Olja Triaška, Stefanović

Informácie o habilitačnom konaní

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Olja Triaška, Stefanović

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art.,  ArtD.

3.

Rok narodenia:

23.03.1978

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

(ArtD.) 20010 / 2017

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

(Mgr. art.) 2004 / 2007

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

(Bc.) 2000 / 2004

5.

Priebeh zamestnaní:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra fotografie a nových médií

1. 3. 2009 / doposiaľ na VŠVU

V súčasnosť vedúca Katedry fotografie a nových médií

fotografka  v slobodnom povolaní od roku 2007

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - Katedra fotografie a nových médií VŠVU

1.9.2009  - 31.9.2019 asistentka Katedra fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1.10.2017  až doteraz– odborná asistentka, Katedra fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1.7.2019  -  vedúca Katedry fotografie a nových medi

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Fotografia a nové médiá

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

SHARED CITIES ATLAS, Post-socialist Cities and Active Citizenship in Central Europe, Editor: Helena Dudova, nai010 publishers, Rotterdam, Holandsko, 2019 – 320 s.

 ISBN 978-94-6208-521-3

Na konci cesty : krematórium v Bratislave / Autor Matúš Dulla, Olja Triaška Stefanoviċ. - Prvé slovenské vydanie - Bratislava : Slovart, 2017 - 127 strán

 ISBN 978-80-556-2985-8

Friedrich Weinwurm : architekt / Autor Henrieta Moravčíková. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo SLOVART, 2014 - 373 s.

ISBN 978-80-556-1158-7

Štafeta Mladosti /Relay Race of Youth:

Olja Triaška Stefanovič, 2014 – 32 s. Selfpublished, 1st edition

Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia / Autor Henrieta Hammer Moravčíková ... [et al.]. - 1. slov. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo SLOVART, 2013 - 311 s. ISBN 978-80-556-1056-6

Divadelná architektúra na Slovensku : od zložitých mestských budov k monofunkčným divadlám a späť / Autor Henrieta Moravčíková, Viera Dlháňová. - 1. vyd. - Bratislava : Divadelný ústav, 2011 - 321 s. (Slovenské divadlo)

ISBN 978-80-89369-35-5

Olja T. Stefanović. Anatómia priestoru  - Ostrava : edice FGF sv.18, 2010 – 33 s , Fotografická galérie FIDUCIA

 CITY MEJKAP. Slovenské umenie mesta.

Text, Vladimir Beskid. Katalóg vydala Galerie Klatovy /Klenova, príspevková organizácia Plzenského kraju.

ISBN 978-80-88288-11-4

Architekt Friedrich Weinwurm : nová cesta : SNG 25.1.2018-20.5.2018, Esterházyho palác, Bratislava / Koncepcia katalógu Henrieta Hammer Moravčíková ; Autor textu katalógu Alexandra Kusá - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017 - 93 strán

ISBN 978-80-8059-209-7

Strach z neznámeho. Fear of the Unknown, / Editorka Lenka Kukurová, Kolektív autorov – Bratislava : Goethe Institut  - Bratislava, 2016, 180 s

ISBN 978-80-972591-2-9

Fotonični trenutki 2016: mesec fotografije – Photonic moments 2016: month of photography,

Editor: Miha Colner,

Ljubljana: Photon  - Center za sodobno fotografijo, 2016, ISBN 978-961-92744-4-6, 50 s.

Olja Triaška Stefanović & Ján Triaška : sociálna jednot(k)a / Autor textu katalógu Ľudmila Kasaj Poláčková - Nové Zámky : Galéria umenia Ernesta Zmetáka, [2016]

ISBN 978-80-89330-42-3 

REVERSED. SLOVAK CONTEMPORARY ART / Editori: Zuzana Pacáková, Vladimir Beskid, Biela noc, o.z. Bratislava, 2015 – 56 s.

ISBN 978-80-972183-0-0

VII. Nový zlínský salon 2014 : přehlídka současného českého a slovenského umění / Zodp. red. Martin Fišr, Václav Mílek ; Autor textu Lucia Gregorová-Stachová ... et al.. - 1. vyd. - Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2014 - 244 s.

ISBN 978-80-87926-06-2

distURBANces. Can Fiction beat Reality / Editors:Authors. Kulturprojekte Berlin for European Month of Photography, 2012, 70 s.  ISBN 978 – 3- 940231 -06-2

Festival savremene umetnosti podunavskih zemalja / Urednica Vesna Latinović, Galerija Bel Art, Novi Sad, 2014, 156 s.

ISBN 978 – 86 – 89277 – 13 -5

Film. Directed by Artists 2. Film v súčasnom umení / Film in Contemporary Art / Autor textu katalógu Barbora Geržová – Nitra : Nitrianska galéria, 2013 – 72 s,

ISBN 978-80-85746-62-4

Delete. Umenie a vymazávanie / Autor textu katalógu Petra Hanáková - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012 - 106 s.

ISBN 978-80-8059-164-9 

Vo fókuse : Gordana Zlatanović / prvé dejstvo. Druhé dejstvo / Ján Triaška. Olga Stefanović / tretie dejstvo. Štvrté dejstvo / Boško Milaković / Barbora Balážová - [Bratislava] : [s. n.], [2002] - [32] s. 

Nánosy: multimediálny projekt, katalóg

Kolektív autorov. At Home Gallery. 2003, 20 s.

9.

Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

2017: Zborník príspevkov medzinárodnej fotografickej konferencie v Leviciach. Problematika súčasného fotografického umenia.:Zostavila PaeDr. Marta Kosmályová, Regionálne osvetove stredisko v Leviciach, 2017, str. 54-59, ISBN 978-80-89781-16-4

2013: Cultural Studies Review, Olja Triaška Stefanovič. Former Spaces (photo essay), 2013, Issue 3 (17), Editor in Chief, Eugeniusz Wilk, Polska Akademia Nauk, 2013, str. 248–253 

http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/Przeglad-Kulturoznawczy-2013 /Numer-3-17-2013/

2017: An Unexpected Mosaic Unique Aspects of European Photography – Produced and published by the Central European House of Photography / FOTOFO, Bratislava Autorka textu: Bohunka Koklesová, Turn to the Past  str. 119-127, 2017, 160 str.  

ISBN 978-80-85739-73-2

2017: Ideological equals: women architects in Socialist Europe 1945-1989 / ED. Mary Pepchunski, Mariann Simon – New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2017. – S.48-62                                                               ISBN 978-315-58777-6

2016: MoMoWo . 100 works in 100years: European Women in Architecutre and Design 1918-2018: Edited by Ana Maria Fernandez Garcia, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Slovenia, 2016, 365 str, fotografie: str. 151-156, Credits: 344, str. 151-156:                               ISBN 978-961-254-922-0,

2014: Spätmodern Slowakei: Gebaute Ideologie?. Editor: Adolph Stiller. Farbfotoessay: Olja Triaška Stefanovič, 2012-13, 2014. Mury Salzmann Verlag Salzburg – Wien, Austria,                                               ISBN 978-3-99014-096

2013: Pamiatky františkánskeho rádu v 19.storočí na Slovensku a Konrád Švestka  Beňová Hebertová,  Nora Chmelinová KatarínaJiroušek Alexander (Fotograf, kameraman), Ferčák Stanislav Bořutová Dana (Recenzent), Filip Aleš (Recenzent). - 1. vyd. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. - 207 s. [3 AH].

ISBN 978-80-8115-154-5.

2014: periodikum ATELIER, čtrnáctideník současného výtvarného uměni / fortnightly journal of contemporary art, č. 21 – 22, Dimenze teatrality, str. 1

ISSN 1210-5236

2017: O Pamätaní a zabúdaní

/ Bezjak Roman, 2017: Fotonoviny - občasník informácii o fotografickom dianí na Slovensku. 40/17, (2017) Str.13,

ISSN 1337 – 6454

2011: Od dokumentu ku konceptu, od plochy k 3D /Vrbanová Nina, 2011 : Jazdec: print nastenky o súčasnom vytvarnom umeni

ISSN 1338-077X.-Roč. 3, Č. 4 (2011), s.17

2018: Membrana No 5, publisher: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana, 22 Olja Triaška Stefanovič • Urška Savič, ISSN 2463-8501, str 22

Rozhovor s Oljou Triaškou Stefanovicć  - Foto noviny: č. 34 / 2016, s. 4-5 ISSN 1337–6454

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Pri habilitácii sa nevyžaduje.

11.

Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

1. 10. 2019

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Bratstvo a jednota

14.

Téma habilitačnej práce:

Prezentácia umeleckých, pedagogických aktivít 

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Oponenti:

Prof. Mgr. Milena Bartlová, PhD. – pedagogička na VŠUP v Prahe, profesorka v študijnom odbore Dejiny umenia, historička a teoretička umenia

Prof. Ilona Németh, akad. mal. – vizuálna umelkyňa s medzinárodným renomé, dlhodobá pedagogička na Katedre intermédií VŠVU (do roku 2019)

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU, spolugarantka študijného programu Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, historička a teoretička umenia

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

Prof. Ladislav Čarný, akad.mal.  – garant študijného programu Výtvarné umenie v doktorandskom stupni štúdia, profesor v študijnom odbore Výtvarné umenie, člen Katedry teórie a dejín umenia VŠVU

Členovia:

Prof. Rudo Sikora – vizuálny umelec s medzinárodným renomé, dlhoročný pedagóg na Katedre maľby VŠVU a na Fakulte umení v Košiciach

Doc. Tomáš Pospěch, PhD. – fotograf a teoretik fotografie, pedagóg na Institutu tvůrči fotografie Slezská univerzita v Opavě

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – O. Triaška StefanovićPDF, 1.32 MB

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Na stiahnutie

Zloženie umeleckej rady – habilitácia O. Triaška StefanovićPDF, 57 KB

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej rady – habilitácia O. Triašky StefanovićPDF, 1.04 MB

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 5 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 4. 12. 2019

členovia UR VŠVU tajným hlasovaním  20 za, nik proti, nik zdržaný,  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ habilitantke Mgr. art. Olji Trieške Stefanović, ArtD.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie úspešne ukončené dňa 4. 12. 2019

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

olja.stefanovic@gmail.com