Evidencia umeleckej činnosti

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je informačný systém verejnej správy; slúži na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely, hodnotenie a prezentáciu umeleckej činnosti vysokej školy.

Vstup do databázy CREUČ 2

V CREUČ sa zaznamenávajú údaje o výstupoch umeleckej činnosti a ohlasoch na výstupy umeleckej činnosti zamestnancov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl zabezpečujúcich vyučovanie predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť, a študentov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl zapísaných na študijný program tretieho stupňa, ktorý obsahuje umeleckú činnosť.

Pre vyhľadávanie výstupov evidovaných do roku 2021 použite databázu CREUČ 1.


1. Ako správne vykazovať umeleckú činnosť

2. Čo sa nepovažuje za ohlas na výstup umeleckej činnosti

3. Formuláre

4. Aké výstupy nie je možné evidovať v CREUČ?

5. Pravidlá evidencie podľa druhov umeleckej činnosti (DUC)

6. Zoznam podujatí a inštitúcií za každú umeleckú oblasť, ktoré sa na tieto účely považujú za renomované

7. CREUČ 2 – manuály, dokumentácia, školenia z web stránky CVTI SR


1. Ako správne vykazovať umeleckú činnosť

Pre vykazovacie obdobie za rok 2024 (od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025) prebieha evidencia umeleckej činnosti v zmysle vyhlášky č. 397/2020 v systéme CREUČ 2. Metodika evidencie umeleckej činnosti – vykazovacie obdobie CREUČ 2024 je zverejnená na web stránke CVTI SR – CREUČ.

Umeleckú činnosť nie je možné vykazovať nárazovo na konci obdobia, ale je nevyhnutné ju vykazovať priebežne v zmysle harmonogramu.

Predmetom evidencie umeleckej činnosti je verejne dostupné umelecké dielo alebo umelecký výkon v druhoch umeleckej činnosti.

Druhy umeleckej činnosti a typy výstupov umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 5.

Výstup umeleckej činnosti sa eviduje podľa závažnosti ako excelentný (E), zásadný (Z), štandardný (S) alebo iný (I). Výstup amatérskej umeleckej činnosti sa v CREUČ neeviduje.

Na stiahnutie

Kategórie evidencie umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 6.

Za ohlas na výstup umeleckej činnosti sa považuje verejne publikovaná a verejne dostupná odborná analýza, recenzia, umelecká kritika, citácia, reprodukcia umeleckého diela so zreteľným označením autora v publikácii alebo odborná relácia vo verejnoprávnej televízii alebo verejnoprávnom rozhlase zameraná na evidovaný výstup umeleckej činnosti.

Ohlas na výstup umeleckej činnosti sa zaraďuje do príslušnej kategórie podľa typu a informačného zdroja, v ktorom sa nachádza.
Kategórie evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 7.

Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu umeleckej činnosti a k ohlasu na výstup umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 8.

Na stiahnutie


2. Čo sa nepovažuje za ohlas na výstup umeleckej činnosti

Za ohlas na výstup umeleckej činnosti sa nepovažujú:

 • oznam a propagácia o zverejnení výstupu umeleckej činnosti a o konaní podujatia, propagácia podujatia počas jeho trvania,
 • autorov opis výstupu umeleckej činnosti, komentár k výstupu umeleckej činnosti bez ohľadu na formu zverejnenia,
 • rozhovor s autorom o výstupe umeleckej činnosti,
 • uvedenie výstupu umeleckej činnosti v databáze,
 • prezentácia autora na vlastný výstup umeleckej činnosti vo forme odbornej analýzy, odbornej relácie vo verejnoprávnej televízii alebo verejnoprávnom rozhlase, recenzie a umeleckej kritiky,
 • citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom,
 • reprodukcia umeleckého diela autora v publikácii, ktorej je autorom alebo spoluautorom.

3. Formuláre


4. Aké výstupy nie je možné evidovať v CREUČ?

Do CREUČ nie je povolené evidovať vo vykazovacom období CREUČ 2024:

 • výstupy umeleckej činnosti zaevidované v predošlých vykazovacích obdobiach, ak nejde o doplnenie nových zverejnení, ocenení, ohlasov a pod.,
 • reprízy ako samostatné záznamy,
 • amatérsku činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, osvetovú činnosť,
 • výstupy z tvorivých dielní, výstupy pedagogického alebo študijného procesu (vznikajúce v rámci pedagogického procesu so študentmi bakalárskeho, magisterského štúdia, žiakmi základných a stredných škôl a pod.),
 • prednášky,
 • autorské čítanie, ak nedošlo k zverejneniu v inštitúcii alebo na podujatí relevantnej pre daný DUC,
 • hosťovanie v reláciách,
 • aktivistické projekty nelegálneho charakteru,
 • účasť v súťažných reláciách ako súťažiaci alebo porotca,
 • rozhovory s autorom o výstupe umeleckej činnosti,
 • záverečné (diplomové, dizertačné) práce – teoretická aj praktická časť.

5. Pravidlá evidencie podľa druhov umeleckej činnosti (DUC)

V prílohe č. 2 Metodiky pre evidenciu umeleckej činnosti pre vykazovacie obdobie 2024 sú uvedené tieto pravidlá evidencie podľa DUC:

Viac informácií na web stránke CVTI SR – CREUČ

V prípade otázok kontaktujte pracovníčky zodpovedné za EUCA: