Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2023/2024

Obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore Umenie a študijnom odbore Vedy o umení a kultúre v akademickom roku 2023/2024 – letný semester.

MgA. Imrich Veber

Lokální a globální, soukromé a veřejné

  • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
  • Dátum a čas konania obhajoby: 21. júna  2024 o 10,00
  • Miesto konania obhajoby: VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo nám.  18, č. dv. H-103

Magister sztuki Jozef Pilát

Udržateľnosť Utópie v Postfaktuálnej Dobe

  • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
  • Dátum a čas konania obhajoby: 21. júna  2024 o 13,00
  • Miesto konania obhajoby: VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo nám.  18, č. dv. H-103