Tibor Uhrín

Informácie o inauguračnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Tibor Uhrín


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Doc., Ing., ArtD


3. Rok narodenia:

1966


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

2007 habilitovaný na docenta na VŠVU v Bratislave v odbore dizajn

2006 ukončené doktorandské štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave, udelený titul ArtD. V odbore dizajn

2003-2006 doktorandské štúdium na FA STU v Bratislave

1984-1989 Strojnícka fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, medziodborové štúdium: Dizajn strojárskych výrobkov


5. Priebeh zamestnaní:

2003 – doteraz, Katedra dizajnu, Fakulta umení TU v Košiciach

2002-2003 slobodné povolanie, externý pedagóg na Katedre dizajnu VŠVU v Bratislave

1989-2002 stredoškolský pedagóg na ŠÚV v Kremnici


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2012 – doteraz , profesor na Katedre dizajnu FU TU v Košiciach, vedúci ateliéru Inovácia

August 2009 pedagóg na Escuela de Artes y Oficios v Bogote – Kolumbii (vedenie kurzov pre tvorbu hračiek a dizajn drevených objektov)

2007-2012 docent na Katedre dizajnu FU TU v Košiciach, vedúci ateliéru Inovácia

2003-2007 odborný asistent, Katedra dizajnu FU TU v Košiciach, vyučovanie predmetu Tvarovanie, neskôr vedúci ateliéru Inovácia

Október 2002 pedagóg na Escuela de Artes y Oficios v Bogote – Kolumbii (vedenie kurzov pre tvorbu hračiek a dizajn drevených objektov)

1989-2002 stredoškolský pedagóg na ŠÚV v Kremnici (vedúci oddelenia Tvorby hračiek a dekoratívnych predmetov, vyučujúci aj na oddelení Tvarovanie priemyselných výrobkov


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

dizajn


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Príloha č. 8, evidencia publikačnej činnosti TU v Košiciach zo dňa 3.6.2015 – 43 publikovaných odborných prác.

Tvorba (podľa tabuľky: Kvantifikačné kritériá pre vymenovanie profesora)

1.Prezentácia na významných medzinárodných výstavách...: 11

2. Diela zaradené do sériovej výroby, štúdie, projekty, solitéry: 42

3. Individuálne výstavy v zahraničí...: 1

4. Kolektívne výstavy v zahraničí...: 16

5. Individuálne domáce výstavy...: 9

6. Kolektívne domáce výstavy...: 45

7. Individuálny katalóg tvorby autora: 2

8. Katalóg kolektívnych výstav doma aj v zahraničí: 30

14. Priemyselné vzory a patenty: 6

17. Ocenenie tvorby v zahraničí: 4

20. Domáce ocenenie tvorby: 13

Pedagogická a iná odborná činnosť (podľa tabuľky: Kvantifikačné kritériá pre vymenovanie profesora) výber

25. Vyžiadané prednášky (prezentácie) na iných školách, inštitúciách, konferenciách a pod.: 17

26. Vedenie študentských tvorivých dielní: 8

27. Pôsobenie na zahraničnej vysokej škole, odbornej inštitúcii: 4

28. Garantovanie a organizovanie výstav, konferencií a tvorivých dielní: 6

31. Účasť v odborných orgánoch, komisiách: 25

32. Získané granty alebo štipendiá na pedagogickú alebo tvorivú činnosť: 5


9. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

Ohlasy (podľa tabuľky: Kvantifikačné kritériá pre vymenovanie profesora)

9. Ohlasy o autorovi, zmienky a citácie autora v encyklopédiách, lexikálnych publikáciách, monografiách: 7

10. Recenzie v odborných časopisoch alebo odborných publikáciách: 16

11. Štúdie o autorovi v odborných časopisoch a publikáciách: 6

12. Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch alebo odborných publikáciách: 39


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

4 školených

2 ukončených


11. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:

4. 6. 2015


12. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.6 Dizajn


13. Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:

1.

Pulikácia: Uhrín, Tibor: Drevo, dizajn a tradícia, Úľuv Bratislava, 2012

Edícia: Tradícia dnes

počet strán: 257

pevná väzba

jazyk: slovenský, anglický

Tlač: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

ISBN 978-80-88852-97-1

2.

Kapitola v publikácii:

Uhrín, Tibor: Tradícia, inovácia, remeslo a dizajn v dreve

In: Tradícia dnes?, Úľuv, 2007

Autori: Martin Mešša, Oľga Danglová, Juraj Zajonc, Katarína Hallonová, Marta Pastieriková,

Marianna Sabaková, Oskár Elschek, Viera kleinová, Tibor Uhrín

Vydalo: ÚĽUV v Bratislave v roku 2007

Počet strán: 193

 3.

Dizajn - detská drevená stavebnica GRINGO

Ocenená cenou Dobrý design,  Slovenským centrom dizajnu v roku 1993
v roku 1996 ocenená označením Správná hračka.

Výrábaná v rokoch 1994-1997 firmou Noris Wood a od roku 2006 vyrábaná firmou VEVA Product v Huncovciach. Obidve verzie aj prototyp stavebnice sú v zbierkach Múzea dizajnu v Bratislave.

Nová verzia bola vystavená na medzinárodnej výstave BIO 21 v Ljubljani a tiež na výstave Design Match CZE:SVK:HU:AUT 2008.

4.

Drevené hrkálky ocenené cenou: Uznanie za dizajn v súťaži Národná cena za dizajn v Slovenskej republike za rok 1995. Boli vystavené na prvom Biennale Internationale Design  v Saint Etienne v roku 1998.

5.

Akustické nástroje – perkusie pre jazzového hudobníka Jozefa Doda Šošoku vyrábané v rokoch 1997 – 2000.
O spolupráci vyšla štúdia v časopise Designum 1/1998 s názvom Koncert v redakcii od Adrieny Pekárovej.

6.

Drevené stolovacie prvky KRUHY ocenené 1. Cenou v súťaži Kruhy na vode 2000 v kategórii drevo.

7.

Nádoby Zavináče ocenené 1. Miestom v súťaži Kruhy na vode 2002.

8.

Misy Venušine pasce ocenené 1. Miestom v súťaži Kruhy na vode 2004.

9.

Stojančeky na fotografie Motýle vyrobené frézovaním z organického skla, doplnené antikorovým drôtom, ocenené cenou Hvězda 3D reklamy v Prahe v roku 2006.

10.

Pet Dózy, nádobky na čaj, koreniny a iné pochutiny, ocenené Grand Prix na Bienále úžitkového umenia v roku 2009. Boli vybraté na výstavu European Prize for Applied Art v Monse v roku 2009 a tiež na výstavu Common Roots v Design Museum Holon v Izraeli v roku 2012-13.


14. Téma inauguračnej prednášky:

Tradícia mieni, dizajn mení


15. Prerušenie vymenúvacieho konania, lehota na odstránenie nedostatkov:


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov, pričom sa vyznačí, ktorý z nich a) je zamestnancom VŠVU, b) je zahraničným odborníkom, c) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore:

prof. akad. soch. Peter Paliatka – profesor pôsobiaci v študijnom odbore Dizajn, vedúci Ústavu dizajnu, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

prof. akad. arch. Jiří Pelcl, Dr.h.c. – profesor pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Ateliéru designu nábytku a interiérů, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. – teoretik a kritik v oblasti dizajnu, docent pôsobiaci na Katedre teórie a dejín umenia na VŠVU v Bratislave.


17. Údaje o členoch inauguračnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov inauguračnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich a) je zamestnancom VŠVU, b) je zahraničným odborníkom, c) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore:

Predseda:

prof. akad. soch. František Burian – garant študijného programu Dizajn, profesor pôsobiaci v študijnom odbore na Katedre dizajnu na VŠVU v Bratislave.

Členovia:

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. – profesor pôsobiaci v príbuznom študijnom odbore, vedúci Ústavu interiéru a výstavníctva, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

prof. akad. arch. Ján Fišer – profesor pôsobiaci v študijnom programe, vedúci ateliéru a vedúci katedry designu, Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

doc. M.A. Jan Němeček – docent pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci ateliéru Produktový design a vedúci Katedry designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha.


18. Oponentské posudky:

Na stiahnutie

Z. Kolesár – Posudok na inauguračné konanie T. UhrinaPDF, 88 KB

Na stiahnutie

P. Paliatka – Posudok na inauguračné konanie T. UhrinaPDF, 199 KB

Na stiahnutie

J. Pelcl – Posudok na inauguračné konanie T. UhrinaPDF, 192 KB


19. Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia inauguračnej komisie – T. UhrinPDF, 2.49 MB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

(Ak uchádzač neuspeje v konaní na vymenovanie za profesora, t. j. ak podľa rozhodnutia UR VŠVU podmienky na vymenovanie za profesora nespĺňa a UR VŠVU návrh na vymenovanie uchádzača za profesora neschváli (§ 5 ods. 2 vyhlášky), môže na VŠVU opätovne predložiť žiadosť o vymenovanie za profesora najskôr po uplynutí dvoch kalendárnych rokov odo dňa rozhodnutia UR VŠVU o neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora(.


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesora, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Umelecká rada VŠVU zloženie

predseda:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

interní členovia:

prof. Ladislav Čarný, akad. mal.

prof. Daniel Fischer, akad. mal.

doc. Pavel Choma, akad. mal.

prof. Dušan Kállay, akad. mal.

doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

prof. Ilona Németh, DLA

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

prof. Ing. Mgr. Ľubo Stacho

prof. Ing. arch. Robert Votický, Dipl. Arch.

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

externí členovia:

prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch. -renomovaný architekt, bývalý vysokoškolský učiteľ VŠVU

prof. Peter Čanecký  - vysokoškolský učiteľ VŠMU Bratislava, scénograf, kostýmový výtvarník

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. – riaditeľ Ústavu dejín umenia SAV Bratislava

prof. Mgr. Milota Havránková - renomovaná fotografka, bývalá vysokoškolská učiteľka VŠVU

Mgr. Gabriel Hushegyi – riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti                                     

prof. Petr Siegl – vysokoškolský učiteľ AVU Praha

Dr.H.c. prom. hist. Jiří Ševčík – renomovaný teoretik a historik umenia, bývalý vysokoškolský učiteľ a prorekor AVU Praha


23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umelecke rady – inaugurácia T. UhrinaPDF, 618 KB


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení konania na vymenúvanie profesora:

Uznesenie č. 2 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 16. 3. 2016:

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním ( 13 hlasov za, 1 hlas neplatný, 3 proti) odporučila rektorovi a predsedovi UR požiadať ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby menoval doc. Ing Tibora Uhrina, ArtD. „profesorom“  v štud. odbore 2.2. 6 Dizajn.


24. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania:

Úspešne ukončené dňa 16. 3. 2016


25. Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:


26. Kontaktná adresa:

tibor.uhrin@tuke.sk

Prešovská 25, 04001 Košice