Správna rada

Správna rada Vysokej školy výtvarných umení je orgán, ktorý bol ustanovený na základe zákona o vysokých školách. Jej poslaním je uplatňovať a presadzovať verejný záujem VŠVU najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy. Jej postavenie, pôsobnosť a kompetencie sú dané zákonom, štatútom VŠVU a štatútom Správnej rady. Správna rada má sedem členov, z ktorých traja sú volení AS VŠVU, traja nominovaní a menovaní  MŠVVaŠ po  odsúhlasení AS VŠVU a siedmeho člena zvolili členovia Správnej rady VŠVU.

 

Zloženie Správnej rady VŠVU:

  • Ing. Juraj Heger,  predseda - zvolený členmi AS VŠVU
  • Mgr. Silvia Hroncová, podpredsedníčka - vymenovaná ministrom školstva SR

Členovia:

  • Ing. Roman Fečík - zvolený členmi SR VŠVU
  • Mgr. Andrej Hutta, MBA - vymenovaný ministrom školstva SR
  • Ing. arch. Ingrid Konrad – zvolená študentskou časťou AS VŠVU
  • Mgr. Michal Liday - vymenovaný ministrom školstva SR
  • Ing. arch. Juraj Šujan - zvolený členmi AS VŠVU

 

Tajomníčka SR VŠVU:

  • Mgr. Marta Latečková