Prípravný kurz grafiky

Kurz grafiky je určený pre celý 1. ročník bakalárskeho štúdia. V štruktúre VŠVU patrí medzi - povinné odborné predmety.

Prípravný kurz grafiky
Prípravný kurz grafiky, 2020.
Prípravný kurz grafiky
Prípravný kurz grafiky, 2020.
Prípravný kurz grafiky
Prípravný kurz grafiky, 2020.
Prípravný kurz grafiky
Prípravný kurz grafiky, 2020.
Prípravný kurz grafiky
Prípravný kurz grafiky, 2020.
Prípravný kurz grafiky
Prípravný kurz grafiky, 2020.
Prípravný kurz grafiky
Prípravný kurz grafiky, 2020.

V kurze sa študenti prakticky a teoreticky oboznámia s médiom grafiky z hľadiska skúmania a využívania rôznych aspektov a stimulovania k samostatnému mysleniu v tomto médiu. Okrem iných vecí je potrebné pripraviť študentov na praktikovanie dvoch princípov. 1. Dlhodobo kontinuálny rozvoj vlastného výskumu. 2. Pohotovo výtvarne zareagovať na zadanú tému v obmedzenom čase (1-2h). Dôraz sa kladie na komponovanie bielej a čiernej (svetlo a tieň) jeden z dôležitých výrazových prostriedkov vo výtvarnom umení.

Dôraz kladiem na  komponovanie, modeláciu, proporcie, prácu vo formáte s ťažiskom na rozvrhnutie plochy medzi čiernu a bielu.

Tempo kurzu je rozdelene do dvoch časti. Dva krát (2 kurzy) po šesť týždňov pre žiakov z rôznych oddelení. Jeden kurz pre žiakov prijatých na grafiku. Jeden semester.

V prvej časti kurzu sa študenti sústredia na prácu s grafickou predlohou. Šrafura, vyrez, modelovanie, proporcie.
Je to skúsenosť komponovania, modelácie, proporcií, práca vo formáte s ťažiskom na rozvrhnutie plochy medzi čiernu a bielu. Graficky budú postavené aj predlohy. Práca bielou na tmavom podklade. Odoberanie z čiernej. 

V druhej časti kurzu sa študenti kontinuálne venujú zadaniam, ktorých zadanie sa pohybuje v oblasti komponovania zložitých tvarových celkov, práca vo formáte, vzťahy medzi formami. Prostredníctvom reagovania na zadanú tému si študent nachádza základné výtvarné návyky a koncepcie, osvojuje si štruktúru výtvarného procesu a preveruje si svoje schopnosti znázorňovať. Výtvarné rozpracovávanie témy vytvára schopnosť tlmočiť (previesť, zachytiť) predstavy „do“ a „v“ plastickej grafickej výtvarnej reči. V kurze prehlbujeme dispozície na výtvarné zachytenie priestorových vzťahov, polarity plnosti a prázdna, stavebnú a modelačnú istotou a rozvoj autentického výtvarného prejavu. Aj keď je to náročná úloha.

Prípravný kurz grafiky

Vedúci ateliéru