Ján Šicko

Informácie o habilitačnom konaní

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Ján Šicko

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

  Mgr. art. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1977

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1996 — 2000

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

(bakalárske štúdium)

2001 — 2003

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

(magisterské štúdium)

2003 — 2010

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

(doktorandské štúdium)

5.

Priebeh zamestnaní:

2002

Reklamná agentúra Sorea & Gray, art director

(Spolupráca v rámci SZČO)

2005 — 2011

Vysoká škola výtvarných umení, asistent

2008 — 2012

Pixelfederation, art director

(Spolupráca v rámci SZČO)

2011 — súčasnosť

Vysoká škola výtvarných umení, odborný asistent

2009 — súčasnosť

DevKid Studio

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Multimédiá

Katedra grafického dizajnu

2003 — 2006 Vedenie odborného predmetu

Webdizajn

Katedra grafického dizajnu

2003 — 2006 Vedenie odborného predmetu

Laboratórium Multimédií MediaLab*

2007 — 2019 Vedenie špecializovaného laboratória na Katedre vizuálnej komunikácie, VŠVU

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Grafický dizajn, vizuálna komunikácia, interaktívny dizajn,

digitálne technológie, multimédiá, performance, vizuálne umenie

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

StarType 2009

Vytvorenie odbornej príručky na tvorbu písma.

počet strán: 104

Zoznam pôvodných Vystavených umeleckých prác (výber)

Hit Bonačić, interaktívny objekt

Iva Mojžišová: ŠUR, Škola moderného videnia, knižný dizajn Andrea Puková: Zaľúbení do Paríža, knižný dizajn

CaM, Satelit, Bratislava, interaktívny objekt Contrary Motion, Audiovizuálna performance

Glass Burlas, Audiovizuálna performance

Ornamenty, projekcie pre hudobné predstavenie

VRK, dizajn hračky Rays, scéna a projekcie

Jamky, Interaktívny hudobný nástroj

Light Cluster, Interaktívna audiovizuálna inštalácia

Light Curtain, Audiovizuálna performance

Plain I., Audiovizuálna performance

Plain II., Audiovizuálna performance

Plain III., Audiovizuálna performance

Searchnig for Beauty, technologická realizácia výstavy

Lookbook, interaktívna postdigitálna kniha

Solenoids, site specific inštalácia

Plain IV., Audiovizuálna performance

Genezis, Koncept a realizácia projekcií pre hudobno tanečný program

Projekcie pre odovzdávanie cien za umenie Nadácie Tatrabanky

Projekcie pre hudobný projekt Bolo nás jedenásť

Horizont, Audiovizuálna performance 2019 AEN, Interaktívna LED stena Biele Vrany, Interaktívne projekcie

EL Lissitzky ER Sikora, Dizajn publikácie

Hrad kniežaťa Modrofúza, Projekcie pre operu

9.

Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Národná cena za dizajn. In Designum. ISSN 1335-034X, 2004, roč. 10, č. 1, s. 12-13.

BALUŠÍKOVÁ, J., ZÁRUBA, A.: We Want You To Love Type. The Hague : Typotheque, 2005. 31 p. ISBN 90-809483-1-4.

KERATOVÁ, M. Disorientation. In Designum. ISSN 1335-034X, 2005, roč. 10, č. 4, s. 6.

HUSTÁ, Ľ. Typohyb. In Designum. ISSN 1335-034X, 2005, roč. 10, č. 3, s. 4-5.

BÁLIK P., BENČÍK M., ŠICKO J.: Comment. In Designum. ISSN 1335-034X, 2006, roč. 12, č. 2, s. 72.

MATIS B. 1977. In 3/4 Revue, ISSN 1335-5309, 2007, roč. 9, č. 21-22, s. 46-49.

GATIALOVÁ K. Cena Oskara Čepana 2008, In Flash Art, ISSN 1336-9644, 2008. roč. 2, č. 9, s. 40-41

KOLESÁR, Z. New Slovak Graphic Design. In Cumulus Working Papers Bratislava. [PDF]. Helsinki : University of Art and Design Helsinki, 2008. 25 p. ISBN 978-951-558-260-7.

2009 Slovensky divadelny plagat po roku 1989

RIŠKOVÁ, M. Šiesty zmysel divadla. Slovenská scénografia a divadelný plagát po roku 1989. Bratislava : Divadelný ústav Bratislava, 2009. s. 8, 52, 56, 60, 62, 64, 102, 104, 117. ISBN 978-80-89369-07-2.

KOLESÁR Z. From the hermetic toward the Socially Engaged. 2+3D, 2009, ISSN 1642-7602, č. 30, s. 123

RIŠKOVÁ M. Proces. TOP5 (Slovenská literárna v výtvarná scéna 2011 v odbornej reflexii). Košice : OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2013. s.166-173, ISBN 978-80-971271-3-8

RUSNÁKOVÁ K. Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storočia: Perspektívy a frustrácie. ISSN 1335-9770, 2012, roč. 19, č.4, s. 20-21

BLAŠČÁK F. Evolúcia užívateľského rozhrania smeruje k sebaobetovaniu, In Flash Art, ISSN: 1336-9644, 2012, roč. 6, č. 6, s. 42-43

RIŠKOVÁ M. Hit Bonacić. In Enter, ISSN 1338-1946, 2013, roč. 4, č. 16, s. 74-77

VELIČOVÁ H. Ján Šicko Memory. In Designum. ISSN 1335-034X, 2015, roč. 21, č. 4, s. 24-27.

ULAHELOVÁ A. Ján Šicko — hraničiar súčasnej scény. In Designum. ISSN 1335-034X, 2016, roč. 22, č. 3, s. 26-33.

BALOGH A. Jána Šicka Shakespearovské otázky netrápia. In SME, 30. 10. 2003, roč. 11, č. 251, s. 26

GAVULOVÁ L. Cena Oskara Čepana už o týždeň. In SME (Príloha SME Bratislava), 20. 06. 2008, roč. 9 č. 119, s. 6

Bývanie a nábytok: Splnené sny. Najlepší dizajnéri, výrobcovia a tvorcovia vašich domovov. ISSN 1337-6241, 2008, č. 10, s. 44

GAVULOVÁ L. 3bot In Inspire, ISSN 1336-8249, 2010, č. 55, s. 58-59.

BALOGH D. Ján Šicko aka DevKid: App Store zopakoval osemdesiate roky. [online] 8. 10. 2011, Dostupné: https://www.macblog.sk/2011/developeri-jan-sicko-aka-devkid-app-store-zopakoval-osemdesiate-roky/

REHÁK O. Hravá zábava aj nenápadné umenie. In SME (Kultúra), 21. 03. 2012, s. 14

KUŠNIERIK J. Odkrývanie písma. In .týždeň, ISSN 1336-5932, 2014, roč. 11, č. 3, s. 52-53

REHÁK O. SĽUK má v novom predstavení skvelý zvuk aj obraz. In SME (Kultúra), 14. 06. 2014, roč. 22, č. 134, s. 16

NÉMETH J. Mesto do ktorého sa dá zaľúbiť. In SME (Kultúra), 08. 09. 2014, roč. 22, č. 206, s. 15

AKÁCSOVÁ E. Anketa: Akú hru dáte deťom spokojne do rúk?. In .týždeň, ISSN 1336-5932, 2015, roč. 12, č. 26

PILÁTKOVÁ V. Interaktívna kniha. In Inspire, ISSN 1336-8249, 2016, č. 77, s. 22-23.

ANDREJČÁKOVÁ E. Európe vysvetľujeme umením, že život je ako hrnček var. In SME (Kultúra), 25.06.2016, s. 12

GAHEROVÁ V. Ján Šicko: Snažím sa nájsť dokonalé multimédium. In Pravda, 08. 08. 2017, roč. 27, č. 182, s. 32-33

MOČKOVÁ J. Dizajnér Šicko: Bežal som 100 kilometrov a telo vládalo ďalej. In Denník N (Víkendová príloha), 28.06.2019, roč. 5, č. 124

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nepožaduje sa

11.

Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

3. 12.2019

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

dizajn

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Hranice možného

14.

Téma habilitačnej práce:

Hraničiari digitálnych technológií.

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Prof. MgA Petr Babák – grafický dizajnér, pedagóg a publicista, vedúci Ateliéru grafického designu a nových médií, Umělecko-průmyslová škola v Prahe.

Doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. – docentka na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v oblasti elektronických médií, softwarových štúdií a nových médií. Prodekanka pre edičnú činnosť a styk s verejnosťou Filozofickej fakulty MU v Brne.

Mgr. Dušan Barok, MDes – teoretik médií, dizajnér a umelec, výskumný pracovník na Oddelení mediálnych štúdií na Fakulte humanitných vied na Univerzite v Amsterdame. Externý pedagóg na Piet Zwart Institute v Rotterdame.

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.  – garant študijného programu Dizajn v doktorandskom stupni štúdia, profesor v študijnom odbore Dizajn, člen Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU.

Členovia:

Prof. Milota Havránková – fotografka multimediálnych presahov a experimentálnej povahy diela. Bývalá dlhodobá pedagogička na Katedre fotografie na VŠVU v Bratislave.

Mgr. Mária Rišková – historička a teoretička dizajnu a nových médií, riaditeľka Slovenského centra dizajnu v Bratislave.

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – J. ŠickoPDF, 1.25 MB

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

22.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Na stiahnutie

Zloženie umeleckej rady – habilitácia J. ŠickoPDF, 57 KB

23.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej rady – habilitačné konanie J. ŠickaPDF, 57 KB

24.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 5 zo zasadnutia Umeleckej rady VŠVU dňa 4. 3. 2020

členovia UR VŠVU tajným hlasovaním  16  za,  nik proti, nik zdržaný  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ habilitantovi  Mgr. art. Jánovi Šickovi, ArtD. v odbore habilitačného konania Dizajn.

25.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie úspešne ukončené dňa dňa 4. 3. 2020

26.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

27.

Kontaktná adresa:

sicko@vsvu.sk