Webináre SAIA: spolupráca Rakúsko-Slovensko 13.9. a 27.9.

Zahraničné oddelenie VŠVU a Podporné a poradenské centrum odporúčajú do pozornosti študentov*tiek aj pedagógov*ičiek webináre SAIA, týkajúce sa predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu so zameraním na Rakúsko.

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na...

Webinároch SAIA:

 • RAKÚSKO - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu

 • RAKÚSKO - štipendiá pre študentov a doktorandov na študijné a výskumné pobyty

 • a letné kurzy nemeckého jazyka

 


Bližšie informácie

Kategórie štipendií:

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Akcie pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 150 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 150 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD. / nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac).
  • Základný harmonogram tejto výzvy je:

   • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2023
   • Výber štipendistov: začiatkom decembra
   • Nástup na pobyt: najskôr tri mesiace od termínu uzávierky
 • Štipendiá: Akcie na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň)
  • v tejto kategórii sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

 

Štipendiá SAIA Rakúsko Slovensko 2023/2024PDF, 261 KB

 


V rámci projektovej spolupráce

Je sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

 • cielená projektová podpora Akcie – ide o posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení a doktoráty pod dvojitým vedením (max. 60 000 eur na 36 mesiacov, max. však 20 000 EUR za rok  - 12 po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie (max. 6 000 EUR na rok - 12 po sebe nasledujúcich mesiacov).
  • Základný harmonogram tejto výzvy je:

   • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2023
   • Schvaľovanie projektov: začiatkom decembra
   • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

 

Projekty SAIA Rakúsko Slovensko 2023/2024PDF, 213 KB

 


Ďalšie podrobnosti

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku.