Samuel Čarnoký

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Samuel Čarnoký


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.


3. Rok narodenia:

1981


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

 • 2012—2015; III. stupeň / doktorandské štúdium (ArtD.):
  • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
 • 2013—2014; akademická zahraničná mobilita / národný štipendijný program SAIA, n.o.:
  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe, Ateliér tvorby písma a typografie / Praha, Česká republika
 • 2004—2006; II. stupeň / magisterské štúdium (Mgr. art.):
  • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia
 • 2000—2004; I. stupeň / Bakalárske štúdium (Bc.):
  • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu

 


5. Priebeh zamestnaní:

 • 2021 (doposiaľ)
  • funkčný docent / garant ŠP Dizajn: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia
 • 2015—2021
  • odborný asistent: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia
 • 2014 (doposiaľ)
  • CarnokyType, s.r.o. / konateľ
 • 2010—2012
  • odborný pedagóg: Škola umeleckého priemyslu Košice
 • 2009—2010
  • externý pedagóg odborných predmetov: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia
 • 2007—2014
  • SZČO / freelance grafický dizajnér
 • 2006—2007
  • HI-reklama, Košice / grafický dizajnér, DTP pracovník
 • 2005—2006
  • Alfatrend – reklamná agentúra, Košice / grafický dizajnér, DTP pracovník

 


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2021 (doposiaľ); funkčné miesto docent / garant ŠP Dizajn: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení,
Katedra Dizajnu, Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

 • Ateliérová výuka:
  • Ateliér dizajnu IV – Vizuálna komunikácia (1 st.) / Ateliér dizajnu V – Vizuálna komunikácia (1 st.) / Ateliér dizajnu BP – Vizuálna komunikácia (1 st.) / Štúdio dizajnu I. – Vizuálna komunikácia (2 st.) / Štúdio dizajnu II. – Vizuálna komunikácia (2 st.) / Štúdio dizajnu III. – Vizuálna komunikácia (2 st.) / Štúdio dizajnu DP – Vizuálna komunikácia (2 st.)
 • Výuka predmetov:
  • Písmo a typografia I. (1 st.) / Písmo a typografia II. (1 st.) / Písmo (1 st.) / Experimentálne laboratórium dizajnu (3 st.)

2015—2021; odborný asistent: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

 • Ateliérová výuka (asistent):
  • Ateliér dizajnu II – Vizuálna komunikácia (1 st.) / Ateliér dizajnu IV – Vizuálna komunikácia (1 st.) / Ateliér dizajnu V – Vizuálna komunikácia (1 st.) / Ateliér dizajnu BP – Vizuálna komunikácia (1 st.) / Štúdio dizajnu I. – Vizuálna komunikácia (2 st.) / Štúdio dizajnu II. – Vizuálna komunikácia (2 st.) / Štúdio dizajnu III. – Vizuálna komunikácia (2 st.) / Štúdio dizajnu DP – Vizuálna komunikácia (2 st.)
 • Výuka predmetov:
  • Písmo a typografia I. (1 st.) / Písmo a typografia II. (1 st.) / Písmo (1 st.)

2015—2021; doktorand: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

 • Ateliérová výuka (asistent):
  • Ateliér dizajnu II – Vizuálna komunikácia (1 st.) / Ateliér dizajnu IV – Vizuálna komunikácia (1 st.) / Ateliér dizajnu V – Vizuálna komunikácia (1 st.)
 • Výuka predmetov:
  • Písmo a typografia I. (1 st.) / Písmo a typografia II. (1 st.) / Písmo (1 st.) / DTP a Prepress I. (1 st.) / DTP a Prepress II. (1 st.) / Počítačová príprava tlače I. (2 st.) / Počítačová príprava tlače II. (2 st.)

2009—2010; externý pedagóg: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

 • Ateliérová výuka:
  • Ateliér dizajnu II – Vizuálna komunikácia (1 st.)
 • Výuka predmetov:
  • Písmo a typografia I. (1 st.) / Písmo a typografia II. (1 st.) / Písmo (1 st.)

 


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

 • grafický dizajn, vizuálna komunikácia, dizajn písma, typografia

8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

 • Čarnoký, Samuel: Fonts SK — Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku / Digitized type design in Slovakia. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2018. 412 s. ISBN 978-80-970173-9-2 / (CAB)
 • Čarnoký, Samuel: Inka. In: 365 Typo – 365 stories on type, typography and graphic design. Paris: étapes: editions, 2016, s. 111. ISBN: 979-10-95254-01-0 / (CGC)
 • Čarnoký, Samuel: Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska. In: Font. První grafický časopis. 2014, r. 24, č. 138, s. 18—19. ISSN 1211-4049 / (ADE)
 • Čarnoký, Samuel – Sinčák, Radoslav: Šlabikár Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska. Košice: Samuel Čarnoký (vlastným nákladom), 2014, 336 s. ISBN: 978-80-971600-5-0 / (CAB)
 • Čarnoký, Samuel: Písma čísla — KOMU. In: Designum. 2021, r. 27, č. 4, s. 77—79. ISSN 1335-034X / (O3)
 • Čarnoký, Samuel: Písma čísla – Fazeta. In: Designum. 2021, r. 27, č. 3, s. 76—80. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Písma čísla – Greta. In: Designum. 2021, r. 27, č. 2, s. 80—82. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Písma čísla – Nara. In: Designum. 2021, r. 27, č. 1, s. 79—80. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Špecifický kontext. In: Designum. 2020, r. 26, č. 4, s. 86—87. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Nepopierateľný význam. In: Designum. 2020, r. 26, č. 3, s. 86—87. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Na východe predsa niečo... In: Designum. 2020, r. 26, č. 2, s. 84—85. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Výber / použitie / dizajn písma. In: Designum. 2020, r. 26, č. 1, s. 80—81. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Písmo-dizajnérky. In: Designum. 2019, r. 25, č. 4, s. 80—81. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Vydarená fúzia – Regular Lines. In: Designum. 2019, r. 25, č. 3, s. 80. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Etablovaní tvorcovia mladšej generácie – písma na trhu. In: Designum. 2019, r. 25, č. 2, s. 80. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Od analógu k digitálnej tvorbe písma. In: Designum. 2019, r. 25, č. 1, s. 82. ISSN 1335-034X / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: The European Design Award ocenilo písmo pre celý svet – Ping od Petra Biľaka [online]. 2016. e-designum. Dostupné na: <https://scd.sk/clanky/the-european-design-award-ocenilo-pismo-pre-cely-svet-ping-od-petra-bilaka/>  / (BDF)
 • Čarnoký, Samuel: Súčasná tvorba písma na Slovensku. Dizajn textovej rodiny písma. In: Designum. 2016, r. 22, č. 2, s. 18—25. ISSN 1335-034x / (ADF)
 • Čarnoký, Samuel – Sinčák, Radoslav: Šlabikár urbánnej typografie. In: Enter. 2014, r. 5, č. 20, s. 46—49. ISSN 1338-1946 / (ADF)
 • Čarnoký, Samuel: Modul – Základy komunikačného dizajnu v typografii dokumentov. TUKE Katedra dizajnu, Fakulta umení, 2011, Projekt: Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE (ITMS kód projektu 26110230018)

 


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Ohlasy v medzinárodných publikáciách a tlači:

 • Sans In Use — A Collection of Sans Serif Typefaces. Hong Kong: victionary (viction:workshop ltd); 2024, s. 406–409. ISBN 978-988-76844-2-8
 • Serif In Use — A Collection of Serif Typefaces. Hong Kong: victionary (viction:workshop ltd); 2024, s. 168–169, 370–373, 408–411. ISBN 978-988-76844-3-5
 • Steinmüller, Robert: Mono is the new Black. Monospace Fontionary. Salenstein: Niggli Verlag / Braun Publishing AG, 2023, s. 394–395. ISBN 978-3-7212-1031-6
 • Písmolijny 2023. In: Font. První grafický časopis. 2023, č. 190, s. 30–31. ISSN 1211-4049
 • Book Design. From the Printing Basics to the Most Impressive Designs. Hong Kong: Sandu Publishing Co., Ltd.; 2022, s. 152–153. ISBN 978-988-74493-9-3
 • Ecuador Poster Bienal 2018. (Katalóg výstavy). Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Caririón, s. 115. EAN 9780368505577
 • Lettra Krakow 2018 – Litera i znak. (Katalóg výstavy). Krakow: Zviązek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, 2018, s. 15. ISBN 978-83-66078-08-6
 • 28. mezinárodní bienále grafického dizajnu Brno 2018. (Katalóg výstavy). Brno: Moravská galerie v Brne, 2018, s. 40. ISBN 978-80-7027-316-6
 • Dočekalová, Petra: Skripty do výlohy. Praha: Umprum, 2018, s. 34–37. ISBN 978-80-87989-77-7
 • 8. Plaster – Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii. (Katalóg festivalu). Toruň: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, 2017, s. 35–42. ISBN 978-83-62881-72-7
 • Typodarium 2018. Nemecko: Verlag Hermann Schmidt Mainz, 2017, 20. July, Friday
 • Blažek, Filip: Czech diacritics: From Hus to Unicode. In: THE INSECT PROJECT – Problems of Diacritic Design for Central European Languages. Katowice: Academy of Fine Arts in Katowice, 2016, s. 30. ISBN 978-83-61424-87-1
 • KR/KE. (Katalóg výstavy). Krakow: Akademia Sztuk Pieknych Im. Jana Matejki w Krakowie, 2016, s. 11–13. ISBN 978-83-64448-99-9
 • 365 Typo – 365 stories on type, typography and graphic design. Paris: étapes: editions, 2016, s. 111. ISBN  979-10-95254-01-0
 • Ceneva, Adriana – Nishimoto. Shiro (ed.): Glyphs: A Visual Exploration of Punctuation Marks and Other Typographic Symbols. Cicada Books, London, 2015, s 17, 47, 77. ISBN 978-1-908714-28-2
 • Neon Lights and Advertising typography in Eastern Slovakia till 1989. In: Kudrnovska, Linda – Chanaud, Michel (ed.): 365 Typo – 365 stories on type, typography and graphic design. Paris: étapes: editions, 2015, s. 269. ISBN: 979-10-95254-00-3
 • Top Graphics design series. Brochure & Layout II. Čína: Hightone book, 2013, s. 57–60. ISBN 978-986-7022-70-7

 

Ohlasy v národných publikáciách a tlači:

 • KOLABO 2022. Spoluprácou k dobrému dizajnu. Bratislava: Čerstvé ovocie, 2022. s. 10. [online]. 2023. Issuu. Dostupné na: <https://issuu.com/urban_market/docs/kolabo_2022_katal_g>
 • Najkrajšie knihy Slovenska/The most beautiful Books of Slovakia 2022. (Katalóg). Bratislava: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 2023, s. 16–17. ISBN 978-80-89154-82-1
 • Národná cena za dizajn 2022. Komunikačný dizajn. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2022, s. 106–107, 108–109, 110–111, 248–249, 250–251. ISBN 978-80-89992-12-6
 • Tomaschová, Lucia: Samuel Čarnoký — bežec na krátke aj dlhšie trate. In: Designum. 2022, roč. XXVIII, č. 2, s. 18–27. ISSN 1335-034x
 • Ondrišáková, Gabriela: Samuel Čarnoký. In: Design:Cre:Um / No. 01_2022. Príloha časopisu Print Progress. Časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia. 2022, roč. XXI, č. 1, s. 51–58. ISSN 1339-3804
 • Najkrajšie knihy Slovenska 2021. (Katalóg). Bratislava: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 2022, s. 12. ISBN 978-80-89154-80-7
 • Trienále plagátu Trnava 2022. (Katalóg výstavy). Trnava: Galéria Jána Koniarka v Trnave, 2022, s. 101, 102. ISBN 978-80-85132-95-3
 • NCD 20/21. Národná cena za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2021, s. IMG: 009, 038, 145, 251, 261, 317 / s. TXT: 052, 059, 086, 114, 117, 131. ISBN 978-80-89992-11-9
 • Kolesár, Zdeno: Aj tu mierny pokrok. Desať rokov spisby o dizajne na Slovensku. In: Designum. 2021, roč. XXVII, č. 3, s. 71, 75. ISSN 1335-034x
 • Tornyai, Michal: Písma čísla – Inka. In: Designum. 2021, roč. XXVII, č. 1, s. 81, ISSN 1335-034x
 • Bardová, Silvia: Udržateľne & kreatívne. In: Designum. 2021, roč. XXVII, č. 1, s. 77. ISSN 1335-034x
 • Vytvorené na Slovensku_suvenir Spiš 2020. (Katalóg). Vytvorené na Slovensku, o.z., 2021, s. 17–23. ISBN 978-80-973237-1-4
 • Čarnoký S.: Fonts SK – Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2018. s. 145, 146, 147, 160, 161, 162, 176, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 220, 221, 222, 223, 224, 245, 268, 269, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319. ISBN 978-80-970173-9-2
 • Komunikačny dizajn 2018 – Košice/Katowice/Krakow. Košice: Katedra dizajnu, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach, 2018, s. 77. ISBN 978-80-553-2915-4
 • 20 rokov Fakulty umení TUKE. Košice: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach, 2018, s. 169. ISBN 978-80-553-3406-6
 • Komunikačný dizajn KD FU TU / 20 rokov ateliéru Vizuálna komunikácia. Košice: Katedra dizajnu, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach, 2018, s. 40–43. ISBN 978-80-553-2868-3
 • Kolesár, Zdeno: Fonts SK. Dizajn digitálneho písma na Slovensku / Digitised type design in Slovakia. In: Designum. 2018, roč. XXIV, č. 4, s. 74–77. ISSN 1335-034x
 • Ex Libris: Digitálne písmo. In: Atrium. 2018, roč. XV, č. 5, s. 20. ISSN 1336-5258
 • Trnovská, Katarína: Samuel Čarnoký. In: Atrium. 2018, roč. XV, č. 6, s. 88–89. ISSN 1336-5258
 • Gibová, Ivana: Kedysi som maľoval písmená na steny, dnes ich kreslím v počítači. In: Knižná Revue. 2018, roč. XXVIII, č. 11, s. 18–20. ISSN 1210-1982
 • Németh, Jana: Z grafiťáka je dizajnér roka. In: Denník N. 15. 10. 2018, roč. IV, č. 4, s. 12–13. ISSN 1339-844X
 • Németh, Jana: Robil graffiti, teraz je dizajnér roka. In: Magazín N. December 2018, roč. III, č. 12, s. 12–19, ISSN 1339-844X
 • Gahérová, Vladimíra: Dizajn ako sonda do života väzňov. In: Pravda. 13. 10. 2018, roč. XXVIII, č. 236, s. 59. ISSN 1335-4051
 • Hudec, Marek: Zvíťazila kniha ako väzenský fascikel. In: SME. 15. 10. 2018, roč. 26, č. 237, s. 12. ISSN 1335-440X
 • Jarema, Jaroslav: Víťaztvo mladých tvorcov z FU TUKE. In: Haló TU. 2018, roč. XXVII, č. 2, s. 18. ISSN 2585-979X
 • Krestián Kuchárová, Gabriela: Samo Čarnoký vyhral Národnú cenu za dizajn. In: Zajtrajšie noviny. 9. 11. 2018, roč. VII, č. 20, s. 6. ISSN 1338-7073
 • Čupka, Milan: Izolovaný skôr vyhorí. In: Forbes. December 2018, roč. VIII, s. 110–112. ISSN 1338-2527
 • Národná cena za dizajn. In: Knižná Revue. 2018, roč. XXVIII, č. 10, s. 9. ISSN 1210-1982
 • Barnišinová, Eva: Z európskych písiem máme najviac diakritiky. In: Zajtrajšie noviny. 2018, roč. VII, č. 14, s. 3. ISSN 1338-7073
 • Voleman, Karol: Obrazová správa o stave dizajnu písma. In: Knižná Revue. 2018, roč. XXVIII, č. 6, s. 3. ISSN 1210-1982
 • Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn. (Katalóg výstavy). Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2018, s. 18–19, 32, 86. ISBN 978-80-89992-00-3
 • Krestián Kuchárová, Gabriela: Tajomstvo Evy Tkáčikovej a Sama Čarnokého. In: Zajtrajšie noviny. 2017, roč. VI, č. 23, s. 4–5. ISSN 1338-7073
 • Poster Quadrennial Bardejov 2017. (Katalóg výstavy). Bardejov: Kandelaber, 2017, s. 11.  ISBN 978-80-972713-4-3
 • Valentová, Katarína: Mladí vedci TUKE – Samuel Čarnoký. In: Haló TU. 2016, roč. XXV, č. 2, s. 6–7. ISSN 2585-979X
 • Mikuľáková, Iveta: Národná cena za komunikačný dizajn 2016. In: Haló TU. 2016, roč. XXV, č. 1, s. 23. ISSN 2585-979X
 • Radzová, Lucia: Zajtrajšie noviny majú nový font, Autorom je oceňovaný dizajnér Samo Čarnoký. In: Zajtrajšie noviny. 2016, roč. V, č. 11, s. 1, 8–9. ISSN 1338-7073
 • Pecina, Martin: Nie je dôležité vyhrať, ale nepodělat se. In: Designum. 2016, roč. XXII, č. 2, s. 52, 54. ISSN 1335-034x
 • Samuel Čarnoký / Iniciála. (Katalóg výstavy). Humenné: Vihorlatské múzeum v Humennom, 2015, 34 s. ISBN 978-80-972039-1-7
 • Katalóg študentských prác 2014/2015. Košice: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach, 2015, s. 16–17. ISBN: 978-80-553-2189-9
 • ADKE2. Ateliér dizajnu Vizuálne komunikácia KD FU TU v Košiciach. Košice: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach, 2015, s. 5. ISBN 978-80-553-2020-5
 • FUTU NOW / Katalóg študentských prác 2014/2015. Košice: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach, 2015, s. 16–17, ISBN: 978-80-553-2189-9
 • ADKE1. Ateliér dizajnu Vizuálne komunikácia KD FU TU v Košiciach. Košice: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach, 2014, s. 5. ISBN 978-80-553-1685-7
 • Oravcová, Jana: Príbeh ocele – Košická katedra dizajnu pre SteelPark. In: Designum. 2015, roč. XXI, č. 3, s. 10–18. ISSN 1335-04x
 • Dvojice. Eva Tkáčiková + Samuel Čarnoký. (Katalóg výstavy). Spišská Nová Ves: Galéria umelcov Spiša, 2014, 96 s. ISBN 978-89081-48-6
 • Kolesár, Zdeno: Malá retrospektíva grafického dizajnu z Fakulty umení v Košiciach. In: Designum. 2014, roč. XX, č. 2, s. 18, 21. ISSN 1335-04x
 • Radzová, Lucia: Staré nápisy doblikávajú. In: Zajtrajšie noviny. 16. 6. 2014, roč. III., č.10, s. 8–9, ISSN 1338-7073
 • Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovart, 2013, s. 274, 279, 321, 322, 328, 355, 356, 357, 362, 370. ISBN 978-80-89259-75-5
 • Fakulta umení/Faculty of the Arts: Katedra dizajnu/Department of design. Košice: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 53. ISBN: 978-80-553-1454-9
 • Správa o stave mladého grafického dizajnu na Slovensku. Bratislava: Provocation Bureau, 2013, s. 8–11. ISBN 978-809-7113-22-3
 • Slovenský písmotvorcovia spolu pre Dizajnvíkend. In: Dizajnvíkend Bratislava (noviny festivalu súčasného dizajnu), 2011, s. 19
 • Mestské zásahy/Urban Interventions Košice. Košice: Dive Buki, 2011, s. 47, 72. ISBN 978-80-970848-0-6
 • Súčasná slovenská grafika 17. (Katalóg výstavy). Banská Bystrica: Stredoslovenská geléria v Banskej Bystrici, 2011, s. 68. ISBN 978-80-88681-66-3
 • Nohelová, Šárka: Inspiring jobs. In: Inspire magazine. 2011, roč. 11, č. 59, s. 67. ISSN 1336-8249
 • Kitta, Richard: O Lečách a iných fontoch. In: ENTER. 2010, roč I., č. 2, s. 60–63. ISSN 1338-1946

 


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 • Nevyžaduje sa

11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

 • 14. 6. 2024

12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

 • Dizajnx

  13. Názov habilitačnej prednášky:

  • Písmo na mieru

  14. Téma habilitačnej práce:

  Samuel Čarnoký – CarnokyType

  Tézy habilitačnej prednášky:

  Dizajn písma je vo veľkej miere tvorba produktov určených pre ďalších užívateľov – grafických dizajnérov, ktorí písmo používajú ako dôležitý prostriedok vizuálnej komunikácie. Tvorca písma často nemá dosah na spôsob a účel, ako bude jeho výtvor používaný. Špecifickou kategóriou je tvorba písma na mieru, ktorá je prispôsobená pre konkrétny účel a kontext použitia (tzv. Custom Fonts). Dizajn custom fontov umožňuje ich autorom hlbšie skúmať vzťahy medzi formou, obsahom a účelom so zámerom navrhnúť exkluzívne riešenie. Písmo na mieru je originálnym prostriedkom, ktorý komunikuje s príjemcom prostredníctvom jedinečného vizuálneho jazyka.

   


  15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

  -


  16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

  -


  17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

  Predsedníčka:

  -

  Členovia:

  -


  18. Oponentské posudky:


  19. Návrh habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:


  20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

   


  21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

   


  22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

  Interní členovia

  -

  Externí členovia

  -


  23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:


  24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

  -


  25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

  -


  26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

  -


  27. Kontaktná adresa: