Ján Kralovič

Meno
Mgr. Ján Kralovič, PhD.
Pozícia
Výskumný pracovník
Oddelenie
Centrum výskumu
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Predmety:

 • Teoretické koncepcie v umení 20. storočia I., II.
 • Slovenské umenie 20. storočia I., II.
 • Úvod do dejín umenia 20. storočia

Študoval Dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2003 - 2008). Magisterské štúdium úspešne absolvoval obhajobou diplomovej práce: Archetyp a jeho obrazové analógie (K problematike archetypu v maliarstve informelu). Následne pokračoval v doktorandskom štúdiu na Katedre Dejín a teórie umenia FF TU . Doktorandské štúdium ukončil obhájením dizertačnej práce na tému: Stopa na dlažbe (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965-2000 na Slovensku) v roku 2012. Od roku 2012 pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník v rámci Centra výskumu Vysokej školy výtvarných umení (Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií). ). Počas doktorandského štúdia sa zúčastnil na viacerých odborných a vedeckých konferenciách a publikoval výsledky svojho výskumu v odborných časopisoch a zborníkoch (Ostium, Kino-Ikon, Profil, Jazdec...). Zameriava sa predovšetkým na teoretické zhodnotenie umenia druhej polovice 20. storočia. V publikačnej činnosti sa venoval "filozofii videnia" Maurice Merleau-Pontyho, problematike fenomenologickej interpretácie vo vzťahu k umeniu akcie, interdisciplinárnym presahom medzi filmom a literatúrou,  ako aj špecifickým problémom umenia a urbánneho priestoru.

Publikačná činnosť (výber):

 • Cyprián Majerník - destabilizácia „slovenského mýtu". In: KUBOVÁ, Bernadeta - GOJDIČ, Ivan (zost.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2009. Trnava: Trnavská univerzita 2010, s. 31-43, ISBN 978-80-970246-1-1
 • Čo je akcia? Modely umenia akcie. In: JURÍKOVÁ, Erika - TKÁČIK, Ladislav (eds): Studia Doctoralia Tyrnaviensia. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku 2011, s. 181-199, ISBN 978-83-7490-443-8
 • Filozofia videnia v tvorbe Maurice Merleau-Pontyho. In: Ostium. roč. 6, 2010, č. 1, nepag, ISSN 1336-6556, Dostupné na internete: [http://www.ostium.sk/userdata/articles/kralovic_1_2010.pdf]
 • Fotografia ako „posmrtná maska". Príspevok k vzťahu fotografie a performance. In: Ostium. roč. 7, 2011, č. 4, nepag.,  ISSN 1335-6556, Dostupné na internete: [http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=378]
 •  K možnostiam využitia Merleau-Pontyho filozofie videnia pri interpretácií obrazu (S prihliadnutím na dielo Paula Cézanna), In.: Ostium. roč. 6, 2010, č. 2, nepag.,  Schola Philosophica, ISSN 1336-6556Dostupné na internete: [http://www.ostium.sk/userdata/articles/ostium_kralovic_2_2010.pdf]
 • Návod na (ne)použitie. In: BUDDEUS, Hana - DUFKOVÁ, Mariana - JANOŠČÍK, Václav - LOMOVÁ, Johana (eds): Ad Akta 1. Dějiny umění v rozšířené poli. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová  2011, s. 22-31, ISBN 978-80-86863-98-6
 • Nulté roky, Návod na kritické čítanie výstavy, alebo dokážeme k nultým rokom priradiť aspoň jeden výrazný atribút? (anketa). In: Profil súčasného výtvarného umenia. roč. 18, 2011, č. 4, s. 12-43, ISSN 1335-9770
 • Nutnosť intenzívneho prežívania. (Poznámky k akčnému umeniu v mestskom priestore na Slovensku v 70. rokoch 20. storočia). In: KUBOVÁ, Bernadeta (red.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010. Trnava: Trnavská univerzita 2011, s. 215-226, ISBN 978-80-968382-6-4
 • Ok(n)o do ulice. Obraz mesta vo filme Berlín, symfónia veľkomesta. In: Kino - Ikon. roč. 15, 2011, č. 2, s. 149-159, ISSN 1335-1893
 • Portrét mesta alebo Po stopách pouličného chodca. Berlín, symfónia veľkomesta -  k tematike mesta vo filme a literatúre. In: JEDLIČKOVÁ, Alice (ed.): Kniha, filmový pás, internet. Praha: Ústav pro českou literaturu 2012, s. 86-100, ISBN 978-80-85778-84-7, Dostupné na internete: [http://www.ucl.cas.cz/slk/data/2011/sbornik/10.pdf]
 • Prechádza ako situačná a komunikačná umelecká aktivita. In: KOMÁREK, Filip - KONEČNÝ, Michal (eds.): Ani spolu, ani bez sebe.. . Intermedialita v dějináh umění. Brno: Masarykova univerzita 2010, s. 31-36, ISBN 978-80-904654-1-1
 • V krajine ukrytej pod viečkami.  Pokus o interpretáciu filmu Jana Švankmajera Něco z Alenky vo vzťahu k literárnej predlohe Lewisa Carolla. In: FEDROVÁ, Stanislava - JEDLIČKOVÁ, Alice: Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, s. 283-299, ISBN 978-80-87481-56-1
 • Akcia a jej obraz (K vzťahu umenia akcie a  fotografickej dokumentácie), In.: Gojdič, Ivan - Ježeková, Zuzana: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvslostiach 2011. Krakow: Towarzystwo Slowaków w Polsce 2012, s. 157-165, ISBN 978-83-7490-541-1
 • Hodnota ceny. In:Artalk.cz, http://www.artalk.cz/2012/10/09/hodnota-ceny/,   9.10 2012, ISSN 1825-6989
 • Fontána z piesku ( O trvalom odkaze dočasných zásahov). In Artalk.cz , http://www.artalk.cz/2012/11/12/fontana-z-piesku/, 12.11 2012, ISSN 1825-6989
 • Itinerár pamäte (Poznámky k tvorbe Magdalény Kuchtovej). In: Vlna - časopis o súčasnom umení a kultúre. roč. 14, č. 53/2012, s. 52-59, ISSN 1335-969X