Evidencia publikačnej činnosti

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je informačný systém verejnej správy; slúži na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely, prezentáciu publikačnej činnosti a ako podklad na účely periodického hodnotenia.

V CREPČ sa zaznamenávajú údaje o výstupoch publikačnej činnosti a ohlasoch na výstupy publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl, zamestnancov verejných výskumných inštitúcií a študentov študijného programu tretieho stupňa verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl.

Databáza CREPČ 2 obsahuje publikačné výstupy od roku 2018. Pre vyhľadávanie výstupov publikovaných v rokoch 2007 až 2017 použite databázu CREPČ 1


1. Ako správne vykazovať publikačnú činnosť

2. Čo sa nepovažuje za ohlas na výstup publikačnej činnosti

3. Formuláre

4. Aké výstupy nie je možné evidovať v CREPČ?

5. CREPČ 2 – manuály, dokumentácia, školenia z web stránky CVTI SR


1. Ako správne vykazovať publikačnú činnosť

Pokyny pre vykazovacie obdobie 2024 (od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025) nájdete na stránke CREPČ.

Publikačnú činnosť nie je možné vykazovať nárazovo na konci obdobia, ale je nevyhnutné ju vykazovať priebežne v zmysle harmonogramu.

Predmetom evidencie publikačnej činnosti je verejne publikovaná a verejne dostupná publikácia.

Kategórie evidencie publikačnej činnosti sa vytvárajú podľa typu výstupu publikačnej činnosti a obsahu výstupu publikačnej činnosti.

Podľa typu sa výstup publikačnej činnosti eviduje v kategórii celok, najmä kniha, zborník, časopis, patent alebo časť celku, najmä článok z časopisu, kapitola z knihy alebo príspevok zo zborníka.

Podľa obsahu sa výstup publikačnej činnosti eviduje v kategórii vedecký (V), odborný (O), pedagogický (P), umelecký (U), dokument podliehajúci ochrane práv duševného vlastníctva (D) alebo iný (I).

Kategórie výstupov

Kategórie evidencie publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 1.

Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa považuje verejne publikovaná a verejne dostupná citácia, recenzia alebo umelecká kritika.

Ohlas na výstup publikačnej činnosti sa zaraďuje do príslušnej kategórie podľa typu a informačného zdroja, v ktorom sa nachádza.

Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 2.

Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti a k ohlasu na výstup publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 3.

Na stiahnutie


2. Čo sa nepovažuje za ohlas na výstup publikačnej činnosti

Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa nepovažujú:

 • oznam o vydaní výstupu publikačnej činnosti,
 • časti z výstupu publikačnej činnosti uvádzané ako propagácia tohto výstupu publikačnej činnosti,
 • uvedenie výstupu publikačnej činnosti v databáze,
 • informácia v správach alebo v článku o prezentácii výstupu publikačnej činnosti,
 • recenzný posudok spracovaný pred vydaním výstupu publikačnej činnosti,
 • recenzia autora na vlastný výstup publikačnej činnosti,
 • uvedenie výstupu publikačnej činnosti v samostatnej bibliografii,
 • citácia v záverečných prácach, kvalifikačných prácach, rigoróznych prácach a v správach,
 • citácia encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide o heslo v rozsahu aspoň troch normovaných strán, ktoré má uvedeného autora,
 • citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom,
 • vzájomná citácia jednotlivých častí toho istého dokumentu.

3. Formuláre

Na stiahnutie


4. Aké výstupy nie je možné evidovať v CREPČ?

Pravidlá evidovania výstupov publikačnej činnosti určuje Metodika evidencie publikačnej činnosti, ktorú každoročne vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Do CREPČ nie je podľa metodiky povolené evidovať:

 • normy,
 • ochranné známky, žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, prihlášky ochrannej známky, prihlášky označenia pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisného označenia výrobkov, prihlášky šľachtiteľského osvedčenia,
 • publikácie dostupné len pre vybranú limitovanú skupinu používateľov prostredníctvom prístupových údajov,
 • publikácie len študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia,
 • edukačné pomôcky a hry,
 • preprinty a publikácie, ktoré ešte neboli vydané v konečnej tlačenej alebo elektronickej verzii (často označené vydavateľom ako first online, early access a pod., ktoré budú neskôr vročené),
 • záverečné a kvalifikačné práce (aj knižne vydané; to neplatí pre vedecké monografie, ktoré boli predložené na habilitačné konanie) a autoreferáty záverečných prác,
 • osobné blogy a stránky na internete,
 • e-learningové kurzy,
 • PPT prezentácie a prednášky,
 • komentáre a spravodajské články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače,
 • brožúry, prospekty, katalógy produktov a iné propagačné materiály,
 • študijné príručky ako propagačné materiály o štúdiu na vysokých školách, sprievodcovia štúdií a podobné materiály,
 • krátke oznámenia o plánovaných alebo už konaných odborných a vedeckých podujatiach a informačné letáky ku podujatiam,
 • krátke správy, spomienkové informácie o výročiach alebo úmrtiach vedeckých pracovníkov (články o osobnostiach popisujúce osobný i pracovný život, publikované k životnému jubileu alebo výročiu úmrtia sa môžu evidovať len v kategóriách EPC I2 alebo I3),
 • rozhlasové a televízne vysielanie (čítania, rozhovory atď.),
 • verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické pokyny, smernice a pod.),
 • retrakcie, vydavateľom stiahnuté publikácie z vydania najmä pre nedodržanie autorskej a/alebo publikačnej etiky (platí aj pre ohlasy), v prípade stiahnutia publikácie z databázy sa indexácia v databáze nezapisuje.

Vysokým školám sa odporúča vyhnúť sa publikovaniu v časopisoch, zborníkoch a iných druhoch publikácií vydávaných vo vydavateľstvách s účelovým správaním.

V prípade otázok kontaktujte pracovníčku zodpovednú za EPCA a evidenciu OHLASOV:

Osobné konzultácie:

každú stredu od 15:15 do 17:00