VEGA

Ukončené projekty – Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ

2018

Reflexia výtvarného umenia v diele Jána Kollára a jej prínos pre slovenskú umenovedu

  • Projekt č. 1/0271/18
  • MŠVVaŠ SR, VEGA, Komisia pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
  • Zodpovedný riešiteľ: Juraj Žáry, PhDr. CSc. /Katedra teórie a dejín umenia/
  • Obdobie riešenia 2018 – 2020