Matej Novotný

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Matej Novotný


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. Phd.


3. Rok narodenia:

1980


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

 • 2004 – 2008: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Stupeň vzdelania: PhD, odbor: Aplikovaná informatika
 • 1998 – 2004: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Stupeň vzdelania: Mgr., odbor: Matematika / Počítačová grafika
 • 1994 – 1998: Gymnázium Veľká Okružná, Žilina; Špecializácia: Matematika

 


5. Priebeh zamestnaní:

 • Od 2019: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Odborný asistent v študijnom programe Digitálne umenia.
 • Od 2008: VIS GRAVIS, s.r.o.;Výskumník a vývojár v oblasti vizuálnych výpočtov a interaktívnych grafických aplikácií.
 • 2012 – 2015: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu; Odborný asistent v študijnom programe Manažérska informatika.
 • 2007 – 2014: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Odborný asistent v študijnom programe Aplikovaná informatika, zameranie Počítačová grafika.
 • 2008 – 2008: Sarajevo School of Science and Technology; Hosťujúci pedagóg v študijnom programe Computer Graphics fo Media Industry
 • 2006 – 2007: VRVis Research Center, Vienna; Výskumník a vývojár v oblasti vizualizácie veľkých dát.

 


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave:

 • Od 2023: Prípravný kurz Digitálne umenia
 • Od 2019: Ateliér sprievodca galaxiou; Kreatívne programovanie 1 – 4; Tvorba hier a virtuálnych prostredí.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta:

 • 2020 – 2023: Tvorba herného prostredia 1 – 6.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu:

 • 2012 – 2015: Počítačová grafika; Obchodná grafika / Vizuálna komunikácia

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky:

 • 2009 – 2014: Webovská grafika; Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá;
 • 2005 – 2014: Vizualizácia informácií
 • 2004 – 2005: Programovanie 1 – 2

Sarajevo School of Science and Technology, Sarajevo, Bosnia a Hercegovina:

 • 2008 : Graphic Design

 


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

 • Voľné výtvarné umenie

8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Výber:

1.Outlier-Preserving Focus+Context Visualization in Parallel Coordinates
Matej Novotný and Helwig Hauser
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2006

2. Three-level Visualization of Internet Discussion with Extruded Word Clouds
Pavol Fabo and Matej Novotný
Information Visualization 2012

3.Applications of multi-touch augmented reality system in education and presentation of virtual heritage
Novotný Matej, Lacko Ján, Samuelčík Martin
2013 Procedia Computer Science

4.Similarity brushing for exploring multidimensional relations
Matej Novotný and Helwig Hauser
14th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2006, WSCG'2006

5.MARS: Multi-Touch Augmented Reality System and Methods of Interaction with It
Matej Novotný, Ján Lacko, Martin Samuelčík
Information Technology Applications, 2012(2), ISSN 1338-6468


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Čiselný súčet citácií, podľa publikácií:

1.Visually effective information visualization of large data, 76 citácií:
https://scholar.google.com/scholar?cites=375259707390536136

2.Similarity brushing for exploring multidimensional relations, 8 citácií:
https://scholar.google.com/scholar?cites=17429067272113792681

3.Outlier-preserving Focus+context visualization in parallel coordinates, 298 citácií:
https://scholar.google.com/scholar?cites=11197987774297304345

4.Interactive information visualization using graphics hardware, 6 citácií:
https://scholar.google.com/scholar?cites=12960642520951089598

5.Three-level visualization of internet discussion with extruded word clouds, 4 citácie:
https://scholar.google.com/scholar?cites=6948644677253311220

6.Objective determination of skin phototypes in healthy children by diffuse reflectance spectroscopy, 2 citácie:
https://scholar.google.com/scholar?cites=15170728405106723114

7.An objective assessment of melanin in vitiligo skin treated with Balneo PUVA therapy, 11 citácií:
https://scholar.google.com/scholar?cites=15522030914177991121

8.Applications of multi-touch augmented reality system in education and presentation of virtual heritage, 59 citácií:
https://scholar.google.com/scholar?cites=14480970486906542591

9.MARS: Multi-touch augmented reality system and methods of interaction with it, 4 citácie:
https://scholar.google.com/scholar?cites=1798048211726451888

 


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 • Nevyžaduje sa

11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

 • 14. 6. 2024

12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

 • Výtvarné umenie

13. Názov habilitačnej prednášky:

 • Okno dovnútra – vizuálne výpočty a interakcia ako nástroje poľudštenia dát

14. Téma habilitačnej práce:

 • Obrovská časť ľudského poznania je reprezentovaná formou dát, dnes najčastejšie už digitálnych. Poznatky sa však paradoxne stávajú viac a viac nedostupnými, čím viac rastie objem a technologická komplexnosť týchto dát.
 • Technikami vizualizácie informácií vieme otvoriť okno, cez ktoré nazeráme dovnútra dátového sveta a znovu nadobúdame neštruktúrované ľudské poznanie, ktoré by inak ostalo uväznené v lineárnej reči binárneho kódu. Algoritmami a obrazovým jazykom tvoríme komunikačný kanál medzi človekom a strojom. Dokážeme tak odkrývať nové súvislosti, spoznávať starú krásu, rozprávať príbehy.

15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

-


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

-


17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predsedníčka:

-

Členovia:

-


18. Oponentské posudky:


19. Návrh habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Interní členovia

-

Externí členovia

-


23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

-


25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

-


26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

-


27. Kontaktná adresa: