Správna rada

Správna rada Vysokej školy výtvarných umení je orgán, ktorý bol ustanovený na základe zákona o vysokých školách. Jej poslaním je uplatňovať a presadzovať verejný záujem VŠVU najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy. Jej postavenie, pôsobnosť a kompetencie sú dané zákonom, štatútom VŠVU a štatútom Správnej rady. Správna rada má štrnásť členov, z ktorých iba dvaja sú zástupcami VŠVU.

Predseda:

Ing. arch. Juraj Šujan

Podpredseda:

Ing. Juraj Heger

Členovia:

Ing. Roman Fečík
Ing. Peter Kažimír
Ing. arch. Ingrid Konrad
Mgr. Michal Liday
Ing. Jozef Maculák
Mgr. Branislav Rezník
Mgr. art. Erik Šille
Mgr. Igor Slobodník
Mgr. Pavol Weiss