Jana Hojstričová – Úložisko expozícia/fotografia/depositum

Prekročenie hraníc evidencie artefaktov smerom do prostredia umenia

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, Trenčín


Kurátorka: Bohunka Koklesová

Architekt výstavy: Marcel Benčík

Výstava ukazuje nekonečné rady evidenčných skriniek, detaily, ale aj celky rôznorodých rastlín a živočíchov. Pre autorku tieto motívy sú len východiskom, pretože ďalej s nimi pracuje tak, že prekračuje rámec dokumentovania zbierok, a to nielen voľbou záberu, kompozíciou, či kombináciu predmetu a priestoru. Jednoducho muzeálna kultúra, ale aj historicko-fotografický kontext sa stávajú základom pre prácu v rámci inštalácie, autorka sa zaujíma o rolu estetiky v tomto procese. Napriek enormnému množstvu záberov z jednotlivých lokalít je až samotná inštalácia priestorom, kde sa napĺňajú umelecké ašpirácie diela. Veľmi zvláštnou kombináciou fotografií z rôznych lokalít a záhrad v rôznorodom technickom prevedení a inštalovaní dochádza k prekročeniu hraníc evidencie artefaktov smerom do prostredia umenia. Interpretácia, kontext, experiment – to všetko je základný rukopis autorky.

Facebook event