Ceny rektorky 2022

Uverejňujeme zoznam našich tohtoročných absolventiek a absolventov, ktoré/í získali Cenu rektorky za svoje diplomové práce. Zoznam je doplnený o zdôvodnenia výberu rektorky, Bohunky Koklesovej.

V piatok 1. júla 2022 sa v Aule UK uskutočnila slávnostná promócia našich absolventiek a absolventov magisterského a doktorandského štúdia. V rámci nej udelila naša rektorka Bohunka Koklesová ceny štyrom čerstvým magisterkám a magistrom umenia za ich záverečné práce, a to menovite:

Dominike Kostolníkovej z Katedry reštaurovania, Dávidovi Noskovi z Katedry architektonickej tvorby, Viktórii Revickej z Katedry intermédií a Viktorovi Tabišovi z Katedry dizajnu.

Všetkým gratulujeme!


Dominika Kostolníková

Konzervovanie a reštaurovanie štyroch archeologických čepcov z archeologického výskumu, z krypty Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline

Katedra reštaurovania VŠVU

„Dominika, vždy som si nesmierne vážila trpezlivú prácu reštaurátorov. Vedela som, že tam neexistujú žiadne časové skratky alebo vedomostné úľavy. Cenu rektorky za diplomovú prácu v oblasti reštaurovania Vám udeľujem za výnimočný reštaurátorský počin, v rámci ktorého sa Vám podarilo zreštaurovať unikátne zamatovo-čipkované čepce zo 17. storočia. Zreštaurovali ste objekty, ktoré sa Vám doslovne rozpadali pod rukami. Prispeli ste tak k záchrane kultúrneho dedičstva nás všetkých.“

Dominika Kostolníková; Diplomová práca_1
Dominika Kostolníková; Diplomová práca_1, 2022.
Dominika Kostolníková; Diplomová práca_2
Dominika Kostolníková; Diplomová práca_2, 2022.

 

Dávid Nosko

Priestory krajiny. Podobnosť a nepodobnosť architektonického a prírodného priestoru

Katedra architektonickej tvorby

„Dávid, cenu rektorky v oblasti architektúry Vám udeľujem za hľadanie a riešenie spôsobu hybridizácie krajiny a architektúry. Hľadanie spôsobov bývania v krajine, kde dochádza k miešaniu stavebných a prírodných procesov. Oceňujem Vašu cielenú manipuláciu terénu do krajiny záhybov a vĺn, čím sa vytvára jedna z možných vrstiev pre príbytky a interiéry. Zaujali ma aj Vami navrhnuté prefabrikované interiérové kapsule a stĺpy ako instantne použiteľné architektonické ready-made.“

Dávid Nosko; Diplomová práca_1
Dávid Nosko; Diplomová práca_1, 2022.
Dávid Nosko; Diplomová práca_2
Dávid Nosko; Diplomová práca_2, 2022.

 

Viktória Revická

Vzťah fermentačných kultúr a (ich) pohybu

Katedra intermédií

„Viktória prostredníctvom performancie so štyrmi aktérkami ukázala prostredníctvom pohybu, neraz alogickým pohybom - pohybom, ktorý ide proti logike ľudského pohybu, zvukovým akcentom trhaných pohybov, obraz dnešného sveta. Bolo v tom mnohé – izolácia, únava, agresia, uvoľnenie, absencia komunikácie, spolupráce a mnoho iného.“

Viktória Revická; Diplomová práca_1
Viktória Revická; Diplomová práca_1, 2022.
Viktória Revická; Diplomová práca_2
Viktória Revická; Diplomová práca_2, 2022.

 

Viktor Tabiš

Originalita. Autorská technológia

Katedra dizajnu

„Viktor, cenu rektorky za diplomovú prácu Vám udeľujem za prínos v oblasti skúmania autorskej technológie ako jednej z možností uplatnenia individuálnej dizajnérskej produkcie v praxi. Vaša práca je technicky prepracovaným systémom navzájom prepojených nástrojov na vytvorenie autonómneho originálneho produktu, ktorý nesie nezameniteľnú, výtvarne silnú stopu technologického postupu a umožňuje vysokú variabilitu produkovaných porcelánových objektov.“

Viktor Tabiš; Diplomová práca_1
Viktor Tabiš; Diplomová práca_1, 2022.
Viktor Tabiš; Diplomová práca_2
Viktor Tabiš; Diplomová práca_2, 2022.