Art in progress

Slovenský inštitút v Prahe a Katedra úžitkového umenia VŠVU v Bratislave vás srdečne pozývajú na výstavu.

Miesto: Slovenský inštitút, nám. Republiky 1037/3, Praha 1, 110 00

Kurátorka výstavy: Naďa Kančevová

Vystavujúci autori: 

Pedagógovia katedry: Matúš Cepka, Patrik Illo, Jana Machatová, Palo Macho, Markéta Nováková, Daniel Piršč, Kristýna Španihelová, Karol Weisslechner 

Absolventi a študenti: Jana Nemethová Bálik, Kristína Blišťanová, Lucia Bartková Čiernik, Peter Ďuriš, Eva Hudecová, Barbora Jamrichová, Simona Janišová, Kristína Kollarovicsová, Igor Kováč, Viktor Kováč, Lucia Kováčiková, Michaela Stanová Koprdová, Vladimíra Labudová, Katarína Raškovičová, Zuzana Svatíková, Zuzana Šuleřová, Viktor Tabiš

Z výstavy Art in progress
Z výstavy Art in progress, 2021.
Z výstavy Art in progress
Z výstavy Art in progress, 2021.
Z výstavy Art in progress
Z výstavy Art in progress, 2021.
Z výstavy Art in progress
Z výstavy Art in progress, 2021.
Z výstavy Art in progress
Z výstavy Art in progress, 2021.
Z výstavy Art in progress
Z výstavy Art in progress, 2021.
Z výstavy Art in progress
Z výstavy Art in progress, 2021.
Z výstavy Art in progress
Z výstavy Art in progress, 2021.

Katedra úžitkového umenia (ďalej len Katedra ÚU) na bratislavskej VŠVU je definovaná ako katedra umeleckej tvorby, remesla a dizajnu, zastrešujúca výučbu v troch výtvarných médiách: keramika, sklo a šperk. Už zo samotnej definície katedry je teda zrejmé, že špecializácia ateliérov kladie dôraz na prácu s konkrétnym materiálom, čo sa dá v dnešnej dobe vnímať aj ako určitá výzva voči stále viac dematerializovanému umeniu a virtuálnemu navrhovaniu. Okrem znalosti materiálu a „remesla“ však katedra súčasne študentom dáva priestor zaoberať sa témami, ktoré s predmetom ich štúdia zdanlivo nesúvisia: počnúc konceptuálnymi prístupmi až po použitie nových materiálov a objavovanie nových technológií. Študenti sú nabádaní, skúmať, experimentovať, hľadať prepojenia medzi umeleckou tvorbou a „remeslom“ a zároveň si uvedomovať historický a spoločenský kontext svojej vlastnej práce. 

Hoci v súčasnej postmediálnej dobe sa o „úžitkovom“ a „voľnom“ umení zvykne uvažovať ako o dvoch spojených nádobách, predsa len má Katedra ÚU svoje špecifiká: Jej absolvent totiž okrem širokej škály imaginácie a schopnosti zhmotniť vlastné vízie a idey do konečného objektu/produktu/diela, zároveň musí disponovať znalosťami naprieč rôznymi ďalšími odbormi. Jeho postupy tak neraz spájajú prácu umelca, dizajnéra, technológa a ďalších profesií, spadajúcich mimo tradične chápané kategórie umenia. Na túto aktuálnu potrebu multidisciplinarity do istej miery reaguje aj prezentovaná výstava bratislavskej Katedry ÚU Art in Progress v Slovenskom inštitúte v Prahe. 

Napriek pluralite prístupov a smerovaní pedagógov, absolventov a študentov katedry by sme za zjednocujúci moment ich prác mohli považovať práve zmysel pre experiment a hľadanie inovatívnych riešení, neraz s presahmi do iných disciplín. Ako ukazujú viaceré vystavené práce, experimentovanie s materiálom a technológiami je tu často rozhodujúcim výrazovým prvkom diela/objektu, pričom už samotný výber materiálu a spôsob jeho spracovania niekedy vyúsťuje do konceptu. Výstava tak, o.i., naznačuje, že aj predmety s označením „úžitkové“ v sebe môžu skrývať aktuálne témy, symboly doby alebo spoločenskú kritiku. Tento aspekt potom umožňuje zasadzovať „úžitkové médiá" / dizajn do širších kultúrnych súvislostí a posúvať hranice medzi „úžitkovým“ a „umeleckým“.  

Výstava ako celok je dokumentom a svedectvom o neutíchajúcom tvorivom procese, o inšpirácií históriou a jej oživovaní v nových témach, o konceptuálnom a analytickom uvažovaní, o hľadaní podstaty vecí na pomedzí umenia a dizajnu, ale aj o nadväzovaní dialógu medzi autormi a divákmi. 

* Výstava je realizovaná pri príležitosti jubilejného roku 2021 – Roku slovenského dizajnu.

Naďa Kančevová

Z výstavy Art in progress