APVV

Ukončené projekty – Agentúra na podporu výskumu a vývoja

2015

Fyzikálne nedeštruktívne metódy pre komplexné testovanie a analýzu artefaktov kultúrneho dedičstva

  • Projekt č. APVV-14-0719
  • Agentúra pre podporu výskumu a vývoja
  • Hlavný žiadateľ: Ústav merania SAV / VŠVU partner projektu
  • Zodpovedný riešiteľ za VŠVU: doc. Mgr. Danica Stojkovičová, Katedra reštaurovania
  • Obdobie riešenia 2015 – 2019