Emília Rigová

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Emília Rigová


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.


3. Rok narodenia:

1980


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

 • III. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore voľné výtvarné umenie – doktorandské štúdium v externej forme 2011 udelený vedecko-pedagogický titul ArtD. v odbore voľné výtvarné umenie; Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Kollárova 21, SK – 974 01 Banská Bystrica
 • II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore voľné výtvarné umenie - sochárstvo – magisterské štúdium v dennej forme; Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Kollárova 21, SK – 974 01 Banská Bystrica
 • Pedagogické minimum

 


5. Priebeh zamestnaní:

 • september 2022 – súčasnosť vedecko – výskumná pracovníčka + pedagogická činnosť odb. asistenta  na AU FVU Banská Bystrica
 • november 2012 – august 2022: Odborná asistentka na Katedre výtvarnej kultúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • september 2008– jún 2009: odborná asistentka, Katedra dizajnu nábytku a interiéru, DF TUZVO, Zvolen

 


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Výučba predmetov akademický rok  2022/2023 – Mgr. art. Emília Rigová ArtD.; Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Kollárova 21, SK – 974 01 Banská Bystrica:

 • Kritické Art fórum -  ZS – I. stupeň
 • Kolaboratórium I  – ZS – II. stupeň
 • Kolaboratórium II – LS – II. stupeň
 • Kolaboratórium III – ZS – II. stupeň

Výučba predmetov akademický rok  2023/2024 – Mgr. art. Emília Rigová; FVU Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Kollárova 21, SK – 974 01 Banská Bystrica:

 • Kritické Art fórum -  ZS – I. stupeň
 • Kolaboratórium I  – ZS – II. stupeň
 • Kolaboratórium II – LS – II. stupeň
 • Kolaboratórium III – ZS – II. Stupeň

Výučba predmetov 2012/2022 – Mgr. art. Emília Rigová ArtD.; Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej kultúry, Ružová 13, Banská Bystrica:

 • I. stupeň:
  • Socha a objekt I. – IV. Foto a video,I. – IV. Multimedia I. – IV.  Intermedia I. – IV.  Plener v krajine, Základy animácie, Ako čítať obraz I. – II.
  • Vedenie bakalárskych a magisterských  prác
 • II. Stupeň
  • Ateliér Socha a objekt I. – IV. Ateliér Foto a video,I. – IV.Ateliér  Multimedia I. – IV.  Ateliér Intermedia I– IV. 
  • Vedenie diplomových prác

Výučba predmetov 2008 - 2009 – Mgr. art. Emília Rigová; Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta,  Katedra dizajnu nábytku a interiéru, Zvolen:

 • Výtvarná príprava I, - II.,  Modelovanie I. – II.

7. Odborné alebo umelecké zameranie:

 • Voľné výtvarné umenie

8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Publikačná činnosť:

·        ABC   Metalepsa ako možná výtvarná stratégia pri koncepcii umeleckého diela (metalepsa ako typ zámeny vyjadrenej v objekte) / Emília Rigová.
In Objekt a materiál v umení a edukácii / rec. Petra Šobáňová, Katarína Sokolová. - 1. vyd. - Olomouc : Timotej Blažek a kol., Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. - ISBN 978-80-244-4775-9. - S. 55-75 [1,05 AH].
[RIGOVÁ, Emília (100%)]

·        AED   Východiská neformálneho vzdelávania a jeho miesto v sociálne angažovanom umení / Emília Rigová. 4, kapitola.
In Fenomén výtvarného nadania v (ne)formálnom vzdelávaní / ed. Renáta Pondelíková ; rec. Xénia Bergerová, Hana Stadlerová, Jozef Zentko. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2018. - ISBN 978-80-557-1485-1. - S. 75-98 [1,22 AH].
[RIGOVÁ, Emília (100%)]

·        AFD      Objekt ako nástroj poznania = Teaching with object / Emília Rigová. - Spôsob prístupu: www.konferencia.kreativnevzdelavanie.sk.
In CREA-AE 2017 : creative reflexive emotional alternative art education : zborník z e-konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 01.-30.06.2017 / eds. Daniela Valachová, Lenka Lipárová ; rec. Erich Mistrík, Barbora Kováčová [elektronický zdroj]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. - ISBN 978-80-557-1374-8. - online, s. 102-108.
[RIGOVÁ, Emília (100%)]

·        AFD      Stratégie rozvíjania vizuálnych kompetencií v procese výtvarnej edukácie / Emília Rigová. - Spôsob prístupu: www.konferencia.kreativnevzdelavanie.sk.
In CREA-AE 2017 : creative reflexive emotional alternative art education : zborník z e-konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 01.-30.06.2017 / eds. Daniela Valachová, Lenka Lipárová ; rec. Erich Mistrík, Barbora Kováčová [elektronický zdroj]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. - ISBN 978-80-557-1374-8. - online, s. 219-229.
[RIGOVÁ, Emília (100%)]

·        ABC          Ako pristupovať k reprezentácii rómskej kultúry?  Emília Rigová in Neviditeľné múzeum 1. vydanie -  Bratislava, Judit Angel, Oto Hudec, Eliška Mazalanová, Zuzana Reveszová, Emília Rigová, tranzit.sk, 2019, Bratislava ISBN 978-80-972325-7-3 str. 98-121

·        Statement, Emília Rigová in Neviditeľné múzeum 1. vydanie -  Bratislava, Judit Angel, Oto Hudec, Eliška Mazalanová, Zuzana Reveszová, Emília Rigová, tranzit.sk, 2019, Bratislava ISBN 978-80-972325-7-3; str. 123-131

·        Otevřená cesta / The Road is Open / Phundrado Drom ISBN 9788086656540 152 strán, Texty Petra Hanáková Emília Rigová Vydavateľstvo Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace 2023 Brno

·        Enter / No. 29 Kreatívny manuál pre súčasné rómske umenie. zostavili Emília Rigová & Nikola Ludlová; ISSN 1338-1946 Dive Buki 2017 (sk)

·        Enter : Creative Manual for contemporary Romani art: ,compiled by Emília Rigová & Nikola Ludlová  ISBN 978-80-89677-20-7 Dive Buki , 2017 (eng)

 

premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii:

·        Budete mať luft! Scéna a kostým pre divadelné predstavenie  Budete mať luft!, Slovenské národné divadlo, premíera 1.04.2023, Bratislava

·        NANE ODA LAVUTARIS/ WHO WILL PLAY FOR ME? , individuálna výstava, kurátor Rainer Fuchs, Rakúsko, Viedeň, mumok, 2023 ( premierovo zverejnené diela Carving, Mulo lavutaris I – III.)

·        Čohaňi z koni ajlend (podľa Bari Raklori), individuálna výstava,kurátorka Nina Vrbanová, Kunsthalle , Kunsthalle Lab, Bratislava, 2020 ( premierovo zverejnené diela Loli Phabaj, Lady L., Kotlárová šej pečie jablká, Trh, Čohani z Koni Ajlend, Havrana, Hypnotic poson)

·        Kosmos Hino Kalo / Vesmír je černý, kolektívna výstava, kurátorka Ladislava Gažiová, Ondrej Chrobák, Moravská galerie, 2017 ( premierovo zverejnené diela Selfportrait 17, Profil of The Artist

·        Time after time – kolektívna výstava finalistov Ceny Oskara Čepana, kurátorka Lucia Gregorová Stach, KC Dunaj, Bratislava, 2018 ( premierovo zverejnené diela: Vomite ergo sum!, Bulletproof culture, Keres kultura! I.-III.)

·        Kale Bala Parno Muj, individuálna výstava, kurátorka Petra Hanáková, Schemnitz gallery, Banská Štiavnica, 2020 ( premierovo uvedené dielo oltaRIG,)

·        Icons of Pheripheral , individuálna výstava, Gandy Gallery, Bratislava, 2018 ( premierovo uvedené dielo Two Bari)

·        Lost Identity, individuálna výstava Museum Quartier MQ21, Viedeň, 2018 ( premierovo uvedené dielo Constant Methamorphosis /Covering up!)


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

 1. Emília Rigová.: Nane Oda Lavutaris / Who Will Play for Me? Edited by: Rainer Fuchs, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien Texts by: Karola Kraus (Preface), Interview: Rainer Fuchs with Emília Rigová, Essay: Nina Gažovičová, Essay: Nina Vrbanová, Graphic design: Nina Ober ISBN: mumok: 978-3-903446-02-1 / König: 978-3-7533-0334-5 Publisher: Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König Köln 2022
 2. Resist!: The Art of Resistance Paperback, by Juan Bonilla  Horacio Fernndez , Nanette Snoep, ISBN-13 ‏ :978-3753302713Walther Konig , Germany 2024
 3. Umjetnost na margini? Marina Tkalčić, Život umjetnosti : časopis o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi, Vol. 103  str 19 No. 2, 2018
 4. Monika Weychert , ”The Passing of the Romani Body”, View. Theories and Practices of Visual Culture 28 (2020), https://doi.org/10.36854/widok/2020.28.2269
 5. Maria Alina Asavei & Alexis Marin Bushnell (2023) Feminist spirituality and Roma artistic activism: the Afterlife of the uncanonised Saint Sara Kali, Identities, 30:4, 490-507 in Identities Global Studies in Culture and Power, VOL. 30, NO. 4, 490–507 IDENTITIES 2023 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1070289X.2022.2061809
 6. Springerin, Issue 1 , str 36,  2020 Wien  ISBN: 978-3-9504623-5-7
 7. Profil Emílie Rigovej Nina Vrbanová, str. 51-77, Profil 4/2022 ISSN: 1335 – 9770 , Bratislava
 8. Fem Positive : Emília Rigová alias Bari Raklori – Autoportrét 17, Kristína Országhová, Profil, 4/2018 2018,  ISSN : 1335-9770 EAN: 9771335977008 01 Bratislava
 9. KHB LAB : Emília Rigová/ Čohani z Koni Ajlend ( podľa Bari Raklori) exhibition, ISBN: 978-80-972754-6-4 Kunsthalle Bratislava, 2020
 10. „Očakávala som, že východiskom bude umeleckohistorický výskum“ Katarína Rusnáková o Secondary Archive,  str. 70, Profil 3/2021, ISSN : 1335 – 9770 Bratislava
 11. COČ kapitola: Hranice navzájom sa prekrývajúcich identít, Lucia G. Stach, str. 124 – 155 Nadácia centrum súčasného umenia, ISBN 978-80-89009-26-8 Bratislava 2019
 12. Neviditeľné múzeum 1. vydanie -  Bratislava, Judit Angel, Oto Hudec, Eliška Mazalanová, Zuzana Reveszová, Emília Rigová, tranzit.sk, 2019, Bratislava ISBN 978-80-972325-7-3
 13. Petra Hanáková : Rómsky obrat? in Magazín o umení 365, SNG 04 / 2018,  str. 94 – 104, ISBN 979 – 80 – 8059 - 211-0 , Bratislava, str. 123-131
 14. LAB 2017- 2020, str. 138 – 151, ISBN 9978 – 80 – 972754 – 9 – 5,  Kunsthalle Bratislava 2020
 15. Intímna verejná katarzia (v tvorbe Emílie Rigovej), Lenka Krištofová, , Glosolalia,/ 2015, ISSN 1338 – 7146 , Bratislava (str 1 - 8)
 16. Príprava ~ Zasievanie, kolektívna výstava, kurátorka Judit Angel, tranzit.sk, Bratislava ISBN 978 – 80- 973930- 3-8
 17. Bári RAKLÓRI alias Emília RIGOVÁ / Koľko významových rovín môže niesť dielo?, Alena Vrbanová, art3,  ISSN 2453-7349, 3/2021
 18. Pod cukrovou polevou, Michaela Kučová, Kapitál, 9. apríl 2020 https://kapital-noviny.sk/pod-cukrovou-polevou/ 
 19. Keď všetci zmiznú, kto mi zahrá? Katarína Pirháčová, Artalk uverejnené 24.02.2023 https://artalk.info/news/ked-vsetci-zmiznu-kto-mi-zahra
 20. Peter Tuka : ‘Tranzit má čo zasiať. Uvidíme, či bude vedieť ako, a čo sa ujme" / Príprava ~ Zasievanie, Artalk, 20. 5. 2022 dostupné na https://artalk.info/news/tranzit-ma-co-zasiat-uvidime-ci-bude-vediet-ako-a-co-sa-ujme
 21. Emília Rigová: Revive/Purano Hangos / Natálie Drtinová, Flash art : the world´s leading art magazine : Czech & Slovak edition Praha : #56, 7–9/2020 https://flashart.cz/2020/07/10/emilia-rigova-revive-purano-hangos/
 22. Emília Rigová Untitled / Ľudmila Kasaj Poláčková. Flash art : the world´s leading art magazine : Czech & Slovak edition Praha : Nadace Prague Bienale, 2006- 16/69 (2023), 11 [Tematické číslo (16/69) Flash Art věnované počítačovým hrám - Gaming]
 23. Martin Vrba : O PODRÝVÁNÍ NACIONALISMU VE VIZUÁLNÍ KULTUŘE, ART ANTIQUES, október 2022
 24. Maja Flajsig : Činiti granice vidljivima / Moja umjetnost je moja stvarnost . Kulturpunkt.hr : KURZIV – Platforme za pitanja kulture, medija i društva. publikované 26.11.2018. na https://kulturpunkt.hr/kritika/ciniti-granice-vidljivima/
 25. ERËMIRË KRASNIQI : ‘All That We Have in Common’ Addresses the Absence of Roma Visual Culture / All That We Have in Common’. IN EU REVIEWS , EXHIBITION REVIEWS | 11 JAN 23, Frieze, Issue 233
 26. Klaviere und Epiphyte: Sensible Installation von Emília Rigová im Mumok, Katharina Rustler, DerStandard, 9.November 2022
 27. Nina Vrbanová : BLACKNESS IN THE ABSENT BODY: ON THE WORK AND ARTISTIC CAREER OF EMÍLIA RIGOVÁ zverejnene online na ROMAMOMA, / Eriac:
 28. Skúter IV. – akcia mladého umenia,  kurátor Vladimír Beskid, Galéria Jána Koniarka v Trnave,  2019 ISBN 978-80-85132-83-0
 29. Objekt a materiál v umení a edukácii / Timotej Blažek a kol.-- 1. vydání. – Olomouc,  str. 164 -169 ISBN 978-80-244-4775-9
 30. FOLKLORE IS NOT DEAD,kurátorka Petra Mazáčová, vydala Galerie Roudnice, ISBN 978- 80- 88423-08-9
 31. Sanja KOJIć-MLADENOV, Moritz PANKOK, Tina DUNJIć MESSMER, Moja umjetnost je moja stvarnost = Meine Kunst ist meine Realität = Mon Art est Ma Réalité = My Art is My Reality, 9789538107221 Rijeka, 2018
 32. Damas Gruska : Rómsky výprask, artalk.cz 13.1.2020 https://artalk.info/news/romsky-vyprask
 33. Rómska pieseň v čase rasových nepokojov, Dominika Moravčíková,  #07, Kapitál, 2020 https://kapital-noviny.sk/romska-piesen-v-case-rasovych-nepokojov/
 34. Barbora Németh:  Nadikhuno museumos, recenzia, 11.1. 2018. artalk.cz; https://artalk.info/news/nadikhuno-museumos
 35. Múzeá národnostných menšín na Slovensku a v Čechách z pohľadu politiky identít , Ivana Rapoš Božič , Flash art : the world´s leading art magazine : Czech & Slovak edition Praha, NO 63, vol XV marec 2022
 36. Time After Time: Ohliadnutie za Cenou Oskára Čepana Rado Ištok, Flash art : the world´s leading art magazine : Czech & Slovak edition Praha,, 2018
 37. Slovakia: Look from the Bridge / Contemporary Artists from Slovakia. 976-88-8435-018-3, Antiga Edizioni 2016
 38. Kali Berga , kurátor Wojciech Szymanskski ISBN : 978-83-943998-2-5, Krakow
 39. Nový Čepan, Petra Feriancová Vlna č. 76/2018 ročník XX, Téma Láska, ISSN 1335-5341, Bratislava
 40. Proč romské muzeum? Lukáš Houdek Vlna č. 75 / 2018 ročník XX ISSN 1335-5341, Bratislava

 


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 • Nevyžaduje sa

11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

 • 17. 6. 2024

12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

-


  13. Názov habilitačnej prednášky:

  • Od kultúrnej apropriácii k sebaprezentácii

  14. Téma habilitačnej práce:

  • Marginálne v umení

  15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

  -


  16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

  -


  17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

  Predsedníčka:

  -

  Členovia:

  -


  18. Oponentské posudky:


  19. Návrh habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:


  20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

   


  21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

   


  22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

  Interní členovia

  -

  Externí členovia

  -


  23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:


  24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

  -


  25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

  -


  26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

  -


  27. Kontaktná adresa: