Výskumné pobyty pre doktorandov

Informácie o možnostiach vycestovania v priebehu doktorandského štúdia.

O študijný, respektíve výskumný pobyt v rámci doktorandského stupňa štúdia sa študent môže uchádzať prostredníctvom programov Erasmus+, Ceepus alebo bilaterálnych dohôd medzi VŠVU a zahraničnými inštitúciami. Na pobyt je možné vycestovať aj ako tzv. „Freemover“, čiže na základe vlastného vybavenia miesta pobytu (mimo rámec výmenného programu, nemusí ísť o partnerskú školu VŠVU). Na mobilitu typu „Freemovers“ VŠVU neposkytuje žiadne finančné prostriedky, ale o finančné zabezpečenie pobytu sa možno uchádzať v rôznych štipendijných a grantových programoch, či v nadáciách a podporných organizáciách. Niekoľko štipendijných programov administratívne zabezpečuje SAIA, okrem toho sprostredkováva informácie o ďalších programoch finančnej podpory mobility, ako napríklad štipendiách zahraničných vlád alebo štipendiách na základe dohôd o vedeckej spolupráci. Popri tom finančné príspevky poskytujú aj rôzne slovenské a zahraničné nadácie.

O ďalších možnostiach sa informujte na Zahraničnom oddelení VŠVU, v Kancelárii projektovej činnosti VŠVU alebo v SAIA a na webových stránkach príslušných nadácií.