Podpora procesu internacionalizácie VŠVU v Bratislave

Rozvojový projekt finančne podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Počas obdobia riešenia sa zameriava na rozšírenie spolupráce s medzinárodným prostredím v oblasti umeleckého vzdelávania, podporu priameho kontaktu študentov a pedagógov školy so špičkovými výkonmi v oblasti umenia, dizajnu a architektúry, ako aj na intenzívnejšiu výuku anglického jazyka pre študentov, pedagógov a zamestnancov školy so zameraním na výtvarné umenie a jeho prezentáciu.

Vďaka projektu sa podarilo realizovať už dlhšiu dobu plánované rozšírenie vyučovacieho procesu o inštitút hosťujúceho profesora. Ide o významné obohatenie akademického prostredia o štyri medzinárodne uznávané osobnosti v rámci všetkých študijných odborov (výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurovanie). Na základe požiadaviek jednotlivých katedier a ateliérov bolo zrealizovaných 15 krátkodobých vzdelávacích kurzov so zahraničnými lektormi. Výučba bola zameraná na rozvoj zručností v oblasti umeleckej tvorby, práce s technológiami a teóriu umenia. Počas troch rokov riešenia projektu mali študenti a pedagógovia možnosť navštíviť 12 špičkových medzinárodných prehliadok umenia, dizajnu a architektúry a konfrontovať sa tak naživo s medzinárodnou scénou.

Hosťujúci profesori

Krátkodobé vzdelávacie kurzy

Odborné exkurzie

Podpora procesu internacionalizacie - uvodna

Obdobie:

2017 –  2019

Projekt ukončený