Správna rada

Správna rada Vysokej školy výtvarných umení je orgán, ktorý bol ustanovený na základe zákona o vysokých školách. Jej poslaním je uplatňovať a presadzovať verejný záujem VŠVU najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy. Jej postavenie, pôsobnosť a kompetencie sú dané zákonom, štatútom VŠVU a štatútom Správnej rady. Správna rada má štrnásť členov, z ktorých iba dvaja sú zástupcami VŠVU.

Predseda:

Ing. arch. Juraj Šujan

Podpredseda:

Ing. Juraj Heger

Členovia:

Ing. Roman Fečík
Mgr. Gabriel Hushegyi
Ing. Peter Kažimír
Ing. arch. Ingrid Konrad
Mgr. Michal Liday
Ing. Jozef Maculák
Bc. Lukáš Mráz
Mgr. Branislav Rezník
Mgr. art. Erik Šille
Mgr. Igor Slobodník
Mgr. Pavol Weiss