Etický kódex

Základné etické požiadavky na konanie a správanie študentov a študentiek, akademických pedagogických pracovníkov a pracovníčok a vedeckých pracovníkov a pracovníčok VŠVU pre oblasť pedagogickú, umeleckú, vedeckú a interpersonálnu

Vnútorný predpis VŠVU v Bratislave č. 5/2019
Smernica rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 

Etický kódex Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 

Preambula 

Znenie Etického kódexu VŠVU (ďalej len Etický kódex) predstavuje základné etické požiadavky na konanie a správanie študentov a študentiek, akademických pedagogických pracovníkov a pracovníčok a vedeckých pracovníkov a pracovníčok VŠVU pre oblasť pedagogickú, umeleckú, vedeckú a interpersonálnu. Etický kódex VŠVU je morálne zväzujúcim prehlásením, schváleným Akademickým senátom a prerokovaným Umeleckou radou. 

I. oddiel – Základné ustanovenia 

Čl. 1 – Predmet úpravy a pôsobnosť Etického kódexu 

 • Etický kódex je vyjadrením ľudskoprávnych a zákonných hodnôt a princípov uplatňovaných v prostredí VŠVU, ale aj v rámci aktivít a vo vzájomných vzťahoch členov akademickej obce VŠVU. Stanovuje etické princípy správania zamestnancov a študentov VŠVU. 
 • Etický kódex je morálne záväzný pre členov akademickej obce VŠVU a primerane sa vzťahuje na ďalších zamestnancov VŠVU. Nedodržiavanie hodnôt a princípov obsiahnutých v tomto etickom kódexe posudzuje Etická rada VŠVU. 

Čl. 2 – Všeobecné etické zásady 

 • Členovia akademickej obce VŠVU sa zaväzujú dodržiavať všeobecne známe a rešpektované zásady správania založené na ľudských právach (vrátane dodržiavania antidiskriminačného zákona č.365/2004 Z.z. v platnom znení), ktorými je viazaná Slovenská republika a ktorými je VŠVU viazaná ako inštitúcia vyššieho vzdelávania. 
 • Každý člen akademickej obce VŠVU svojim konaním najmä: 

a) prejavuje úctu voči každému človeku a rešpektuje základné ľudské práva a slobody, 

b) netoleruje žiadne fyzické a psychické násilie, aktívne vystupuje proti zneužívaniu, ponižovaniu, zosmiešňovaniu, šikanovaniu jednotlivcov alebo skupiny, 

c) odmieta diskrimináciu v akejkoľvek podobe, vrátane sexuálneho obťažovania (tak, ako ho definuje antidiskriminačný zákon), 

d) nesie právnu, profesionálnu a morálnu zodpovednosť za svoje konanie, 

e) ctí a rešpektuje všetky formy vzdelávania, samovzdelávania, umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti na VŠVU, 

f) ctí a rešpektuje slobodu myslenia, slobodu slova a kritického myslenia, samostatnej tvorby a bádania, slobodnú výmenu názorov a odlišný názor vyjadruje korektne a konštruktívne, 

g) ctí zásady kolegiality a akademickej spolupráce, 

h) nevyužíva svoje funkčné či pracovné postavenie v organizačnej štruktúre na osobný prospech, ani na prospech tretích osôb, 

i) dodržiava pravidlá politickej a náboženskej neutrality na akademickej pôde, 

II. oddiel – Etické zásady vo vzdelávacej činnosti 

Čl. 3 – Vysokoškolskí učitelia a vedeckovýskumní pracovníci 

 • VŠVU vyžaduje od vysokoškolských učiteľov najmä: 

  a) vysokú úroveň umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti a výučby s cieľom poskytnúť študentom VŠVU veľmi dobré vzdelanie, 

  b) morálnu integritu, to znamená vysokú úroveň morálnych kvalít 

  c) zodpovednosť, to znamená všestranné zvažovanie následkov každej činnosti. 

 • Vysokoškolský učiteľ a vedecko-výskumný pracovník na VŠVU najmä: 

a) koná čestne a zodpovedne voči iným, rešpektuje práva iných, odmieta diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu, rodovej identity a rodového prejavu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, 

b) rešpektuje právo študenta na slobodný prístup ku vzdelaniu, 

c) pristupuje k študentom a výučbe z aspektu tolerancie, úcty k človeku a rešpektu k slobode myslenia, so študentmi jedna čestne, spravodlivo a otvorene, 

d) nedopúšťa sa osobného ponižovania a nátlaku, zastrašovania a zosmiešňovania, psychického a fyzického násilia, sexuálneho obťažovania 

e) chová sa k študentom vždy spravodlivo, nevyžaduje od nich činnosti, ktoré patria k jeho vlastným povinnostiam, neprivlastňuje si ich prácu a ním dosiahnuté výsledky, 

f) podporuje osobný rast študentov s cieľom vychovať ucelenú osobnosť tak z odborného, ako aj etického hľadiska, 

g) uplatňuje objektívnosť, nezaujatosť a transparentnosť pri hodnotení študijných výsledkov, 

h) netoleruje plagiátorstvo, nedodržiavanie termínov a nesplnenie zadaní. 

Čl. 4 – Študenti VŠVU 

Každý študent VŠVU počas štúdia: 

a) koná čestne a zodpovedne voči iným, rešpektuje práva iných, odmieta diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu, rodovej identity a rodového prejavu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, 

b) uvedomuje si svoje práva na kvalitné odborné vzdelanie, využíva obdobie štúdia na osobnostný a kvalifikačný rast, 

c) nedopúšťa sa osobného ponižovania a nátlaku, zastrašovania a zosmiešňovania, psychického a fyzického násilia, sexuálneho obťažovania, 

d) svoje študijné výsledky dosahuje vždy len poctivým spôsobom, nepodvádza a nepoužíva nečestné postupy počas akéhokoľvek overovania jeho študijných poznatkov a vedomostí, 

e) nedopúšťa sa plagiátorstva, cudziu prácu nevydáva za svoju, 

f) s dôstojnosťou a úctou sa správa k zamestnancom VŠVU, 

g) netoleruje neúctu a iné neetické zaobchádzanie s ľuďmi, odmieta ľahostajnosť a toleranciu k etickému pochybeniu iných, 

h) slobodne vyjadruje svoje názory, ctí slobodu slova a kritického myslenia, 

i) neznevažuje výsledky práce iných študentov ani vyučujúcich, 

j) nenarúša riadny priebeh výučby neskorým príchodom na vyučovanie alebo hodnotenia teoretických a odborných predmetov, dodržiava termíny odovzdania teoretických prác i praktických zadaní, dodržiava termíny stanovené Študijným oddelením (účasť na zápise, skúškach, obhajobách). 

III. oddiel – Etické zásady pre umeleckú a vedeckovýskumnú činnosť 

Čl. 5 

 • Vysokoškolský učiteľ a vedeckovýskumný pracovník uskutočňuje umeleckú, vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť ako prostriedok k zvyšovaniu úrovne poznania a kultúry spoločnosti ako celku a ako prostriedok k aktívnemu sebavzdelávaniu, ktorý vedie k skvalitneniu výučby študentov. 
 • Vysokoškolský učiteľ, vedeckovýskumný pracovník, ako aj študent (najmä) doktorandského štúdia: 

a) rešpektuje hlavné zásady umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti, 

b) ctí a rešpektuje pravidlá objektivity umeleckej činnosti a hľadania pravdy pri rešpektovaní špecifík v danom odbore; 

c) je prístupný tímovej spolupráci a odbornej diskusii, komunikuje vecným a otvoreným spôsobom s korektnou argumentáciou, podporuje tvorivý dialóg; 

d) výsledky svojej umeleckej činnosti alebo vedeckovýskumnej činnosti zverejňuje len vtedy ak ich sám dosiahol, alebo prispel významnou časťou, vystríha sa akémukoľvek druhu plagiátorstva, 

e) osobne zodpovedá za postupy, hodnovernosť, pôvodnosť a výsledky umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti, 

f) odborné posudky alebo expertízy vykonáva s plnou zodpovednosťou, nestrannosťou, so zachovaním maximálnej objektivity, 

g) nepripúšťa konflikt záujmov, zaujatosť, účelové skresľovania ani ovplyvňovanie svojej osoby vonkajšími záujmami pri vykonávaní expertíznej a posudzovateľskej činnosti. 

IV. oddiel – Aplikácia Etického kódexu 

Čl. 6 – Porušenie Etického kódexu 

 • Prerokovanie podnetov porušenia Etického kódexu prebieha štandardným organizačným postupom cestou príslušných nadriadených zamestnancov, resp. cestou príslušných orgánov akademickej samosprávy s možnosťou predloženia prípadu Etickej rade VŠVU v ktorejkoľvek fáze konania. 
 • Podnety na porušenie Etického kódexu VŠVU môžu byť posúdené ako porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, prípadne ako neplnenie požiadaviek pre riadny výkon práce. S takýmto posúdením môže byť spojené uplatnenie príslušných právnych dôsledkov v akademickej, pracovnoprávnej, trestnoprávnej alebo disciplinárnej rovine. 
 • V prípade podania podnetu vo veci Etického kódexu na Etickú radu, rozhoduje Etická rada tromi spôsobmi – podnet bol opodstatnený, čiastočne opodstatnený alebo neopodstatnený. Rozhodovanie Etickej rady ďalej upravuje Rokovací poriadok Etickej rady. 
 • Podanie podnetu na porušenie Etického kódexu nemôže viesť ku neoprávnenému postihu voči subjektu, ktorý podal tento podnet (ako stanovuje aj antidiskriminačný zákon 365/2004 Z.z.). V prípade, že subjekt podá sťažnosť na Etickú radu za neoprávnený postih, je Etická rada povinná zaoberať sa týmto podnetom samostatne. 

Čl. 7 – Etická rada VŠVU 

 • Porušením Etického kódexu VŠVU alebo porušením všeobecných princípov definovaných v kódexe sa zaoberá nezávislá Etická rada VŠVU. 
 • Etická rada VŠVU je stálym poradným orgánom rektora. Predsedu a členov rady navrhuje rektor a schvaľuje Akademický senát. K prerokovaniu konkrétnych podnetov môže rektor navrhnúť ďalších členov, ktorých schvaľuje AS. 
 • Podrobnosti o Etickej rade VŠVU a prijímaní podnetov upravuje Rokovací poriadok Etickej rady VŠVU, ktorý vydáva rektor VŠVU ako smernicu. 

Čl. 8 – Záverečné ustanovenia 

 • Tento Etický kódex VŠVU bol prerokovaný na 8. riadnom zasadnutí Akademického senátu VŠVU dňa 11.6.2019 a schválený uznesením č. 6/R8/2019. 
 • Tento Etický kódex VŠVU nadobúda platnosť dňa 11.6.2019 a účinnosť dňa 1.7.2019. 

V Bratislave dňa 11. 7. 2019 

BK_podpis

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU