Študijné pobyty pre študentov

Študijné pobyty na zahraničných vysokých školách.

Študenti VŠVU sa môžu v priebehu bakalárskeho (ak sú zapísaní minimálne v 3. ročníku), magisterského a doktorandského štúdia zúčastniť na študijnom pobyte na zahraničnej vysokej škole. O výmenný zahraničný pobyt sa môžu uchádzať v programoch Erasmus+ a Ceepus, alebo prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi VŠVU a zahraničnými partnerskými inštitúciami. Na pobyt môžu vycestovať aj ako tzv. „Freemovers“, to znamená, že zahraničnú inštitúciu kontaktujú sami, mimo rámec výmenného programu VŠVU. O finančné zabezpečenie pobytu typu „Freemovers“ sa možno uchádzať aj v rôznych štipendijných a grantových programoch, či v nadáciách a podporných organizáciách.

Podmienkou prihlásenia sa na študijný pobyt v zahraničí cez Erasmus+, Ceepus a bilaterálne dohody je účasť na celoškolskom výberovom konaní, ktoré prebieha vždy po zápisoch, na začiatku zimného semestra, rok pred samotným uskutočnením mobility.

Podrobnosti o jednotlivých programoch a pravidlá organizovania pobytu získate v príslušných sekciách.

Pre všetky typy zahraničnej mobility platí, že musia prebiehať v súlade s predpismi VŠVU a v koordinácii zahraničného oddelenia.

Erasmus+
Ceepus
Bilaterálne dohody
Freemovers

Študijný pobyt na zahraničnej škole

Informácia o termínoch a podmienkach výberového konania na pobyt v rámci programu Erasmus+ a cez bilaterálne dohody je v dostatočnom predstihu zverejnená na webovej stránke školy resp. v AIS, na nástenkách v priestoroch školy, zaslaná elektronickou poštou na každú katedru a na študentské adresy. Správa o výberovom konaní obsahuje zoznam zahraničných partnerských škôl, informácie o študijných odboroch, aktuálnom stupni štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský) a počet miest, ktorý zahraničné školy ponúkajú.
Na študijný pobyt typu „freemovers“ sa študent neprihlasuje cez výberové konanie, ale samostatne kontaktuje zahraničnú školu. Po prijatí zahraničnou školou si pobyt vybavuje v súlade s predpismi VŠVU a v koordinácii so zahraničným oddelením.

1. Prihláška na študijný pobyt a priebeh výberového konania

Výberové konanie na zahraničné študijné pobyty prebieha na katedre a na zahraničnom oddelení. Študenti budú hodnotení na základe portfólia, cudzieho jazyka, študijných výsledkov, motivačného listu. Konkrétne podmienky prihlásenia platné pre daný akademický rok budú zverejnené k termínu výberového konania.

2. Pred prijatím na študijný pobyt na partnerskej zahraničnej škole

Po zverejnení výsledkov výberového konania úspešní študenti potvrdia zahraničnému oddeleniu svoj záujem študovať na zahraničnej škole a nahlásia semester, v ktorom plánujú vycestovať.
Po nominácii zahraničným oddelením VŠVU, študent samostatne nadviaže kontakt s prijímajúcou inštitúciou, aby si dohodol podmienky prijatia.
Do termínu, ktorý určí zahraničná škola, je študent povinný zaslať všetky požadované materiály potrebné k tomu, aby bol zaradený do výberového konania na zahraničnej škole.

3. Po ne/prijatí na štúdium zahraničnou partnerskou školou

Ako postupovať po vyjadrení zahraničnej školy:
Preposlať vyjadrenie zahraničnej školy o ne/akceptácii na email zahraničného oddelenia: international@vsvu.sk.
V prípade neakceptovania zo strany zahraničnej školy sa zahraničné oddelenie VŠVU snaží nájsť pre študenta vhodnú alternatívu.
Po tom, ako je študent akceptovaný zahraničnou školou, na zahraničnom oddelení:

 • odovzdá kompletne vyplnenú 1. časť Learning Agreement for Studies. Súčet donesených kreditov zo zahraničnej školy je min. 25ECTS.
 • absolvuje OLS (Online Language Support) test
 • odovzdá kópiu Európskej karty poistenca
 • podpíše zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
 • odovzdá individuálny študijný plán na študijnom oddelení

Podmienkou vycestovania na študijnú mobilitu je ukončenie predchádzajúceho akademického roka a odovzdanie podpísaného individuálneho študijného plánu na nasledujúci semester. Vedúci ateliéru konzultuje so študentom podrobnosti štúdia, spôsob prezentácie praktickej práce v domácom ateliéri a dohodne Individuálny študijný plán. Študent si zapíše do Individuálneho študijného plánu všetky povinné predmety, ktoré by v semestri počas konania zahraničného pobytu mal absolvovať na VŠVU. Za povinné predmety musí mať v súčte minimálne 20 kreditov. Ak úroveň 20 kreditov nedosiahne výlučne povinnými predmetmi, zapíše si aj predmety povinne voliteľné. Vyučujúci pedagógovia jednotlivých povinných (príp. povinne voliteľných) predmetov určia študentovi podmienky absolvovania daných predmetov, pravidlá hodnotenia či spôsob prezentácie. V prípade, že študent plánuje na zahraničnej škole študovať iný odbor ako na VŠVU, musí mať túto možnosť vopred odsúhlasenú svojím vedúcim ateliéru a schválenú prorektorom pre štúdium.

Hodnotenie zahraničnej partnerskej inštitúcie za pobyt uznáva v plnom rozsahu prorektor pre štúdium. VŠVU akceptuje výšku prinesených kreditov, ako aj hodnotenia jednotlivých predmetov. V prípade, že študent absolvuje zahraničný pobyt na škole, kde nie je zavedený kreditový systém, študentovi sú pridelené kredity za jednotlivé predmety v kreditovej dotácii rovnakých alebo príbuzných predmetov VŠVU.
Hodnotenie predmetov uvedených v Individuálnom študijnom pláne je nahradené hodnotením totožných či podobných predmetov zo študijného pobytu iba na základe stanoviska pedagóga, ktorý daný predmet na VŠVU vyučuje, pričom vo veci rozhoduje prorektor pre štúdium.
Ak študent neodovzdá Individuálny študijný plán pred odchodom na zahraničný pobyt, bude hodnotený zo všetkých predmetov známkou FX a nútený opakovať ročník!

4. Pobyt študenta na zahraničnej partnerskej inštitúcii

Študent rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Finančnej zmluvy o mobilite študenta a z ďalších dohôd uzatvorených medzi VŠVU a prijímajúcou inštitúciou, o ktorých je informovaný zahraničným oddelením, pričom je povinný:

 • a. prípadné zmeny v Learning Agreement neodkladne nahlásiť na zahraničné oddelenie VŠVU, aby boli následne schválené domácou inštitúciou
 • b. absolvovať študijné obdobie v plnom rozsahu na prijímajúcej škole, vrátane absolvovania skúšok alebo iných foriem povinností na prijímajúcej inštitúcii
 • c. pred ukončením pobytu požiada v súlade s podmienkami uvedenými vo Finančnej zmluve o mobilite študentov a jej prílohách, Všeobecné podmienky a v Zmluve o štúdium / Learning Agreement for Studies a Erasmus Charte študenta, hostiteľskú inštitúciu o vystavenie Potvrdenia o trvaní mobility/ Confirmation of Exchange Period, ktoré musí obsahovať dátum začiatku a ukončenia štúdia a Výpisu výsledkov štúdia / Transcript of Records.

5. Povinnosti študenta po absolvovaní študijného pobytu

Študenti v rámci programu Erasmus+:

 • odovzdajú na zahraničnom oddelení kópiu Transcript of Records (Výpis výsledkov štúdia) a Confirmation of Exchange Period
 • absolvujú 2. časť OLS (jazykový test)
 • vyplnia záverečnú správu Erasmus+
 • vyplnia Dotazník VŠVU

Študenti v rámci bilaterálnych dohôd a Freemovers:

 • odovzdajú na zahraničnom oddelení Transcript of Records (Výpis výsledkov štúdia) a Confirmation of Exchange Period
 • vyplnia Dotazník VŠVU

Originál Výpisu výsledkov štúdia (Transcript of Records) spolu s Individuálnym študijným plánom predloží na študijnom oddelení. Kreditové ohodnotenia donesených predmetov a ich hodnotenie schvaľuje prorektor pre štúdium.

Na stiahnutie

Kontakt: