Centrum výskumu

Pracovisko zriadené za účelom výskumu a jeho koordinácie v oblasti vizuálnej kultúry a umenia.

Centrum výskumu VŠVU (ďalej len CV VŠVU) vzniklo v roku 2001, s pôvodným názvom Inštitút umenia a vedy (IUV), ako aktívny inovačný nástroj skvalitňujúci výskumné prostredie školy, s dôrazom na oblasť rozvoja umenia a vedy, ktorý by spätne pôsobil na skvalitnenie a zintenzívnenie edukačného procesu.

CV VŠVU, ktoré spadá pod právomoci prorektora pre výskum a umeleckú činnosť, sa v súčasnosti člení na dve organizačné zložky – Sekciu vizuálnych a kultúrnych štúdií a Koordinátora Centra výskumu. Hlavné poslanie CV VŠVU spočíva najmä v realizácii a koordinácii výskumu v oblasti kultúry a umenia, ako aj v rozvíjaní edičnej činnosti VŠVU. Spolupodieľa sa na zabezpečovaní koncepčnej a metodickej prípravy a realizácie prezentácií študijných výsledkov, umeleckých a výskumných projektov a ďalších aktivít školy. Taktiež metodicky riadi proces inštitucionálneho spolufinancovania vedeckovýskumných a umeleckých projektov.

Rada Centra výskumu

Poradným orgánom prorektora pre výskum a umeleckú činnosť je Rada Centra výskumu VŠVU, ktorú na návrh prorektora menuje rektor na obdobie štyroch rokov. Medzi jej hlavné funkcie patrí najmä spoluúčasť na vytváraní dlhodobej vízie smerovania a činnosti CV VŠVU, sledovanie kvalitatívnej úrovne a stavu plnenia výskumných projektov, ako aj schvaľovanie edičného plánu VŠVU.

Členovia Rady CV:

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Mgr. Dušan Buran, Dr. phil.
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Koordinátor CV:

Na stiahnutie

Štatút Centra výskumu VŠVUPDF, 86 KB