (2022), Reception of literature generated by artificial neural networks. In: World Literature Studies. Bratislava: Ústav svetovej literatúry. Roč. 14, č. 1, pp. 44-60.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2022), The creation process of a synthetic textual medium. In: Ars Aeterna. Roč. 14, č. 2, s. 69 - 78.
 • PIORECKÝ, K. – HUSÁROVÁ, Z. (2022), Na hranicích umení, creativity a mýtu. K problematice prezentačních strategií syntetických textových médií. In: Slovenská literatúra 69, 2022, č. 5, s. 499-514.
 • PIORECKÝ, K. – HUSÁROVÁ, Z. (2019), Tvořivost literatury v éře umělé inteligence. In: Česká literatura. Praha. Roč. 67, č. 2, s. 145-169.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2016), Slovenská elektronická literatúra. In: World Literature Studies. Bratislava: Ústav svetovej literatúry. Roč. 8, č. 3, s. 57-77.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2015), Prehľad teoretických konceptov k výskumu elektronickej literatúry. In: Česká literatura. Praha. Roč. 63, č. 6, s. 881-906.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2015), E-lit je propojená s různými literárními tradicemi: o elektronické literatuře s Nickem Montfortem. In: Česká literatura. Praha. Roč. 63, č.6, s. 950-966.
 • HUSÁROVÁ, Z. – SUWARA, B. (2013), Literature Coded for Marked Quick Response, In: American and British Studies Annual, Vol. 6, University of Pardubice, pp. 145-161.

Publikácie v knihách :

 • HUSÁROVÁ, Z. (2024), Gespräche mit neuralen (Er)Zählungen. In: Statements on LLM. (ed.) H. Bajohr – A. Cotten. Matthes & Seitz. In Print.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2019), Cooking Obvia Gaude and Talis Quadra: On the Creative Cannibalism of the Slovak Baroque Wedding Wish. In: Remediation: Crossing Discursive Boundaries. (ed.) B. Suwara – M. Pisarski. Peter Lang – Veda, pp. 317-345.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2017), Kaleidoscope of Slovak and Czech Electronic Literature. In: #womentechlit. University of West Virginia Press, pp. 73-95.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2015), Cocktail Compositum. In: Code und Koncept. Literatur und das Digitale. Berlin, NY: Frohmann. Ed. Hannes Bajohr, pp. 160-175.
 • ULKUNIEMI, S. – HUSÁROVÁ, Z. (2015), Making collaborative visual poems about identities: an interdisciplinary and international art educational project. In: Conversations on Finnish Art Education. Helsinky : Aalto University, pp. 318-329.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2013), Transmedia Poetics: A Poetic Case Study of liminal. In: räume für notizen: Künstlerische und wissenschaftliche Beiträge zur visuellen und digitalen Poesie. Wien: edition ch, pp. 51-61.

Editovanie medzinárodných kolektívnych monografií:

 • V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre: (ed.) B. Suwara, Z. Husarová. Ústav svetovej literatúry a SAP, Bratislava, 2012.
 • ENTER+ Repurposing in Electronic Literature (ed.) M. Mencia, Z. Husárová. Košice: Divé buki, 2014/2015.

Knihy poézie:

 • Zuzana Husárová: Hyper. Leipzig: Hochroth, nemecko-slovenské vydanie, 2021.
 • Zuzana Husárová – Olga Pek: Amoeba. The Literary Pocket Book, Micro Series, UK, 2015.
 • Liza Gennart (neurónová sieť: Z. Husárová – Ľ. Panák): Výsledky vzniku. Drewo a srd, 2020.  Národná cena za poéziu.
 • Zuzana Husárová: lucent. Bratislava: Drewo a srd, 2013.
 • Zuzana Husárová: liminal. Bratislava: Ars Poetica, 2012.

 


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Výber najpodstatnejších z celkového množstva 115 recenzií/citácií/ohlasov:

Recenzie v (medzi)národnej tlači:

 • 2016. Johnston, David Jhave. Aesthetic Animism. Cambridge: The MIT Press, pp. 80, 98-99.
 • 2018. Pisarski, Mariusz. Two Ends and One Beginning. Notes on the Future of Writing in the Post-Medial Context. In On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Brill. pp. 17-32.
 • 2015. Zajíc, Pavel. Každé médium je to pravé. In Weles 63, p. 47.
 • 2015. Kostincová, Jana. Slovo – sound – pohyb – transmedia: Poezie Zuzany Husárové. In Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. (ed.) Pospíšil – Zelenková. Brno, pp. 87-93.
 • 2013. Peková, Olga. Intermedia & The Posthuman: On Zuzana Husárová. In VLAK, pp. 388-391.
 • 2021. Pisarski, Mariusz. Breakfast with Confucius, Dinner with Lem. Linguistic Avatars of GPT-3- In Journal of AI Humanities. Vol. 7, pp. 59-82.
 • 2020. Škrob, Ján. AI JAKO BÁSNÍK. Kybernetická samota a melancholie. In Jádu.
 • 2021. Vallaster, Gunter. IT-Poesie – wenn Computer dichten. In Poesiegalerie.
 • 2013. Flores, Leonardo. BA-Tale by Zuzana Husárová and Ľubomír Panák. February 1.
 • 2014. Hitchins, Steven. WALES ARTS REVIEW HIGHLIGHTS OF 2014.
 • 2014. Straka, Josef. Ticha neexistují v podobě šumu. In TVAR, č. 6, p. 23.
 • 2017. Berens, Kathi Inman. Surface Reading The UpsideDown Chandelier: Interface “Mastery” and Feminism; In womentechlit. pp. 303-318.
 • 2018. Crespo, Bibiana. Consideraciones sobre transmedialidad, interdiscursidad e interactividad comunicacional en el Libro-arte digital (Hiperlibro-arte). In Arte, individuo y sociedad, Vol. 30, No. 1, pp. 95-110.
 • 2019. Naji, Jeneen. The Art of Machine Use Subversion in Digital Poetry. In Hyperrhiz: New Media Cultures. No. 20, doi:10.20415/hyp/020.net02
 • 2016. Yoo, Jinil – Szúts, Zoltán. Reading from and writing on screens: A theory of two literatures. In World Literature Studies. Vol. 8, No. 3, pp. 40 – 56.
 • 2019. Strehovec, Janez. Beseda-podoba-telo: Razširjeno besedilo in nove modalnosti branja in izkušanja teksta. In Art Slavisticna Revija. Vol. 67, No. 1, pp. 1-15
 • 2022. Hostová, Ivana. Yes, and It Sometimes Is Like That, You Embrace Your Existence. In Asymptote Journal,
 • 2018. Popovičová, Alexandra. Dizertačná práca. Poetika digitálneho literárneho textu. UPŠ v Košiciach, Filozofická fakulta.
 • 2020 Schmarcová, Ľubica. Several points on reception of poetry of artificial neural networks. In: Slovenská literatúra, roč. 67, č. 6, 2020, s. 650-655 - ESCI ; SCOPUS
 • 2015 Šafranová, Lenka. Vizuálna poézia, ktorá má čo povedať. In: Glosolália, roč. 4, č. 1, 2015, s. 149-152.
 • 2022. Šrank, Jaroslav–Hostová, Ivana–Novotný, Róbert. Syntetická poézia v kontexte slovenského nekonvenčného písania a postliterárnej situácie. In Slovenská literatúra. Vol. 69, 2022, No. 5, pp. 474-498.

Ohlasy na umeleckú prácu:

 • 2021  Národná cela za poézia Zlatá vlna
 • 2016  Enter:in Wodies v medzinárodnej kolekcii Electronic Literature Collection Vol. 3
 • 2021  Liza Gennart v medzinárodnej kolekcii Electronic Literature Collection Vol. 4
 • 'Electronic Literature: A Matter of Bits' -- A Must-See Exhibition of Digital Writing. Illya Szilak, In HuffPost. 7.3.2016. www.huffpost.com/entry/electronic-literature-a-m_b_9398850 
 • Künstliche Intelligenz und Poesie: Eine Veranstaltung im Literaturhaus Hamburg. Schröder, Axel. In Deutschlandradio, 10.11.2022.
 • Literary Electronica: An Interview with Zuzana Husarova. Stephan Delbos. In Body. 4.11.2013. www.bodyliterature.com/2013/11/04/literary-electronica-an-interview-with-zuzana-husarova/
 • Yllätyksellisiä säkeitä olemassaolosta ja naiseudesta. Haastattelu: Venla Saalo ja Mark Mallon. In Särö. Näkymiä slovakiasta. No. 51, 2023,  pp. 76-79.
 • Yllätyksellisiä säkeitä olemassaolosta ja naiseudesta. Haastattelu: Venla Saalo ja Mark Mallon. In Särö. Näkymiä slovakiasta. No. 51, 2023,  pp. 76-79.
 • Posthumane Kreativität: Poesie und Künstliche Intelligenz (Teil 1). Claudia Benthien. 9.11.2022. https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/64274
 • Entrevista a Zuzana Husarova. Felipe Cussen y Martin Bakero. Diálogos. 2016. https://laboratoriodeescrituras.udp.cl/entrevista-a-zuzana-husarova-1/
 • Prepojenie na život, na neustály pohyb, na akciu a reakciu. Karel Piorecký rozhovor se Zuzanou Husárovou. In Tvar 2014, č. 6. http://old.itvar.cz/cz/2014/06-2014-husarova-834.html
 • Vogue, 2021, č. 8, obálka časopisu z básne Lizy Gennart a text vnútri na tému new beginnings.
 • Podcast Knižná revue: Akú literatúru píše umelá inteligencia?. Dado Nagy. 21.4.2023. www.litcentrum.sk/clanok/podcast-knizna-revue-aku-literaturu-pise-umela-inteligencia
 • Diskusia Café Európa: Jazyk umelej inteligencie. 27.10.2023. https://slovakia.representation.ec.europa.eu/news/diskusia-cafe-europa-jazyk-umelej-inteligencie-2023-10-27_sk?prefLang=sv
 • Aj pri poézii neurónových sietí môžeme plakať, verí Zuzana Husárová, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou v umení. Patrik Garaj. DenníkN. 26.12.2023: https://dennikn.sk/3740936/aj-pri-poezii-neuronovych-sieti-mozeme-plakat-veri-zuzana-husarova-ktora-sa-zaobera-umelou-inteligenciou-v-umeni/

 


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 • Nevyžaduje sa

11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

-


12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

-


  13. Názov habilitačnej prednášky:

  • Postdigitálna poetika v afiliačnej sfére kultúry neurónových sietí

  14. Téma habilitačnej práce:

  • Digitálne umenie a kultúra neurónových sietí

  15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

  -


  16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

  -


  17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

  Predsedníčka:

  -

  Členovia:

  -


  18. Oponentské posudky:


  19. Návrh habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:


  20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

   


  21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

   


  22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

  Interní členovia

  -

  Externí členovia

  -


  23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:


  24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

  -


  25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

  -


  26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

  -


  27. Kontaktná adresa: