Prípravný kurz architektúry

Gesto ohraničenia, fyzického oddelenia drobnej podmnožiny vesmíru, určenie jeho rozmerov, formy, proporcií, rozhodnutie o spôsobe jeho organizácie je jednou z kľúčových situácií, ktoré formujú rozvoj ľudskej civilizácie už od čias jej úsvitu. Túto podmnožinu vesmíru potom jej obyvatelia napĺňajú existenciálnou skúsenosťou svojho bytia. Z bytostnej potreby bývať sa rodí konštruktívna skúsenosť ako súčasť civilizačného seba-vedomia a základný substrát kultúry...

Kurz architektúry je zameraný na oboznámenie študentov rôznych študijných  odborov so základmi architektonizácie a štrukturovania priestoru, na spoznávanie možností a špecifík vyjadrovania sa pomocou tohto média a na oboznámenia sa s rôznymi spôsobmi vzniku a vytvárania architektonickej formy s dôrazom na výtvarný a kompozičný aspekt.

Charakteristickým momentom prípravného kurzu je skutočnosť, že študenti prichádzajúci do kurzu nemajú žiadnu, resp. minimálnu skúsenosť s predmetným médiom. Cieľom kurzu je umožniť študentom pochopiť vnútornú logiku i možnosti média, jeho vysoko abstraktnú povahu a zároveň potenciál umožnený prácou v troch dimenziách. Základom pre toto pochopenie sa stáva uvedomenie si spôsobov, akými možno architektonizovať priestor, moment jeho vzniku a spôsoby jeho definície.

Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov slúžia ateliérové zadania, ktoré majú za pomoci rôznych stratégií oboznámiť študentov s problematikou vytvárania architektonickej formy.

Úvodné zadania môžu byť poňaté ako cvičenia, v ktorom sa študenti oboznamujú s klasickými spôsobmi vytvárania architektonického priestoru, spoznávajú priestoro-tvorné elementy a princípy, ktoré umožňujú artikulovať konkrétny typ priestoru a dosiahnuť žiadané pôsobenie. Môžu testovať architektonizáciu priestoru cez adíciu prvkov alebo substrakciu hmoty, vychádzajú zo základných elementov (bod, línia, plocha, priestor) cez poznanie formy, k tvorbe priestoru za použitia princípov organizácie priestoru (priestor v priestore, centrálny, radiálny, lineárny....) a trasy vnímania priestoru. Pracujú s proporciou, osovosťou, mierkou, hierarchiou, rytmom.... 

Iný typ zadaní má ambíciu pripraviť študentov na vnímanie súčasných postupov v narábaní s priestorom, kde sa za pomoci generatívnych a parametrických stratégií oboznamujú s aktuálnymi spôsobmi tvorby priestoru. Práca s rôznymi typmi informácií, ich získanie, triedenie, spracovanie a analýza sa stávajú zdrojom pre neprojektívne metódy tvorby priestoru. Významným momentom je uvedomenie si vzťahu medzi plošným – grafickým záznamom a jeho potenciál pre priestorové interpretácie. Tieto úlohy sa stávajú prípravou na formulovanie nových typov morfogenéz priestoru, smerujúcich k architektonickému experimentu.

Počas práce v ateliéri je kladený dôraz i na dosiahnutie istých mentálnych predpokladov tvorby - koncentrácia, pozornosť, úsilie, uvoľnenosť, flexibilita, (seba)motivácia, zber a triedenie informácií - všetko vlastnosti, ktoré fungujú univerzálne v akejkoľvek tvorivej činnosti.

Praktická časť je doplnená teoretickými základmi o médiu a princípom jeho tvorby ako východisko pre pochopenie zadaných úloh. V druhej časti je na konkrétnych príkladoch tvorby súčasných svetových architektov prezentovaný pluralitný obraz architektúry dneška.

Počas celého procesu sú študenti vedení k samostatnému formulovaniu osobného programu a hľadaniu tvorivých prostriedkov pre jeho naplnenenie, dôraz na kontinuitu a náväznosť jednotlivých tvorivých krokov a ich dôsledný záznam, otvorený dialóg a interakciu medzi študentom a pedagógom.

Odb.as. Ing.arch. Zoltán Holocsy, PhD.

Prípravný kurz architektúry

Vedúci ateliéru