András Cséfalvay

Informácie o habilitačnom konaní

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

András Cséfalvay

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.

3.

Rok narodenia:

23.08.1986

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

2005 – 2009 Bakalársky titul na VŠVU v Bratislave

2009 – 2011 Magisterský titul na VŠVU v Bratislave

2012 – 2015 Doktorandský titul na VŠVU v Bratislave

2011 – 2012 Univerzita Komenského, Fakulta

matematiky fyziky a informatiky

5.

Priebeh zamestnaní:

2015 – 2019 VŠVU

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2015 – 2019 VŠVU, Samostatný predmet Young

artist‘s guide to noise, sound and music

2016 – 2019 VŠVU, odborný asistent v Atelieri IN

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Výtvarné umenie (intermédia a digitálne umenie)

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

1. András Cséfalvay: Užitočná plochá zem, POST FAKE TURN, Fakulta výtvarného umění Vysokého učení technického v Brne, 2017  ISBN 978-80-214-5587-0

2. 2017 – 2019 Špičkové vedecké pracovisko na slovenských univerzitách a vysokých školách, Ateliér In pod vedením prof. Ilony Németh

9.

Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

1. Anežka Bartlová: Postavme sa za Pluto!, Art and Antiques, November 2018

2. Mucsi Emese: SZUBJEKTÍV TUDOMÁNY, BalkonArt, OFF-Biennále Budapest Repülő

kajak, 2018 02, https://balkon.art/home/print/balkon-2018-2-szam/

3. Damas Gruska: András Cséfalvay Science animácia ako fiction meditácia, FlashArt,

Czech and Slovak Edition 2019 Február, https://flashart.cz/2019/02/11/andrascsefalvay-

science-animacia-ako-fiction-meditacia/

4. Hushegyi Gábor: Cséfalvay András, Opus 1, 2009

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Pri habilitácii sa nevyžaduje.

11.

Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

7. 10. 2019

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Užitočnosť a realita fikcie

14.

Téma habilitačnej práce:

Užitočnosť a realita fikcie- úloha naratívneho umenia v ponúkaní alternatívnych rozprávaní pre reprezentáciu subdominantných skupín a mimo ľudských subjektov. Úloha faktov, historická úloha prírodných vied a umení. Kríza vedeckej paradigmy a možné odpovede.

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Oponenti:

Prof. Jiří David, akad.mal. – intermediálny umelec, vedúci Ateliéru Intermediální konfrontace VŠUP Praha, profesor v príslušnom študijnom odbore

Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. – pedagóg na Katedre dejín a teórie umenia, FF Trnavská univerzita, historička a teoretička architektúry a vizuálneho umenia

Mgr. Gábor Hushegyi – historik a teoretik umenia, odborník z praxe

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

Prof. Ladislav Čarný, akad.mal.  – garant študijného programu Výtvarné umenie v doktorandskom stupni štúdia, profesor v študijnom odbore Výtvarné umenie, člen Katedry teórie a dejín umenia VŠVU

Členovia:

Prof. Rudo Sikora – vizuálny umelec s medzinárodným renomé, dlhoročný pedagóg na Katedre maľby VŠVU a na Fakulte umení v Košiciach

Doc. MgA. Tomáš Vaněk– intermediálny umelec, vedúci ateliéru Intermediální tvorby III AVU Praha, docent v príslušnom študijnom odbore

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:+

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Na stiahnutie

Zloženie umeleckej rady – habilitácia A. CséfalvayPDF, 57 KB

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umelecke rady – habilitácia A. CséfalvayPDF, 1.04 MB

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 6 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 4. 12. 2019

členovia UR VŠVU tajným hlasovaním  19 za, 1 proti, nik zdržaný,  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ habilitantovi  Mgr. art. Andrásovi Cséfalvaiovi, ArtD.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie úspešne ukončené dňa 4. 12. 2019

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

andras.csefalvay@gmail.com