Shared Cities: Creative Momentum

Katedra architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení je jedným z 11 partnerov zo 7 stredoeurópskych veľkomiest – Belehrad, Berlín, Bratislava, Katovice, Praha a Varšava – v štvorročnom kultúrnom projekte Shared Cities: Creative Momentum.

Shared Cities: Creative Momentum
Shared Cities Creative Momentum + EU - logo

Shared Cities chce ukázať príležitosti pre  tvorivé riešenia súčasných problémov v našich mestách, ako sú napríklad nedostatky v investíciách  do občianskej vybavenosti, nedostatočná transparentnosť a zodpovednosť v rozhodovacích procesoch, rast životných nákladov či nedostupnosť bývania. Zapojiť sa môže každý, projekt totiž stavia na tvorivom potenciály miestnych obyvateľov, susedských komunít, umelcov či kultúrnych inštitúcii. 

Katedra architektonickej tvorby v rámci projektu venuje svoju pozornosť Ikonickým ruinám – budovám kultúrnych a spoločenských inštitúcii, ktoré v dobe svojho vzniku boli projektované ako verejné paláce s unikátnou architektúrou a mestským prostredím a ktoré sú dnes v stave rozpadu. KAT skúma prostredníctvom študentských zadaní, prednášok, workshopov možnosti ako tieto komplexné architektúry v prominentných mestských súvislostiach transformovať na životaschopné budovy bez kompromitovania ich architektonických kvalít.

V rámci Shared Cities: Creative Momentum sa uskutoční viac ako 150 verejných a odborných aktivít: festivaly, filmy, výstavy, dielne, rezidenčné pobyty umelcov a prípadové štúdie. Nosnými témami sú zdieľanie, kultúrny rozvoj, plánovanie miest a vízie v oblasti architektúry. Kombinujú medzinárodné skúsenosti so znalosťami miestnych podmienok a stavajú na spolupráci medzi jednotlivými mestami. Zapojiť sa môže každý, projekt totiž čerpá z tvorivého potenciálu miestnych obyvateľov, susedských komunít, umelcov a kultúrnych inštitúcií.

Súčasťou programu sú plánovacie hry, pri ktorých architekti a občania spoločne vytvárajú návrhy na ideálne mesto. Napr. „Hacking street furniture“ vyzve umelcov a verejnosť, aby navrhli radikálne nové formy a spôsoby uplatnenia mestského mobiliáru. Na aktuálne problémy života v meste se zamerajú aj ďalšie aktivity týkajúce sa tvorby miest. Napríklad v Katoviciach vznikne nová digitálna mapa mesta, ktorá bude zobrazovať formálnych aj neformálnych aktérov pôsobiacich v kultúrnych a kreatívnych odvetviach. Bratislava bude hľadať nové stratégie oživenia nevyužitých budov z komunistickej éry a zapojí odbornú verejnosť do rozvoja najväčšieho námestia v hlavnom meste Slovenska, Námestia SNP. Budapešť bude zase skúmať model „zdieľaného riadenia“ a testovať spôsoby, akými môžu mimovládne organizácie oživiť bývalé priemyselné oblasti ostrova Csepel.

V rámci tzv. kurátorského laboratória budú odborníci a verejnosť diskutovať o tom, ako využiť pre potreby architektúry a tvorby miest tzv. nové média, ako môžu byť v záujme angažovanej verejnosti lepšie vyhodnocované dostupné dáta alebo ako môže film oživiť záujem občanov o architektúru. Taktiež budú hľadať originálne spôsoby, ako pútavo publikovať a zobrazovať informácie k tejto téme.

Podrobné informácie k Shared Cities: Creative Momentum nájdete už čoskoro na našej spoločnej webovej platforme www.sharedcities.eu. Od roku 2017 bude tiež vychádzať ročenka, ktorá bude priebežne mapovať spoločné štvorročné snaženie partnerov. Toto veľké, medzinárodné projektové úsilie nakoniec predstaví putovná výstava a film vo všetkých partnerských mestách aj v celosvetovej sieti Goetheho Inštitútu a Českých centier.

  • Shared Cities: Creative Momentum is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

  • Shared Cities: Creative Momentum je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Shared Cities Creative Momentum 01