Ján Triaška

Informácie o habilitačnom konaní

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Ján Triaška

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1977

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

:2007, Vysoká škola výtvarných umení, absolvoval doktorandské štúdium – ArtD.

Katedra maľby, ateliér profesora Jána Bergera, Bratislava.

: 2003, Vysoká škola výtvarných umení, absolvoval magisterské štúdium – Mgr.art.

Katedra maľby. Ateliér profesora Jána Bergera, Bratislava.

:1996-1999, Akadémia umenia v Novom Sade, Katedra maľby, Ateliér profesora Jovana Rakidžića. SRB.

5.

Priebeh zamestnaní:

16.9.2005 – 30.9.2014, odborný asistent, Katedre výtvarnej výchovy PdfUK v Bratislave

1.10.2007 do 31.8.2008, odborný asistent, Katedra maľby, Fakulta výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici

1.10.2014 do teraz, odborný asistent, Katedra maľby, Fakulta výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Katedra výtvarnej výchovy PdfUK v Bratislave:

Kresba

Počítačová grafika

Základy grafického dizajnu

Nové médiá

Katedra maľby, Fakulta výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici:

Technológia maľby

Maliarske techniky

Základy maľby

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Maľba a iné médiá

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

EDITOROVANIE A VÝBER PRÁC DO AUTORSKÝCH KATALÓGOV:

PUTIŠOVÁ, Mira, „Ján Triaška-Medzistav“, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina, 2008, ISBN 978-80-88730-66-8

PUTIŠOVÁ, Mira, GREGOROVÁ, Lucia, „From Jan With Love“, Ján Triaška, Bratislava, 2013, ISBN 978-80-971461-4-6

9.

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

Ohlasy na umeleckú prácu:

Recenzie v odborných časopisoch alebo odborných publikáciách

Domáce:

GREGOR, Richard, “Jan Triaška: Medzistav”, Flashart SK/CZ, Volume 3, (2007/08),

č.s. 70.

DUCHOVÁ, Zuzana, “Domček, domček, kto v tebe býva?”, Jazdec. Volume 1, (January, February, March 2013): č.s. 12.

KOUTNA, Karmen, “Vianočný darček 2008”, Jazdec. Volume 1, (2010): č.s. 7.

KUKUROVÁ, Lenka, “Triaškov negativ...izmus”, DART Independent Newspaper on Contemporary Art, Volume 7, (2005), č.s. 10.

Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch, zborníkoch alebo odborných publikáciách

Domáce:

BUNGEROVÁ, Vladimira, “Bienale maľby, Mestská galéria Rimavská Sobota”, Flashart SK/CZ, Volume 5, (January-May 2010), č.s. 69.

GARLATYOVÁ, Gabriela, “Vzor-geometria-šifra-sieť, str.79, Maľba v kontextoch kontexty v maľbe”, Zbornik z česko-slovenskeho sympozia venovaneho problemom súčasnej maľby, Bratislava: Slovart 2012, č.s. 79.

GREGOROVÁ, Lucia, “K legitimite vykonu sučasneho/ej maliara/ky. Pojem konceptualneho maliarstva. Maľba v postmedialnom veku”. Zborník z medzinárodného sympózia. Bratislava: Slovart, 2012, p. 93.

Recenzie alebo rozhovory v dennej tlači

Domáce:

KOVÁČIK, Juraj: Triaška v Dome umenia, In: týždeň, 15.4.2013, 16/2013

http://www.tyzden.sk/casopis/2013/16/triaska-vdome-umenia.html

KOUTNA, Karmen: Bez ilúzií o krajších zajtrajškoch, In: SME, 4.3.2013

http://kultura.sme.sk/c/6722409/bez-iluzii-o-krajsichzajtrajskoch.html

GREŽOVÁ, Barbora: Čo umelci nemajú radi, In: SME, 5.1.2011

http://kultura.sme.sk/c/5707680/co-umelci-nemajuradi.html

POLÁČKOVÁ, Ľudmila: Umelec ktorý sa nedá definovať, In: SME, 15.3.2008

http://www.sme.sk/c/3778969/umelec-ktory-sa-nedadefinovat.html

GRUSKA, Damas: Smogville Jána Triašku, In: Pravda, 10.4.2013

http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/277045-smogville-jana-triasku/

OPOLDUSOVÁ, Jana: Vtipné aj kruté sú Triaškove vysnívané domy, In: Pravda, 31.1.2014

http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/306904-vtipne-aj-krute-su-triaskove-vysnivane-domy/

SIKOROVÁ-PUTIŠOVÁ, Mira: Zo sna o dokonalom bývaní zostala len neosobná mašinéria, In: SME, 20.3.2014

http://kultura.sme.sk/c/7143193/zo-sna-o-dokonalom-byvani-zostala-len-neosobna-masineria.html

RIŠKOVÁ, Mária: Čo ste robili minulé a predminulé Vianoce? In: SME, 25.1.2010

http://kultura.sme.sk/c/5207552/co-ste-robili-minule-a-predminule-vianoce.html

Ohlasy v elektronických médiách, web adresách kultúrnych a galerijných ustanovizní

http://kultura.sme.sk/c/6470537/cesta-k-buducnostivedie-cez-panelakove-dvere.html

http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/344984-sloboda-slova-sloboda-obrazu/

http://kultura.pravda.sk/na-citanie/clanok/64554-umelecky-par-ma-plne-ruky-prace-a-oci-aj-usi-v-strehu/

http://www.ta3.com/clanok/1059306/jan-triaska-vytvoril-zbierku-obrazov-namalovanych-kavou.html

http://www.artdispecing.sk/?IDe=125151

https://dennikn.sk/49067/dielo-dna-young-family/

http://video.tyzden.sk/juraj-kovacik/2013/04/10/smog-jana-triasku/

http://tv.sme.sk/v/23621/su-umelci-len-obycajniprizivnici.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201548114532232&set=pcb.10201548121372403&type=1&theater

http://tv.sme.sk/v/27378/umenie-spolocnost-nezmeni-no-moze-vyvolat-kriticku-diskusiu.html

http://artycok.tv/lang/cs-cz/artist/triaska-jan

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4407?date=23.04.2013

http://www.artalk.cz/2015/03/26/69664/

http://hentak.sk/triaska-v-dome-umenia/

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 

11.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

27. 6. 2016

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Medzistav Remix/ Transformers v autorskom výskume

14.

Téma habilitačnej práce:

Súčasný stav problematiky, navonok tematická nesúrodosť v tvorbe, angažované umenie, používanie / využívanie maliarskych techník v kontexte súčasnej maľby, tvorivý výskum.

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD. – garant príbuzného študijného odboru, profesorka a vedúca Katedry teórie a dejín umenia na VŠVU v Bratislave.

PhDr. Alena Vrbanová, PhD. – teoretička a kritička výtvarného umenia, pedagóg v príbuznom odbore, Fakulta výtvarného umenia, Akadémia umení, Banská Bystrica.

Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. – teoretička a kritička výtvarného umenia, vedúca kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia, Slovenská národná galéria, Bratislava.

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
prof. akad. mal. Daniel Fischer – garant študijného programu, profesor pôsobiaci v študijnom odbore Výtvarné umenie, vedúci Ateliéru +-XXI na Katedre maliarstva, VŠVU v Bratislave

Členovia:
doc. akad. mal. Štefan Balázs, ArtD. – docent pôsobiaci v študijnom odbore Výtvarné umenie, vedúci Ateliéru kritickej analýzy obrazu na Katedre maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici

doc. akad. mal. Adam Széntpétery – docent pôsobiaci v danom odbore, vedúci Ateliéru súčasného obrazu na Katedre výtvarných umení a intermédií, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – J. TiaškaPDF, 1.72 MB

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Na stiahnutie

Zloženie umeleckej rady – habilitácia J. TriaškaPDF, 33 KB

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej rady – habilitácia J. TriaškaPDF, 1.29 MB

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 5 zo zápisu zo zasadnutia UR VŠVU č. 1/2017
Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (15 za, 1 zdržaný, nik proti) schválila návrh habilitačnej komisie a súhlasila s udelením titulu „docent“ Mgr. art. Jánovi Triaškovi, ArtD. v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie riadne a úspešne ukončené 15. 3. 2017

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

Jan.triaska@gmail.com