Rektorka odovzdala ceny za diplomové práce

Ceny rektorky 2023

V rámci slávnostnej promócie, ktorá sa uskutočnila 7. júla 2023, vyhlásila rektorka VŠVU Bohunka Koklesová ceny pre absolventky a absolventov za ich magisterské práce. Ocenení/é boli diplomanti a diplomantky z katedier textilnej tvorby, dizajnu, fotografie, intermédií a po prvý raz aj z teórie a dejín umenia.

Všetkým našim absolventom a absolventkám gratulujeme!

 


Juliána Brnáková

Slow is more

Študijný program: Dizajn / Ateliér odevného dizajnu

Magisterská práca je kolekciou odevov, ktoré sa nesú v duchu pomalej módy. Jej cieľom je nájsť opäť cestu k ručnej práci a k spomaleniu v módnom priemysle. Stavia sa proti koncepcii rýchlej módy, kde prevláda masívna výroba textilu a odevov. Poukazuje na tradičné techniky výroby textilu, ku ktorým v kontraste prikladá strojovú a digitálnu výrobu. Otázky, ktoré si kladie sú najmä o potrebe autorských produktov, konkrétne odevov v dnešnej dobe konzumu, v dobe, keď chceme všetko hneď a rýchlo, bez čakania. Ukazuje na vytrácanie vzácnosti odevu. Kolekcia je inšpirovaná neživou prírodou, ako je voda, pôda, piesok, kamene, v čom vidí prepojenie s témou udržateľnej, pomalej módy.

„Navrhli ste kolekciu odevov, ktoré vznikli kombináciou ručnej a strojovej výroby. Svoju pozornosť ste upriamili na tzv. slow fashion, kde ste zisťovali, pri akom type výroby vzniká najväčší textilný odpad a prípadne, v akej forme sa s ním dá ešte pracovať. Vaša práca je o zodpovednosti voči životnému prostrediu, predtým než začnete vôbec tvoriť, zvážite všetky etické princípy s výrobou novej módy spojené, a to je veľmi dobré. Je to cesta, ako zvrátiť nie dobrý vývoj na našej planéte. Textilná výroba je jedným z najväčších znečisťovateľov prírody, preto je dobré, že sa etické a estetické princípy dostávajú vo Vašom uvažovaní do rovnováhy.“  - Bohunka Koklesová

Juliána Brnáková; Diplomová práca
Juliána Brnáková; Diplomová práca, 2023.
Juliána Brnáková; Diplomová práca
Juliána Brnáková; Diplomová práca, 2023.
Juliána Brnáková; Diplomová práca
Juliána Brnáková; Diplomová práca, 2023.

 

Michaela Kacsiová

Roľníci s dlhmi

Študijný program: Vizuálne umenia / Ateliér intermédií

Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá súčasnými socio-spoločenskými problémami (hegemóniou globálneho neoliberálneho kapitalizmu), ktoré prenikajú do všetkých úrovní nášho života, až do takej miery, že sa autorke ponúka otázka, či je možné sa z týchto mechanizmov vymaniť. Konkrétnejšie sa dielo venuje zvyšujúcej sa miere individualizmu, ktorý narúša zložitú spleť rôznorodých spoločenských vzťahov do takej miery, že vina sa pripisuje patologickým jednotlivcom, ktorí „zneužívajú systém“, nie systému samotnému. Výstupom je subverzívne video, ktoré formálne využíva a kombinuje prvky natočených scén a reklamných videí (found-footage), avantgardných praktík vtipu, výsmechu, trápnosti a humoru so zvukovým pozadím politickej eseje. Vtipom a absurditou si diplomantka vytvára odstup od témy, odľahčuje ju, zároveň sa však dostáva k podnetnej sebareflexii. Jej zámerom je tento zážitok poskytnúť divákovi, diváčke.

„Keď som si pozrela Váš film, tak som s ním viedla pomyselný dialóg. Bolo mi hneď od začiatku jasné, že filmom spochybňujete rámce globálneho neoliberálneho kapitalizmu. Liberálna spoločnosť, prípadne jej neoliberálne dedičstvo, sa vždy v teóriách spájali so slobodnou spoločnosťou. V čase polarizovaného sveta 80. rokov ľudia verili, že slobodná spoločnosť uvoľní viac dobrého ako zlého. Chcem tým povedať, že mnohé dobové, ale aj súčasné postoje, môžu mať dobrý východiskový základ, ale doba sa mení, bude si vyžadovať nanovo premýšľať mnohé koncepty. Myslím si, že je potrebné spoznať aj opačné názory predtým, než vynesieme stanoviská. Vaša práca ma potešila nielen tým, ako ste ju spracovali, s humorom a nenásilne, ale aj tým, že ma prinútila zamyslieť sa.“ - Bohunka Koklesová

Michaela Kacsiová; Diplomová práca
Michaela Kacsiová; Diplomová práca, 2023.
Michaela Kacsiová; Diplomová práca
Michaela Kacsiová; Diplomová práca, 2023.
Michaela Kacsiová; Diplomová práca
Michaela Kacsiová; Diplomová práca, 2023.

 

Dáša Oršuliaková

Súčasná umelecká prax a bioetické problémy

Študijný program: Dejiny a prax súčasného umenia

Podobne, ako každý ľudský jedinec, je i umenie s vonkajším svetom prepojené zložitými recipročnými vzťahmi. V jeho vývoji môžeme pozorovať zaujímavú kontinuitu s čoraz rýchlejšie sa meniacou spoločnosťou a životnými podmienkami. Autorka sa vo svojej diplomovej práci zaoberá umením a estetičnom ako špecifickým druhom skúsenosti a jej vzťahom k vedeckej a filozofickej praxi i spoločnosti ako takej. Predmetom záujmu diplomantky je vzťah umenia a života a pokus z umenovednej perspektívy identifikovať a preskúmať podoby a možnosti vzťahu bioetiky a výtvarného umenia. Teoretické východiská kontextualizovala pomocou prípadových štúdii vybraných diel vizuálneho umenia.

„Ste prvou absolventkou študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia, ktorá získala Cenu rektorky za teoretickú diplomovú prácu. U teoretických prác je podľa mňa jednou z najnáročnejších rovín výber samotnej témy. Vám sa podarilo napísať prácu, v ktorej prepájate výtvarné umenie s bioetikou ako novou, rozvíjajúcou sa vednou disciplínou. Vaša práca je multidisciplinárna a interdisciplinárna, vnášate do umenovedy nové problematiky, ktoré nie sú opozerané a zastarané. Svoju prácu ste opreli o citát, ktorý si dovolím teraz prečítať: Bez predstavivosti niet nádeje, šance vidieť lepšiu budúcnosť, niet kam ísť, ani o čo sa snažiť.“ – Bohunka Koklesová

 

Šimon Parec

O krajine a význame

Študijný program: Vizuálne umenia / Ateliér fotografia, realita, konštrukcia

Témou práce je terénne obrazové skúmanie prírodného geografického priestoru, ktorý je človekom neustále modifikovaný v súvislosti s ekonomickým, politickým či osobným ziskom. Východiská zo vzťahu medzi prírodnými a sociálnymi zložkami prinášajú otázky o revitalizácii krajiny, o zmene krajiny na takzvanú „novú prírodu“ až po otázky degradácie biodiverzity a vplyv na človeka. Praktická časť diplomovej prace sa skladá z dvoch častí. Prvou je krátky čierno-biely film so zvukovou stopou. Snahou bolo vytvoriť „archívny materiál“, teda anachronicky obraz, ktorý nesie estetické atribúty starých filmov, no v skutočnosti ide o aktuálne zábery baní či tepelných elektrárni, ktoré dnes ešte stále využívajú technológiu spaľovania uhlia na výrobu elektriny a tepla. Druhou časťou prace je fotografická kniha, ktorá reflektuje dlhodobý fotografický výskum témy zabezpečovania lokálneho tepla v dobe globálneho otepľovania.

„Cenu som Vám udelila za Vašu diplomovú prácu zloženú z fotografickej autorskej knihy a filmu. Ako tému ste si vybrali topografické mapovanie krajiny, ktorá je zasiahnutá agresívnou povrchovou ťažbou, kde degraduje biodiverzita, ukazuje sa, aký negatívny vplyv má človek na prírodu a krajinu. Spracovanie Vašej témy bolo zaujímavé aj tým, že ste sa pokúsili vytvoriť bezčasový obraz, ktorý ako keby nebol ukotvený v konkrétnom čase, uvažujete aj o tzv. návrate do budúcnosti, ale aj o práci, ktorá podlieha ekonomickému a politickému zisku.“- Bohunka Koklesová

Šimon Parec; Diplomová práca
Šimon Parec; Diplomová práca, 2023.
Šimon Parec; Diplomová práca
Šimon Parec; Diplomová práca, 2023.
Šimon Parec; Diplomová práca
Šimon Parec; Diplomová práca, 2023.
Šimon Parec; Diplomová práca
Šimon Parec; Diplomová práca, 2023.
Šimon Parec; Diplomová práca
Šimon Parec; Diplomová práca, 2023.

 

Richard Švec

Automobilová bezpečnosť

Študijný program: Dizajn / Ateliér transport dizajn

Dnešné automobily sú z hľadiska bezpečnosti chodcov nedostačujúce. Spoliehame sa vo väčšine prípadov iba na aktívnu bezpečnosť, ktorá nie vždy zvládne vypočítať situáciu a zabrániť kolízii. Vozidlá sú stále väčšie a s príchodom elektromobility aj niekoľkonásobne ťažšie. Plochy absorbujúce energiu pri strete s chodcom sú nedostačujúce, ako aj konvenčné materiály, ktoré vozidla dodnes využívajú. Pri strete automobilu má chodec nízku šancu na prežitie, ktorá sa s vyššou rýchlosťou, veľkosťou a hmotnosťou výrazne znižuje. Cieľom výskumu je priniesť do automobilového priemyslu také inovatívne myšlienky, ktoré budú odzrkadľovať prínosné riešenia pasívnej bezpečnosti nielen pre chodcov, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Výtvarné riešenia a formy podliehajú funkcii a zároveň rešpektovať technické aspekty osobného automobilu. Výstupom diplomovej práce je návrh osobného automobilu, v ktorého estetickej a technickej stránke sú zakomponované diplomantove riešenia pre posun v oblasti bezpečnosti.

„Ste absolventom Ateliéru transport dizajn. Nevyznám sa príliš v autách, ale to, čo ma na Vašom diplomovom projekte veľmi zaujalo, je, že ste riešili bezpečnosť ľudí v automobilovej prevádzke. Nesústredili ste sa na bezpečnosť ľudí vo vnútri auta, ale tých, ktorí sú na uliciach a cestách. Tvar auta ste prispôsobovali tak, aby sa tlmili nárazy, tiež ste zvažovali rôzne materiály, ktoré by nahradili tvrdé plechy. Keď som si pozrela fotodokumentáciu Vašej diplomovej práce, uvedomila som si, že ste v tejto veci vykonali rozsiahly výskum, čo som veľmi ocenila. Stali ste sa odborníkom na bezpečnosť človeka v cestnej premávke a vlastne ste pozornosť upriamili úplne iným smerom, než je zvykom.“ - Bohunka Koklesová

Richard Švec; Diplomová práca
Richard Švec; Diplomová práca, 2023.
Richard Švec; Diplomová práca
Richard Švec; Diplomová práca, 2023.
Richard Švec; Diplomová práca
Richard Švec; Diplomová práca, 2023.

 


Na záver promócií sa rektorka prihovorila aj našim ukrajinským študentkám a študentom:

„Na záver udeľovania cien by som sa ešte chcela prihovoriť trom absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Rada by som od tohto stola pozdravila Andriia Bahriichuka, Oleksandru Potrohosh, Volodymyra Serhachova, Vás troch, ako aj ďalších ukrajinských študentov považujem dnes na našej škole za tých, ktorí patria k najdôležitejším. Študujete na Slovensku, ale neustále svoj pohľad upierate na Ukrajinu. Ukrajina nám všetkým ukazuje, aká statočná dokáže byť, ako statočne čelí ruskej agresii, ako chráni nielen svoje územie a svoj národ, ale aj nás ostatných, a to pred bezprávím, terorom a agresiou. Z východu prichádza temnota, ale Ukrajina je dnes naším svetlom.“