Workshopy

Workshopy sa konali v rámci projektu Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi a bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.

Fundraising I. Tréning prípravy grantových žiadostí

23. – 27. 9. 2019

Lektor: Juraj Čarný

Hostia: Soňa Kánovicsová (FPU), Zuzana Duchová (granty EU), Boris Meluš (Nová cvernovka), Filip Vančo (Photoport), Martin Knut (KNUT&KNUT)

Výstupom workshopu Fundraising 1. bude príprava grantovej žiadosti. Schopnosť získať
grant by dnes mala patriť k základnej výbave absolventa umeleckej akadémie. Študentov
zoznámime so základnými dátami o možnostiach získavať granty od vládnych, mimovládnych, medzinárodných, aj zahraničných organizácii. V priebehu týždňa každý
študent pripraví niekoľko komplexných grantových žiadostí včetne príloh (FPU,
International Visegradfund, zahraničný kultúrny inštitút). Zoznámime sa s možnosťami
získavania grantov EU (Kreatívna Európa, Cezhraničná spolupráca, i-Portunus a i.)
Workshopy budú organizované hravou formou, študenti budú navštevovať organizácie,
ktoré granty úspešne získavajú, hovoriť s ich manažermi a stretávať sa so zástupcami
viacerých grantových agentúr. Absolvent workshopu získa komplexnú príručku napísania
grantu - od výberu grantového programu, napísania grantovej žiadosti až po úspešné
vyúčtovanie a vyhodnotenie grantu.

Štruktúra: 

1. Ako napísať grant? Ktoré grantové programy sú vhodné na financovanie realizácie umeleckého diela, výstavy, projektu, galérie, katalógu, webstránky a ktoré na financovanie medzinárodnej spolupráce a študentskej / umeleckej mobility? Úvod k príprave grantovej žiadosti, prehľad možností získavania grantov od jednotlivých domácich, medzinárodných a zahraničných organizácii. Definícia grantu, poslania, vízie, cieľových skupín a výstupov virtuálneho projektu. 

2. Definícia cieľových skupín projektu. Príprava základných textov a príloh. Stretnutie s riaditeľom Stanice Žilina Záriečie Marekom Adamovom. Stretnutie so zástupcom FPU. 

3. Príprava časového harmonogramu. Stretnutie s riaditeľom galérie Photoport Filipom Vančom. Stretnutie so zástupcom IVF. 

4. Príprava rozpočtu projektu. Stretnutie s kurátorkou Novej Cvernovky zodpovednou za výtvarné umenie Dianou Majdákovou. Stretnutie s expertkou na problematiku grantov EU Zorou Jaurovou, alebo Zuzanou Duchovou / Natáliou Urblíkovou. 

5. Finalizácia príprav projektov grantových žiadostí. Prezentácia. Virtuálne vyúčtovanie a vyhodnotenie projektov.

Komunikácia pre umelcov

14. – 18. 10. 2019

Lektorka: Zuzana Bobiková – získala titul MA v strategickom manažmente a v kombinácii so skúsenosťami v kreatívnom sektore chcela podporiť vyvíjajúci sa segment módy na Slovensku. Neskôr spolu s úspešnou módnou návrhárkou, Danou Kleinert, vytvorila stratégiu podpory pre slovenský módny priemysel a odvtedy tvorí program a riadi SlovakFashion Council (SFC).

Hostia: Lenka Sršňová, Nesené, Lukáš Krnáč, Dominika Žáková, Jakub Ptačín, Jakub Goda, Jano Gordulič, Selasi a Beth Sal, Sajfa a Veronika

Ako sa naučiť efektívne komunikovať, prezentovať a propagovať svoju umeleckú tvorbu /
svoj projekt / svoju umeleckú organizáciu? Ako vytvoriť atraktívnu a funkčnú webstránku,
CV a ako komunikovať na sociálnych sieťach? Marketing, PR, self-promotion, efektívna
komunikácia, prezentácia, vystupovanie na verejnosti.
Kreatívny segment je z prevažnej väčšiny tvorený jednotlivcami, ktorí ponúkajú trhu svoj talent. Ako osloviť trh, verejnosť, zákazníka či média? Komunikácia a marketing sú nevyhnutnou súčasťou práce každého umelca, ktorý svojou tvorbou chce oslovovať publikum, či vytvárať zisk. Cesta k vytvoreniu vlastného komunikačného oddelenia je dlhá, a preto je dobré pracovať na svojej prezentácii samostatne a popri umeleckej tvorbe. Možností je dnes množstvo. No ako ich zadefinovať a ešte aj udržateľne viesť je výzvou pre každého. Workshop “Komunikácia pre umelcov” predstaví komunikačné nástroje a postupy a naučí študenta vytvoriť si vlastnú komunikačnú stratégiu a upravovať ju v čase. Študenti formou prípadových štúdií a modelových situácií pochopia a vytvoria konkrétne riešenia na najbežnejšie pracovné situácie v rámci vlastnej kariéry. Získajú tak prehľad o možnostiach a riešeniach. Študenti si osvoja postupy, ktoré im umožnia efektívne definovať ciele, navrhovať spôsob ich dosahovania, ako aj vyhodnocovať výsledky a stanoviť ďalšiu komunikačnú stratégiu. Organickou súčasťou workshopu bude tréning osobnej prezentácie.

Štruktúra: 

1. Úvod k téme Komunikácia: pojmy, vzťahy, prípadové štúdie, praktické cvičenia na pochopenie kontextu 

2. Zadanie: Praktické cvičenia / zadania pre tímy s určenými cieľmi (pre študijné odbory VŠVU) - analýzy zadania, brief, určenie cieľov a cieľovej skupiny, definovanie konkurencie, špecifikácia konkurenčnej výhody, swot analýzy 

3. Komunikačné kanále: online a offline prostredie; zapracovanie návrhov do projektu, sociálne siete 

4. Tvorba návrhov: komunikačná kampaň (pre študijné odbory VŠVU) - štruktúra komunikačných kanálov, vstupov a tvorba obsahu. 

5. Prezentácia: osobné prezentácie vytvorených projektov - tréning prezentovania, “elevator pitch”, mediálny tréning

Fundraising II. Mecén, sponzor, partner

11. – 15. 11. 2019

Lektor: Juraj Čarný – kurátor, kritik, kultúrny manažer a pedagóg. Pôsobí ako riaditeľ Curatorial Studies Institute - prvého vzdelávacieho programu pre kurátorov na Slovensku. Ako prezident Slovenskej sekcie medzinárodnej asociácie kritikov AICA inicioval XLVI. AICA International Congress na Slovensku. V roku 2014 spoluorganizoval v Bratislave kongres medzinárodnej asociácie kurátorov súčasného umenia IKT. Bol zakladajúcim riaditeľom Domu umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení) a šéfredaktorom časopisu Flash Art Czech and Slovak edition.

Pedagogicky pôsobí na VŠVU od roku 2000. Od roku 2002 vyučuje predmet Základy marketingu a manažmentu pre výtvarníkov. Je doktorandom na Fakulte umění a dizajnu University Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem. V doktorandskom výskume sa zameriava na súčasné slovenské a stredoeurópske umenie v medzinárodných zbierkach. 14 rokov viedol súkromnú neziskovú galériu SPACE, založil Crazycurators Biennale, Billboart Gallery Europe, prvý bratislavský rezidenčný program, Potulnú galériu nomadSPACE, Galériu FAICA, Art Academy a ďalšie projekty. Pripravil 7 medzinárodných konferencii a zorganizoval desiatky prednášok domácich a zahraničných hostí. Kurátorsky pripravil viac ako 200 domácich a medzinárodných výstav, napr. Pražské Bienále, Mediations Biennale v
Poznani, The Most Curatorial Biennale v New Yorku, The Last East European Show v
Belehrade, Nulté roky, Paradox 90., TRAM a ďalšie.
Výsledky svojich výskumov prezentoval na prednáškach / konferenciách v Oxforde (Modern Art Oxford), New Yorku (Location One), Tbilisi (New Gallery), Berlíne (ROH Kunstbau), Viedni (MUMOK, Basis Wien, Universität für angewandte Kunst), Prahe (Academy of Fine Arts), Poznani (Mediations Biennale), Košiciach (FU, TUKE), Amsterdame (Stedelijk Museum), Benátkach (AICA International), Krakove (AICA Postcongress), Växjö (Linneuniversitetet) a i.

Hostia: Zuzana Böhmerová (Nadácia Tatrabanka), Juraj Bárta (Slovenská sporiteľňa), Roman Fečík (Roman Fečík Gallery), Palo Vajs (White &Weiss gallery), Zuzana Pacáková (Biela noc)

Workshop Fundraising 2. bude zameraný na prípravu sponzorskej žiadosti,
prezentáciu a získanie virtuálnej finančnej podpory. Schopnosť získať mecéna,
sponzora, alebo finančného partnera patrí k mimoriadnym konkurenčným výhodám
každého umelca, aj projektového manažéra. Študentov zoznámime s najväčšími
domácimi aj medzinárodnými podporovateľmi vizuálneho umenia a dizajnu.
Aký je rozdiel medzi sponzorom, mecénom a partnerom? Ako vybrať vhodného
sponzora? Koľko sponzorov potrebujeme pre financovanie umeleckej tvorby a koľko pre
realizáciu projektu, galérie, alebo uvedenie novej značky? Čo je konflikt záujmov pri
sponzoringu? Ako fungujú mediálne partnerstvá? Ktorí sponzori podporia projekt finančne
a ako funguje nefinančná podpora projektov? Ako efektívne osloviť sponzora? Ako ho
informovať o priebehu projektu a ako udržať spoluprácu do budúcnosti? Ako vyhodnotiť a
vyúčtovať projekt sponzorovi? Ako funguje sponzoring na Slovensku a ako vo svete?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme hľadať v rámci spoločných
workshopov aj stretnutí s kultúrnymi manažermi, ktorí sponzorov úspešne získali, ale aj so
zástupcami z “druhej” strany - manažermi rozhodujúcich o prideľovaní sponzorskej
podpory na strane korporácii, ako aj vplyvnými osobnosťami umeleckej scény.

Štruktúra: 

1. Aký je rozdiel medzi grantom a sponzorskou žiadosťou? Ako nájsť toho správneho sponzora? Ako zaujať sponzora a získať si jeho dôveru? Ako fungujú mediálne partnerstvá? Príprava základných textov a príloh. 

2. Definícia cieľových skupín projektu. Stretnutie s riaditeľkou festivalu Biela noc Zuzanou Pacákovou. Stretnutie so Zuzanou Bohmerovou z Nadácie Tatrabanka. 

3. Návšteva SOGA, RFG a White & Weiss gallery. Stretnutie s marketingovým riaditeľom SLSP Jurajom Bártom. 

4. Spoločná príprava a konzultácia sponzorských projektov, interaktívne hry, finalizácia príprav projektov sponzorských žiadostí. 

5. Prezentácia. Súboj o sponzorov. Pridelenie virtuálnej finančnej podpory úspešným projektom. Diskusia. Vyhodnotenie. Záver.