Verejné obchodné súťaže

Informácie o vyhlásených verejných obchodných súťažiach

Verejná obchodná súťaž č. 01/2021

Predmet súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorým je pozemok:

  • Okres: Bratislava I.
  • Obec: 528 595 BA – m. č. STARÉ MESTO
  • Katastrálne územie: 804 096 Staré mesto
  • List vlastníctva: číslo 1831
  • Parcely: registra „C“
  • Parcelné číslo: 4373/19 o výmere 34 m2, Ostatné plochy

Na stiahnutie

Podklady k verejnej obchodnej súťaži 01/2021ZIP, 2.37 MB


Verejná obchodná súťaž č. 01/2017

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ako vyhlasovateľ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 01/2017

Predmet súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj hnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Strojové zariadenie na rezanie vodným lúčom MicroStep CNC AQUACUT 2001.15 W, vysokotlaková HD-pumpa STREAMLINE  SL-V 30HP OEM

Na stiahnutie


Verejná obchodná súťaž č. 01/2016

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž č. 01/2016 na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku na predaj auta bližšie špecifikovaného v podmienkach verejnej obchodnej súťaže.

Predmet súťaže:

Predaj hnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Osobné motorové vozdlo.

Na stiahnutie