Písanie diplomovej práce

Vytvorenie si vlastnej rešerše, rozdelenie odborných prác, etapy spracovania práce a formálna úprava písomnej práce

Vytvorenie si vlastnej rešerše

Formulácia dotazu

Stanovenie formálnych požiadaviek, napr.

 1. časové
 2. typ dokumentu
 3. jazyk dokumentu
 4. vydavateľ

Definícia kľúčových slov (predmetových hesiel)

Otvorenie vyhľadávacej databázy – on-line katalóg VŠVU, rozšírené vyhľadávanie

 1. výber a zapísanie stanovených požiadaviek v príslušných poliach
 2. kliknutím na pole Nájsť sa vyroluje rešeršný výstup

Rešeršný výstup

 1. označenie relevantných dokumentov v rešeršnom výstupe a uloženie v košíku
 2. export alebo vytlačenie si vybratých záznamov z košíka

Vyhľadávanie v ďalších zdrojoch, napr.:

 1. Licencované elektronické zdroje
 2. Google Scholar
 3. Katalóg SNK Martin
 4. Voľne prístupné elektronické informačné zdroje

Písanie záverečných prác

Rozdelenie odborných prác:

 • Predkvalifikačné práce: práce spracovávané počas vysokoškolského štúdia – seminárne, ročníkové.
 • Záverečné práce: bakalárske, diplomové, dizertačné.
 • Kvalifikačné práce: rigorózne, habilitačné.
 • Odborné a vedecké práce: knihy, články, príspevky na konferencie.

Etapy spracovania práce:

 1. Voľba témy: vypísaná téma, zadanie, názov, konzultácie so školiteľom.
 2. Informačný prieskum: proces vyhľadávania relevantných informácií a dokumentov k danej téme z dostupných zdrojov (knižnice, internet, osobné stretnutia...).
 3. Spracovanie výsledkov prieskumu: štúdium materiálov, zhromaždenie výpiskov, citácií, vlastné poznatky, konzultácie.
 4. Tvorba práce: vlastná intelektuálna činnosť, jej výsledky, závery, usporiadanie a tvorba textu samotnej práce, jej formálna úprava.
 5. Dokumentácia: kompletizácia sprievodných materiálov, zoznam bibliografických odkazov, citácie.
 6. Konečná verzia: zapracovanie pripomienok školiteľa, doplnenie povinných častí do čistopisu – abstrakt, kľúčové slová, zoznam príloh. Pri dizertačných prácach Autoreferát.
 7. Odovzdanie a obhajoba práce.

Formálna úprava písomnej práce:

 1. Vytlačená práca musí byť zviazaná v pevnej väzbe na výšku tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať.
 2. Práca je spravidla vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku. So súhlasom rektora môže byť práca vypracovaná a obhajovaná v inom jazyku. V takom prípade musí byť jej súčasťou abstrakt v slovenskom jazyku.
 3. Strany  sa začínajú počítať od patitulného listu ako č. 1, titulný list má potom č. 3. Tieto čísla sa nezobrazujú. Číslovanie sa zobrazuje až od strany, na ktorej začína text práce. Stránkové číslice sa umiestňujú na spodok strany do stredu.
 4. Písomná práca musí byť vytlačená na výšku, jednostranne, vo formáte A4. Na jednej normostrane má byť 1800 znakov vrátane medzier. Použité fonty musia byť zreteľné a dobre čitateľné (odporúča sa veľkosť fontu 12 bodov), musí spĺňať citačné normy (vzor príloha č. 3) a musí mať nasledovnú štruktúru:

Úvodná časť:

 • obal: názov školy, v prípade diplomových prác aj názov Katedry teórie a dejín umenia, názov katedry, na ktorej autor študuje; názov práce, podnázov práce; rok vydania práce, meno, priezvisko, tituly autora; (vzor Príloha č. 1).
 • titulný list: názov školy, názov Katedry teórie a dejín umenia, názov katedry, na ktorej autor študuje; názov práce, podnázov práce; typ práce; študijný odbor; študijný program; titul, meno, priezvisko školiteľa, titul, meno, priezvisko školiteľa - konzultanta,  miesto a rok vydania práce, meno, priezvisko, tituly autora; (vzor Príloha č. 2).
 • poďakovanie: nepovinné.
 • abstrakt: obsahuje stručnú informáciu o obsahu práce, charakteristike a jej význame. Píše sa súvisle ako jeden celok v rozsahu 100 až 500 slov, nesmie však presiahnuť jednu normostranu. Je napísaný v slovenskom aj anglickom jazyku.
 • kľúčové slová: 3-5 slov vystihujúcich podstatu práce

Hlavná časť textu:

 • obsah práce: zoznam kapitol a ich umiestnenie na stranách
 • úvod: autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom práce, predstaví ciele a zámery práce, pričom zdôrazní, prečo sa rozhodol spracovať danú tému.
 • jadro: autor v stanovenom rozsahu rozpracuje zvolenú tému práce vo vzťahu k stanoveným cieľom, pričom prácu členení do kapitol. Odkazy na citované pramene uvádza ako poznámky pod čiarou, alebo ich vloží na koniec práce.
 • záver: stručné zhrnutie jednotlivých kapitol práce vzhľadom na vytýčené ciele.
 • zoznam použitej literatúry: obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný množstvom použitých zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami použitými v texte.

Prílohy:

 • prílohy (sú nepovinné): obsahujú obrazové alebo textové prílohy, ktoré dopĺňajú text písomnej časti práce. Prílohy sa označujú názvom.
 • obrazové prílohy: pri reprodukcii výtvarného diela. sa uvádza meno autora (pokiaľ nejde výlučne o práce diplomanta), názov, rok vzniku diela, príp. technika a rozmery.
 • číslovanie strán v prílohách: nadväzuje na priebežné číslovanie hlavného textu.

Prílohy:

Na stiahnutie