Juraj Blaško

Informácie o habilitačnom konaní

Na stiahnutie

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – J. BlaškoPDF, 1.36 MB

Na stiahnutie

Prezenčná listina umelecke rady – habilitácia J. BlaškoPDF, 1.36 MB

 1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko 

Juraj Blaško

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1980

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ArtD.) 2007/2012

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Mgr. art.) 2005/2007

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Bc.) 2001/2005

École Superiore des Arts Decoratifs, Strasbourg, Francúzsko, 2005, štipendijný pobyt

École des Beaux Arts, Saint Etienne, Francúzsko, 2004, štipendijný pobyt

5.

Priebeh zamestnaní:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Katedra vizuálnej komunikácie

od 1. 9. 2012 (doposiaľ)

grafický dizajnér v slobodnom povolaní od roku 2007

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Katedra vizuálnej komunikácie

(odborný asistent) 01. 09. 2016/doposiaľ predmety: Prax v grafickom dizajne, Vznik fotografickej knihy

Laboratórium Formlab

(asistent) 1. 9. 2012/31. 08. 2016

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Grafický dizajn vizuálna komunikácia

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

ODBORNÉ TEXTY (PRÁCE)

1.  Národná cena za dizajn 2018 z pohľadu porotcu, Designum 4/2018

2.  Súťaž bez súperov, Designum 2/2016

3.  Únia grafických dizajnérov, už založená, Designum 2/2016

4.  Branding Slovenska. Od posolstiev k vizuálnej identite, štúdia, spoluautor, 2012,Ministerstvo zahraničných vecí SR

9.

Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

ZMIENKY A CITÁCIE AUTORA V ODBORNÝCH ČASOPISOCH ALEBO ODBORNÝCHPUBLIKÁCIÁCH (REPRODUKCIA ALEBO ČASŤ TEXTU O AUTOROVI)

1.          Triaška and Čejka_FM: Vianoce_FM, In: Radio_FM, 1. 1. 2020, dostupnéonline: https://www.rtvs.sk/radio/ archiv/1474/1256269

2.          Triaška and Čejka_FM: Národná cena za dizajn, In: Radio_FM, 7. 11. 2018, dostupné online: https://l. facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fradiofm%2Ftriaska-a-cejka_fm-7112018%2F%3Ffbclid%3DIwAR3HkuF-QODHvjwo43fSUG1-LqDqIXjIKVNt0lHqO1leQXkecjgeQcMU7JY&h=AT2hfsvHD1daQCjYqUMdovXCs6NyHc_ju_2rPUn3043abZxjIx05YlNIWBfIETtgwlJ6KzzLl48FV-3CdKqDMBZff81B- mpR4XJBT2v1MxaYTsBT6tjfrhQJg9w0teF9CV7rF7A

3.          Dizajnéri, prihláste sa do Národnej ceny za dizajn, In: Denník N, 16. 4 .2018,dostupné online: https://dennikn. sk/1096940/dizajneri-prihlaste-sa-do-narodnej-ceny-za-dizajn/feed/

4.          GAHÉROVÁ, Vladimíra: Dizajn na kolesách opäť zasahuje, In: Pravda, 22. 6. 2016,dostupné online: https://kultura. pravda.sk/galeria/clanok/396818-dizajn-na-kolesach-opat-zasahuje/

5.          MIKUŠOVIČ, Dušan: Štandard, možno trocha naivné. Výtvarníci hodnotia logo slovenského predsedníctva, In: Denník N, 23. 2 .2016

6.          DJURIC, Dejan: Finalisti konkursa za Balkan Photo Award 2016 i program Balkan Photo Festivala!, 19. 1. 2017, dostupné online: http://fotografija.ba/2017/01/finalisti-konkursa-za-balkan-photo-award-2016-i-program-balkan- photo-festivala/

7.          MIKUŠOVIČ, Dušan: Ministerstvá dostanú jednotné logá, motýľa pre svet nahradí „dobrýnápad“, In: Denník N, 28. 4

.2016, dostupné online: https://dennikn.sk/445529/ministerstva-dostanu-jednotne-loga-grafici-vidia-podobnost- nemeckymi/

8.          MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Editorial, In: Architektúra & Urbanizmus, 50/2016, dostupnéonline: http://https://www. ceeol.com/search/article-detail?id=481676

9.          Mestské zásahy 2015: Redizajn papuče, In: Denník N, 21. 8 .2015, dostupnéonline: https://dennikn.sk/216326/ mestske-zasahy-2015-redizajn-papuce/

10.       ŠNÍDL, Vladimír: Česi prekonali Jahnátka s jeho logom za tisícku, oni ho majúzadarmo, In: e-Denniík N, , 31. 7. 2015, dostupné online: https://e.dennikn.sk/201425/jahnatek-platil-za-logo-tisicku-cesi-ho-mali-zadarmo-vysledok- tomu-zodpoveda/1738949

11.       MIKUŠOVIČ, Dušan: Prečo sa oceňovaným reklamkám nechce kresliť logá pre štát, In: Denník N, 13. 10. 2015, dostupné online: https://dennikn.sk/266148/preco-sa-ocenovanym-reklamkam-nechce-kreslit-loga-pre-stat/

12.       Dušan Mikušovič: Mladý dizajnér inšpiroval štát, ako skoncovať s predraženýmilogami, In: Denník N, 12. 2. 2015, dostupné online: https://dennikn.sk/47512/mlady-dizajner-inspiroval-stat-ako-skoncovat-s-predrazenymi- tendrami-na-loga/

13.       5 questions for Olja Triaška Stefanovič and Juraj Blaško, In: OVmag, Chorvátsko, 13. 8.2016, dostupné online: https:// ovmag.org/5-questions-for-olja-triaska-stefanovic-and-juraj/

14.       Bratislava sa chváli najlepšou webstránkou: Aký majú názor odborníci?, Nový čas,11. 4. 2013, dostupné online: https://www.cas.sk/clanok/247859/bratislava-sa-chvali-najlepsou-webstrankou-aky-maju-nazor-odbornici/

15.       RIŠKOVÁ Mária: Národná cena za dizajn, In: Cvernovka, s.208-210, Open Design Studio, 2014

16.       BALAŽÍKOVÁ Katarína: Professional designed state identity will not cover thecorruption inside, 29. 12. 2016, In: Critical Daily, dostupné online:https://www.criticaldaily.org/?project=157

17.       NOGA, Pavel: Black box v galerii Koridor, In: TYPO.cz, 16. 5. 2011, dostupnbé online:http://www.typo.cz/black-box- v-galerii-koridor/

PREZENTÁCIA TVORBY ALEBO DIELA AUTORA VO VEREJNOPRÁVNYCH A RENOMOVANÝCHMÉDIÁCH (REPRODUKCIA DIELA ALEBO ČASŤ TEXTU O DIELE ALEBO TVORBE AUTORA)

1.          Slovensko zvažuje sdílenou identitu státu, In: Font.cz, 16. 2 .2015, dostupnéonline: https://www.font.cz/logo/ slovensko-zvazuje-sdilenou-identitu-statu-a-analyza-z-polska.html

2.          Schmidt and Triaška_FM: Národná téma vo vizuálnom umení, Radio_FM, 19. 9. 2013,dostupné online: https://fm.rtvs. sk/relacie/triaska-cejka_fm/10437/schmidt-and-triaska_fm-narodna-tema-vo-vizualnom-umeni

3.          GARAJ, Patrik: Tento štát potrebuje redizajn, In: Trend, 16. 9 . 2012, dostupnéonline: https://www.etrend.sk/ podnikanie/tento-stat-potrebuje-redizajn.html

4.          UDVARDYOVÁ Lucia: Cvernovka, časť 2: dizajnér Juraj Blaško, In: Radio Wave, , 12. 1.2011, dostupne online: https:// wave.rozhlas.cz/cvernovka-cast-2-dizajner-juraj-blasko-5279115

5.          A3UM (NEČAKANÉ MOŽNOSTI), In: RTVS, november 2013, dostupne online:https://www.rtvs.sk/televizia/ archiv/497/26411

6.          Slovenský plagát súčasť projektu „Budúce dedičstvo dneška“ v Rige, Ministerstvo zahraničných vecí, 27.11.2018, dostupné online: https://www.mzv.sk/aktuality/rss/rss-zoznamy/-/asset_publisher/9BNBrxv9s4iR/content/ slovensky-plagat-sucast-projektu-buduce-dedicstvo-dneska-v-rige

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa

11.

Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

4.    marca 2020

12.

Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

 DIZAJN

13.

Názov habilitačnej prednášky:

NEVIDITEĽNÝ DIZAJN

14.

Téma habilitačnej práce:

NEVIDITEĽNÝ DIZAJN

1.     definovanie východiska

2.     kompetencie a interdisciplinarita

3.     ambícia a tolerancia

4.     prenos do pedagogickej praxe

5.     happy end

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Tomasz Bierkowski
– pôsobí na Akadamia sztuk pieknych Katowice, na Katedre grafického dizajnu vedie Ateliér typografie. Pôsobil na viacerých vzdelávacích  pracoviskách v strednej Európe, je držiteľom významných poľských ocenení v oblasti grafického dizajnu. 

doc. Vasyl Kosiv
– pôsobí na Lviv National Academy of Arts na Ukraine, na oddelení dizajnu. Pôsobil na Cooper-Hewitt National Design Museum in New York a na Columbia University in New York. V roku 2020 vydal knihu Ukrainian Identity in Graphic Design, 1945-1989 (vyd. Rodovid). 

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
– pôsobí na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave, vedie ateliér Priestor, zameraný na grafický dizajn, výstavné expozície a informačné systémy. Je držiteľom viacerých národných ocenení za grafický

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
– garant študijného programu Dizajn v doktorandskom stupni štúdia, profesor v študijnom odbore Dizajn, člen Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU.

Členovia:

doc. Jacek Mrowczyk, Akademia sztuk pieknych Katowice
– pôsobí v študijnom odbore Dizajn so zameraním na Vizuálnu komunikáciu. Pôsobil na Cooper-Hewitt National Design Museum in New York a na Rhode Island School of Design in Providence (USA). 

Mgr. Filip Blažek
– pôsobí ako lektor na VŠUP, v odbore grafického dizajnu. Venuje sa odborne typografii, workshopom a publicistike.

18.

Oponentské posudky:

19.

Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Predsedníčka:

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Interní členovia:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

prof. Ladislav Čarný, akad. mal.

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.

doc. Pavol Choma, akad. mal.

prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

prof. Júlia Sabová akad. mal.

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia:

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD.
– vedúca oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave

prof. Ilona Németh, DLA
– bývala vysokoškolská učiteľka na VŠVU, angažovaná a významná umelkyňa v odbore intermédií a multimédií          

prof. M.A. Jan Němeček
– VŠUP Praha, Ateliér Produktového dizajnu, člen dizajnérskej skupiny

doc. MgA. Adam Pokorný, PhD.
– AVU Praha, Ateliér reštaurovania výtvarných diel maliarskych a polychrómovaných plastík

prof. Rudolf Sikora
– bývalý profesor VŠVU, medzinárodne etablovaný autor konceptuálneho umenia

doc. MgA. Tomáš Vaněk
– rektor AVU Praha, Ateliér intermediálnej tvorby III

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Rozhodnutie UR je nasledovné:

Uznesenie č. 4 zo zasadnutia UR dňa 17. 12. 2020:

Členovia UR VŠVU tajným hlasovaním  20  za, nik proti,  nik zdržaný  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ habilitantovi  Mgr. art. Jurajovi Blaškovi, ArtD. v odbore habilitačného konania Umenie, so špecializáciou na Dizajn. 

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie úspešne ukončené 17. 12. 2020

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

blasko@afad.sk