Markéta Nováková

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Markéta Nováková


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art.  ArtD.


3. Rok narodenia:

1978


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

 • 2005 – 2014 doktorandské studium, Ateliér keramiky (doc. ak. soch. Ivica Vidrová), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě, SK
 • 2003 – 2005 magisterské studium, Ateliér keramiky (doc. ak. soch. Ivica Vidrová), VŠVU v Bratislavě, SK
 • 1998 – 2003 bakalářské studium, Ateliér keramiky a porcelánu (doc. ak. soch. Pavel Jarkovský), Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem, CZ

Ďalšie vzdelávanie:

 • 1997 – 1998 Soukromá mistrovská škola uměleckého designu (SMŠUD), nástavbové studium, Ateliér sochařství, Praha, CZ
 • 1993 – 1997 SMŠUD, Ateliér keramiky, Praha, CZ

5. Priebeh zamestnaní:

 • 2009 – 2014 asistent Ateliéru keramiky (doc. Mgr.A. Daniel Piršč), VŠVU v Bratislavě
 • 2014 – doposud odb. as. Ateliéru keramiky (doc. Mgr.A. Daniel Piršč), VŠVU v Bratislavě

6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

 • VŠVU, Katedra úžitkových umení, Ateliér keramiky, 2009/10 – doposud
 • Ateliér keramiky – podíl na výuce 2009/10 – doposud
 • Prípravný kurz keramiky 2012/13
 • Rotačný program I. a II. 2013/14 – doposud
 • Modelárske techniky I. a II. 2013/14 – doposud
 • Techniky keramiky I. a II. 2016/17 – doposud
 • Doplnkový ateliér 2016/17 – doposud
 • Modelárske techniky – sádra I. a II. 2016/17 – doposud
 • Súčasné tendencie keramiky I. a II.

7. Odborné alebo umelecké zameranie:

Keramika a porcelán – design, art design, umění


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

 • 1. NOVÁKOVÁ, Markéta. Ako sa dekoruje úžitkový porcelán. RUD. 2016, č. 4, s. 32-34. ISSN 1335-5457.
 • 2. NOVÁKOVÁ, Markéta. Ateliér keramiky. Designum. 2012, č. 4, s. 16-21.
 • 3. NOVÁKOVÁ, Markéta. Keramická hmota ma pamäť. RUD. 2008, č. 1, s. 12-13. ISSN 1335-5457.

9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

 • HÁLOVÁ, Dita. Akce, výstavy: Prague Gallery Laufen 2018. Sklář a keramik. 2019, č 1-2, s. 30.
 • ORAVCOVÁ, Jana. Nie je dôležité, kde tvorím. Rozhovor s Markétou Novákovou. Designum. 2018, č. 3, s. 12-21. ISSN 1335-034X.
 • SWAN, Marina. Váza… A+D Architecture – Design – Art. 2014-2015, č. 18, s. 52. ISSN 1338-2861.
 • NEPŠINSKÁ, Mária. Holka z porcelánu. RUD. 2013, č. 4, s. 34-37. ISSN 1335-5457.
 • VELIČOVÁ, Helena. Polrok Markéty a Miry. RUD. 2014, č. 4, s. 35-37. ISSN 1335-5457.
 • PEKÁROVÁ, Adriena. Váza – dizajn, objekt, experiment. Designum. 2014, č. 3, s. 18-24. ISSN 1335-034X.
 • NEPŠINSKÁ, Mária. Výstavy: Young, White and Fresh. RUD. 2010, č. 1, s. 46-48. ISSN 1335-5457.
 • NEPŠINSKÁ, Mária. Nové značky. Studio nobus. RUD. 2009, č. 2, s. 26-27. ISSN 1335-5457.

10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa


11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

10. 2. 2022


12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

Umenie (špecializácia Výtvarné umenie)


13. Názov habilitačnej prednášky:

Stopy porcelánu na Slovensku


14. Téma habilitačnej práce:

Stopy porcelánu, Pamäť porcelánu


15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Oponenti:

 • Prof. Jan Fišer, akad. soch. vysokoškolský pedagóg UJEP Ústí nad Labem,  Fakulta umenia a dizajnu, vedúci ateliéru Design interiéru
 • Doc. Pavel Jarkovský, akad.soch. – dlhoročný pedagóg a zakladateľ odd. Design keramiky na Fakulte umění a designu Univerzity Pavla Evangelisty Purkyně v Ústi n/Labem, momentálne pôsobí ako pedagóg na ČVUT v Prahe.
 • Mgr. Naďa Kančevová, PhD. – teoretička a historička umenia, úžitkových disciplín a dizajnu, pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave.

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

 • Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.  – garant študijného programu Úžitkové umenie, profesor v študijnom odbore Umenie, člen Katedry úžitkového umenia na VŠVU.

Členovia:

 • Doc. MgA Gabriel Vach –vedúci ateliéru keramiky na Fakulte dizajnu a umenia L. Sutnara na Západočeskej univerzite v Plznií
 • Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D – historik a kurátor, dlhé roky pôsobil v Umelecko-priemyslovom múzeu v Prahe, teraz v Muzeu  města Prahy – venoval sa ťažiskovo sklu, ale aj keramike a ďalším úžitkovým disciplínam.

18. Oponentské posudky:

Na stiahnutie


19. Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnj komisie – M. NovákováPDF, 2.44 MB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

Uznesenie č. 5 zo zasadnutia UR VŠVU 20.4.2022: členovia UR VŠVU tajným hlasovaním (15 za, 1 proti, 1 zdržaný)  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docentka“ habilitantke Mgr. art. Markéte Novákovej, ArtD. v odbore habilitačného konania Umenie so špecializáciou Výtvarné umenie.


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Interní členovia

 • Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
 • Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
 • Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
 • Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
 • Doc. Pavol Choma, akad. mal.
 • Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
 • Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
 • Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
 • Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
 • Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
 • Prpf. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
 • Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
 • Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
 • Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia

 • Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. – Vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave
 • Prof. M.A. Jan Němeček – VŠUP Praha, Ateliér Produktového dizajnu, člen dizajnérskej skupiny Olgoj Chorchoj
 • Prof. DLA Ilona Németh    
 • doc. MgA Adam Pokorný, PhD. – AVU Praha, Ateliér  reštaurovania výtvarných diel maliarskych  a polychrómovaných plastík
 • Prof. Rudolf Sikora – Bývalý profesor VŠVU, medzinárodne etablovaný autor konceptuálneho umenia
 • Doc. MgA. Tomáš Vaněk – Rektor AVU Praha, Ateliér intermediálnej tvorby III.

23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej radyPDF, 475 KB


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

 


25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie úspešne ukončené dňa 20. 4. 2022


26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 


27. Kontaktná adresa:

novakova@vsvu.sk