Odborová rada pre doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová rada zriadená pre jednotlivé študijné odbory.